Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji

Przedmiot:

Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
powiat: Lublin
tel. 815 354 606, faks 815 354 313
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do zadania pn. ,,Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie"
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz we wzorze umowy. 2. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowi zamówienie tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego pod nazwą ,,Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie" i będzie obejmowało kontynuację robót budowlanych w zakresie: - wymiany stolarki, - przebudowy parkingów, - wymiany instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. 3. Postulowane przez Zamawiającego wymagania: - akceptacja warunków umowy w całości; - w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych tożsamych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w STWiORB, stanowiącymi integralną część umowy, obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla jego realizacji jak również uzyskanie /opracowanie przez Wykonawcę określonych w Informacji dokumentów, a w szczególności: niezbędnych opinii, inwentaryzacji powykonawczych, protokołów z prób i badań; - Wykonawca winien przed podpisaniem umowy zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w niniejszej dokumentacji i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnić je w wynagrodzeniu; - Wykonawca przystępując do postępowania uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę wstępną i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy; - podczas przygotowania oferty wstępnej Wykonawca oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz wizjach remontowanego obiektu. - Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia celem realizacji zadania; - Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w kalkulacji wszystkich robót i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w STWiORB. Za ujęcie wszystkich robót w kalkulacji ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy. 4. Termin wykonania przedmiotu zadania: do 14 grudnia 2018 r. 5. Wykonawca do oferty wstępnej ma obowiązek przedłożenia kalkulacji wyceny oferty (kosztorys). Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w kalkulacji wszystkich robót i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w STWiORB. Za ujecie wszystkich robót w kalkulacji ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy. 6. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, wówczas dopuszcza on rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 500289013-N-2018, 85/44/18/SZP/B

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 17.07.2018 r. udzielił zamówienia podstawowego Wykonawcy ,,GELA" Usługi Budowlane Barbara Jabłońska, Czerniejów 49A, 23-114 Jabłonna, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem, oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres robót podobnych dotyczył kontynuacji: - wymiany stolarki, - przebudowy parkingów, - wymiany instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Zgodnie z w/w wnioskiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie zamówienie polega na powtórzeniu robót budowlanych podobnych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego pod nazwą ,,Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie". Zamówienie obejmuje kontynuacje wykonania: - wymiany stolarki, - przebudowy parkingów, - wymiany instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Gela Usługi Budowlane Barbara Jabłońska, , Czerniejów 49A, 23-114, Jabłonna, kraj/woj. lubelskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.