Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyły 29,
08-500 Ryki
powiat: rycki
nr telefonu (81) 865 71 10, nr faksu (81) 865 71 11
ryki@ryki.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Krasnogliny i Lasoń" -WIR.271.37.2018.
4.2. Adres inwestycji: Krasnogliny, dz. ew. nr 94, Lasoń, dz. ew. nr 302/2, 382/1, 382/2, 569/2, 346/1, Nowy Dęblin, dz. ew. nr 110/1, 143.
4.3. Niniejsze zamówienie obejmuje branżę drogową.
4.4. Zadaniem Wykonawcy - Inspektora, będzie koordynowanie, nadzorowanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego w branży drogowej.
4.5. Wykonawca - Inspektor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej inżynieryjnej.
4.6. Zamawiający wymaga, żeby nadzór inwestorski obejmował także rozliczenie inwestycji.
4.7. Podstawowe obowiązki Wykonawcy - Inspektora:
1. Zapewnienie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej.
2. Sprawdzanie prawidłowości wykonania kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
3. Zapewnienie ciągłości świadczonej usługi.
4. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową (zawartą między wykonawcą robót a Zamawiającym), dokumentacją i aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych.
6. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych w budownictwie.
7. Przeglądanie dziennika budowy celem m. in. kontroli prawidłowości jego prowadzenia i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (zakresu, jakości, w szczególności potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowości zadania inwestycyjnego do odbioru).
8. Stawianie się na placu budowy w czasie 5 godzin roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego.
9. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
10. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót oraz przygotowanie i udział we wszelkich odbiorach oraz przekazywanie protokołów poszczególnych odbiorów do użytkownika - Zamawiającego.
11. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia usterek.
12. Dokonywanie rozliczeń merytorycznych i finansowych budowy.
13. Sprawdzenie Dokumentacji Technicznej, a w przypadku stwierdzenia wad albo konieczności wprowadzenia zmian wystąpienie do Zamawiającego na
piśmie o wprowadzenie odpowiednich korekt.
14. Kontrola sporządzanej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej i ponoszenie odpowiedzialności przed Zamawiającym za jej prawidłowość i kompletność.
15. Sprawdzanie posiadanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów, uprawnień, atestów, wyników badań, itp., dotyczących personelu wykonawcy robót budowlanych, wykonania robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń.
16. Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, zmian materiałowych oraz wyposażenia proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego.
17. Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym, m.in.:
a) wszelkich protokołów z czynności odbiorowych, obmiarów oraz kosztorysów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych,
b) propozycji wykonawcy robót budowlanych zmian w wykonaniu robót, polegających na:
realizacji robót zamiennych,
ograniczeniu zakresu rzeczowego robót (tzw. ,,roboty zaniechane"),
zmianie materiałów i urządzeń określonych w Dokumentacji Technicznej,
wykonaniu robót dodatkowych,
zmianie terminu wykonania robót budowlanych,
c) dokumentacji powykonawczej.
18. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie.
19. Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach w realizacji inwestycji, w tym o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu i terminu wykonywania dzieła budowlanego.
20. Organizowanie i prowadzenie narad budowy, w których uczestniczą strony kontraktu i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporządzanie protokołów z tych narad, a następnie przekazywanie ich na bieżąco do Zamawiającego.
21. Bieżące dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umożliwiające Zamawiającemu precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem - w zakresie i formie umożliwiającej:
a) precyzyjny monitoring:
jakości i terminowości realizacji robót,
zakresu i sposobu rozwiązywania bieżącej problematyki
technicznej i organizacyjnej procesu budowlanego,
b) sporządzania na piśmie comiesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji.
22. Wykonawca - Inspektor ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, robót lub elementów zakrytych wymagających odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz, związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
c) w razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, wystawić stosowne wnioski dla Zamawiającego, łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy wykonawcy robót budowlanych ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.
23. Wykonawca - Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
4.10. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: WIR.7234.147.2018

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, sala konferencyjna w dniu 07.12.2018 r. godz. 11:00.

Specyfikacja:
4.8. Zakres objęty zamówieniem dostępny jest na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.ryki.pl/.

Składanie ofert:
11.1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach (I piętro) w terminie do dnia 07.12.2018 r., godz. 10.30 (osobiście, listem).

Wymagania:
24. W okresie gwarancyjnym Inspektor zobowiązany będzie w szczególności do:
a) uczestniczenia w okresowych przeglądach gwarancyjnych,
b) nadzoru nad zgłaszaniem usterek wykonawczych ujawnionych w okresie rękojmi czy gwarancji jakości oraz egzekwowania ich usunięcia lub zlecania ich usunięcia zastępczego.
25. Wykonawca - Inspektor ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.
26. Wykonawca - Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
4.8. Zakres objęty zamówieniem dostępny jest na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.ryki.pl/.
4.9. Zakres obowiązków - do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy
zakres czynności określonych w przepisach art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 (prawa budowlanego);
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia usterek, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Uwagi:
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA.
Postępowanie oznaczone jest znakiem: WIR.7234.147.2018. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Kontakt:
12. OSOBA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Pan Marian Rusek - w godz. 07:30 -15:30, tel. (81) 8657 132.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.