Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
77 40 92110/ , -fax.: +48 77 4092101,
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach 140a, na dz. nr 399/2 i 398/3.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentami stanowiącymi załącznik nr 6 do IWZ - dokumentacja techniczna, która obejmuje dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

2. Zakres zadania.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) wykonanie kotłowni:
a) wykonanie nowej instalacji c.o.
b) wybicie otworu okiennego
c) wybicie otworów drzwiowych, w tym pomiędzy pomieszczeniami 1.23. i 1.22
d) wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej
e) wykonanie nowej posadzki,
f) wykonanie kanalizacji sanitarnej w posadzce kotłowni - wyprowadzenie jej z pomieszczenia kotłowni zaślepienie jej poza pomieszczeniem kotłowni
e) dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do wykonania instalcji c.o. np.: kotła na paliwo stałe wraz z podłączeniami, naczynia wzbiorczego, pomp itd.)
f) wykonanie wentylacji w kotłowni
g) wymurowanie ścian działowych, oddzielających pomieszczenie kotłowni 1.23 od pomieszczenia 1.3
2) budowa komina
3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (zgodnie z rysunkami poglądowymi, dołączonymi do opisu przedmiotu zamówienia)
4) montaż grzejników centralnego ogrzewania (zgodnie z rysunkami poglądowymi, dołączonymi do opisu przedmiotu zamówienia)

3. Dodatkowe informacje:
1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest lub świadectwo lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.
2) Zakresy prac do wykonania ujęte są w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający załącza także przedmiary robót, które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej, a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa.
3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę,
4) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (wraz z wykonaniem map powykonawczych) w wersji papierowej i elektronicznej,
- koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,
- koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami: energii, wody itp.
- koszty dozoru budowy,
- inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

4. kod CPV:

45000000- 7 roboty budowlane

CPV: 45000000- 7

Dokument nr: ZP.271.2.26.2018.JSz

Składanie ofert:
l) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie
m) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane w następujący sposób:

Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, Polska

Oferta w postępowaniu na:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

Nie otwierać przed dniem: 06.12.2018r. do godziny 10:00

Należy podać nazwę i adres oferenta

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 stycznia 2019r.

Wymagania:
5. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36 - miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.
Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

6. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w IWZ i załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

1 (jedną) osobą - kierownikiem budowy. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnej, wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

1 (jedną) osobą - kierownikiem budowy. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się łączenie w/w funkcji.

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGANYCH WARUNKÓW(ZAWARTOŚĆ OFERTY):

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ,
b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,
c. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z oświadczeniem Wykonawcy , że osoby te są zdolne do wykonania zamówienia (posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia) - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty.

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) zgodnie z rozdz. XIII pkt. 1e IWZ pełnomocnictwo,
2) zgodnie z rozdz. XIII pkt. 3 IWZ oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca usuwa treść oświadczenia (załącznik nr 4 do IWZ) np. przez jej wykreślenie.

VII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożą dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych ofert
i załączonych dokumentów na zasadzie ,,spełnia ,, , ,,nie spełnia".

VIII. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
a) treść oferty nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) ,
b) oferta zawiera błędy i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli:
a) oferta zawiera rażąco niską cenę , tzn. cenę niewspółmiernie niską w stosunku do cen ofert innych wykonawców w danym postępowaniu lub cenę niższą od wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego o co najmniej 40%. Burmistrz może wezwać wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
b) oferta posiada braki formalne, treść oferty wymaga wyjaśnienia, chyba że Wykonawca na skutek wezwania Zamawiającego uzupełni ofertę lub wyjaśni jej treść w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeżeli:
a) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który wcześniej wykonywał zamówienie dla zamawiającego lub innego podmiotu ( co zamawiający samodzielnie zweryfikuje u odbiorców robót budowlanych) w sposób wadliwy.

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.

X. NEGOCJACJE

Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert. Negocjacji podlegają: cena oferty jak i pozostałe parametry złożonych przez Wykonawców ofert, z zastrzeżeniem rozdz. XVI pkt. 4.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Przygotowanie oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę.
d) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
e) W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność
z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki o których mowa w tekście niniejszego zapytania ofertowego.
g) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
h) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego IWZ muszą być złożone w formie oryginału.
i) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
j) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. ,,Poświadczam za zgodność z oryginałem - dnia ...................."podpis i pieczątka imienna Wykonawcy,
k) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
l) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie
m) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane w następujący sposób:

Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, Polska

Oferta w postępowaniu na:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

Nie otwierać przed dniem: 06.12.2018r. do godziny 10:00

Należy podać nazwę i adres oferenta

2. Oferta wspólna
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz dla zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać dokumentu regulującego współpracę wykonawców składających wspólną ofertę.
c) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.

Kontakt:
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Joanna Gruszecka /tel. 77 40 92110/

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.