Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
powiat: Konin
telefon: 63 242-30-22 faks: 63 242-65-69
sg@konin.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Sąd Okręgowy w Koninie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia nadzoru
inwestorskiego w związku z realizacją zadania:
,, Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w
Koninie przy ul. Energetyka 5 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej
2 wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w okresie
gwarancji"
1. W związku z realizacją powyższego zadania wykonanie instalacji klimatyzacji obejmować
będzie:
Sąd Okręgowy w Koninie ul. Energetyka 5:
- wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr 9, 21A, 21B, 22 i 24 znajdujących się
na parterze budynku.
Sąd Rejonowy w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2:
- wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr 207 i 209 znajdujących się na I
piętrze budynku.

Dokument nr: SG.2152-4/2018

Specyfikacja:
6. Dokumentacja techniczna dotycząca zadania ,,Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 oraz w budynku
Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 wraz z wykonywaniem przeglądów
technicznych i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji - do wglądu na stronie
internetowej Sądu Okręgowego www.konin.so.gov.pl, w zakładce zamówienia publiczne -
aktualne.

Składanie ofert:
5. Oferty należy składać w siedzibie Sądu Okręgowego w Koninie, pok. 220 - Sekcja Gospodarcza
lub drogą elektroniczną na adres sg@konin.so.gov.pl w terminie do dnia 4 grudnia 2018 roku
godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: do 14 grudnia 2018 r.

Wymagania:
Wartość zadania:
- w zakresie wykonania systemu klimatyzacji (wartość dostawy i montażu) w Sądzie
Okręgowym w Koninie: 20 910,00 zł brutto,
- w zakresie wykonania systemu klimatyzacji (wartość dostawy i montażu) w Sądzie
Rejonowym w Słupcy: 11 070,00 zł brutto.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia t.j.:
Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do nadzoru nad
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
równoważnych wydanych na podstawie obowiązujących przepisów. Osoba taka winna
legitymować się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku Inspektora
nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2014 r., poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.l2a ustawy Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz.
65).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamówienia) dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2.2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
2.3.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto). Wykonawca winien
uwzględnić w cenie wszelkie koszty związane z realizacją usługi nadzoru inwestorskiego (w tym
dojazdy, ubezpieczenie itp.).
4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 (formularz ofertowy).

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.