Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA ODCINKA ULICY

Przedmiot:

BUDOWA ODCINKA ULICY

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
ul. Władysława Raczkiewicza 33
05-075 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 41 06, faks 22 443 40 01
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA ODCINKA ULICY KONWALIOWEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. IRGI - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/19/21/2018 z dnia 18.06.2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 obr. 8-07-16 oraz ul. Irysów od ul. Cyklamenowej do ul. Konwaliowej
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka ulicy o nawierzchni bitumicznej do skrzyżowania z ul. Irgi - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/19/21/2018 z dnia 18.06.2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 obr. 8-07-16 oraz ul. Irysów od ul. Cyklamenowej do ul. Konwaliowej. Do zakresu robót związanego z powyższym zadaniem należy wykonanie: 1. Budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa - roboty pomiarowe, - wykonanie wykopów z umocnieniem ścian, - pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, na czas wykonywania robót - przebudowa ewentualnych kolizji istniejących przyłączy z projektowaną kanalizacją deszczową, - pompowanie wody za pomocą igłofiltrów. Możliwość wystąpienia wody gruntowej podczas posadowienia studni na włączeniu w ul. Konwaliową. Badania luty 2018. - budowa ulicznych studzienek ściekowych z pierścieniem odciążającym i rusztem żeliwnym o śr. 500 mm, - budowa studni rewizyjnych o średnicy 1500 mm - wykonanie włączeń kanałów do istniejących studni - wykonanie kanałów z rur PVC o śr. zewn. 200 mm - wykonanie kanałów z rur PP o śr. zewn. 500 mm i 600mm - wykonanie monitoringów oraz próby szczelności wykonanej sieci deszczowej, - wykonanie zasypki, po robotach branżowych przy zachowaniu odpowiednich parametrów zagęszczeń gruntu, - sprawdzenie zagęszczenia gruntów po robotach sanitarnych, w tym ewentualne dogęszczenie gruntów istniejących, 2. Roboty drogowe - wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych, - wycinkę drzew, krzewów i usuniecie karpin, z wywozem, w całym zakresie przewidzianym w projekcie, (bez drzewa zainwentaryzowanego z nr 123 w projekcie) - przebudowę ogrodzenia, furtki i bramy w zakresie przewidzianym w całym w projekcie, - rozbiórkę nawierzchni z drogowych płyt betonowych, - załadunek i wywiezienie gruzu oraz pozostałych elementów pochodzących z rozbiórki, - przebudowa wszystkich kolizji z istniejąca infrastrukturą i dogęszczenie gruntu - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy pomocniczej ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z węzła betoniarskiego Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 lub 15 cm, - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8, lub 15 cm - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50, KR3-6 o grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60, KR3-6 o grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - wykonanie warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55, KR3-6 o grubość po zagęszczeniu 4 cm (przy realizacji należy uwzględnić wymogi technologiczne wykonania skrzyżowań wyniesionych) - wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50cm grubość 7cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod chodnik, płyty koloru szarego, układane "na mijankę") - ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, - wymiana i montaż nowych włazów, płyt i pierścieni odciążających na istniejących studniach kanalizacji sanitarnej w ramach regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej na pierścieniach betonowych - wykonanie regulacji: studni kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, hydrantów podziemnych, zaworów wodociągowych i gazowych, studni telefonicznych, - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu. - przeniesienie lub zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej 3. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty w trakcie realizacji przedmiotu umowy - z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji, tj. dwóch osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 500288967-N-2018, 46/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Jest to zamówienie na roboty uzupełniające. Zmówienie podstawowe udzielone zostało wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, w którym przewidziano możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych, , ul. Łukasiewicza Nr 9G, 05-200, Wołomin, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.