Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup przekaźnika zabezpieczeniowego REL670

Przedmiot:

Zakup przekaźnika zabezpieczeniowego REL670

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT Bogatymia
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. 75 773 4265
Artur.Mostowik@gkpge.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup przekaźnika zabezpieczeniowego REL670 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Nazwa postępowania:

Zakup przekaźnika zabezpieczeniowego REL670 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Opis postępowania:

PRZEKAŹNIK ZABEZPIECZENIOWY REL670*1.2-B31X00-H08-B1A6-EC-KB-B-A13-E1AE1E1E1E1A--D szt.1 .
Automatyka zabezpieczeniowa firmy ABB

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/05095/2018

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Termin składania wniosków/ofert:

2018-12-06 14:46

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

Dostawa do magazynu Elektrownia Turów
Termin wykonania zamówienia:
Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do: 2 tygodni od udzielenia zamówienia w formie elektronicznej

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego oraz spełniają następujący warunek udziału:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, a w szczególności:
- należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat dostawy o podobnym charakterze o łącznej wartości min. 30 tys. zł netto.

I. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
3. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
5. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13).
6. Urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
7. Wobec Wykonawcy będącym podmiotem zbiorowym, sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
II. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
2. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13),
3. Ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
4. Wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym,
5. Uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nie uczestniczącym w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca złoży:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
2. Wykaz zrealizowanych dostaw spełniających kryteria określone w przedmiotowym postępowaniu w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu dostawy, jej wartości, daty wykonania, adresu, numeru telefonu klienta Wykonawcy, z którym można się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji. Wykaz zrealizowanych dostaw należy sporządzić na załączniku pn; Wykaz zrealizowanych dostaw.
UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści zaproszenia do złożenia oferty należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi". Dopuszcza się również warunkowo przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ogłoszeniu w Danych Zamawiającego, pod warunkiem dostarczenia ich przed upływem wskazanego terminu i pod warunkiem ich czytelności i zgodności z oryginałem.
3) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
5) Komisja przetargowa/prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
6) Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
8) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.
9) Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych. Do negocjacji handlowych/aukcji elektronicznej Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje/aukcja elektroniczna prowadzone są poprzez platformę zakupową . Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.Warunkiem koniecznym uczestnictwa w aukcji elektronicznej jest posiadanie uwierzytelnionego na platformie OnePlace konta użytkownika. W przypadku braku konta oferta takiego wykonawcy będzie brana pod uwagę w ocenie ofert, jednakże użytkownik wykonawcy nie będzie miał dostępu do aukcji.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.
11) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
12) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
13) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
14) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
15) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania zakupowego.
16) Dopuszcza się również warunkowo złożenie oferty przygotowanej na formularzu ofertowym Zamawiającego, którą należy przesłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: oferty.elt.gieksa@gkpge.pl powołując się na numer postępowania oraz nazwisko i imię osoby prowadzącej sprawę. Formularz ofertowy wraz z załącznikami znajduje się w zakładce SIWZ. Okres związania ofertą: 60 dni.
17) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
18) Zamawiający dopuszcza jedynie składanie i wybór oferty na cały zakres przedmiotu Zamówienia.
19) Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez wykonawcę oferty równoważnej.
20) Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
21) Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
22) Kryteria oceny ofert: Cena

Kontakt:
Telefon do osoby kontaktowej:

75 773 4265
Osoba kontaktowa:

Artur Mostowik
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Artur.Mostowik@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.