Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana baterii akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiot:

Wymiana baterii akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjnego

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DRA A.JURASZA W BYDGOSZCZY
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
telefon/fax 525854140
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana baterii akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjnego oraz demontaż i utylizacja trzech baterii akumulatorów w akumulatorni - 03-12-2018
I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Wymiana baterii akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjnego oraz demontaż i utylizacja trzech baterii akumulatorów w akumulatorni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 50600000-1
Wymiana baterii akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjnego oraz demontaż i utylizacja trzech
baterii akumulatorów w akumulatorni

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania:
1) Termin otwarcia ofert: 06.12.2018 godz. 12.00;
2) Termin rozstrzygnięcia postępowania: 11.12.2018r.
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

Składanie ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: do dnia 06.12.2018r. do godz. 11.00
2) Oferty należy składać na stronie internetowej Szpitala: www.jurasza.pl

Miejsce i termin realizacji:
II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
III.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca (minimum dwóch pracowników) musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne Grupa E1 "Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV" stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.03.89.828 z dnia 21 maja 2003 r.) posiadającymi
IV.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZAM/ .....................20... Wykonawcy we wszystkich kontaktach
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
4. Adres do korespondencji:
> Fax: 525854072
> E-mail: jerlan@poczta.fm
5. Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zamieszenia ogłoszenia na stronie internetowej SU nr 1
2) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia, jednocześnie zmieniając termin otwarcia ofert.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Jerzy Lange
7. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej SU nr 1, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia.
V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej na adres jurasza.pl
3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
6. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w
ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na stronie www.jurasza.pl..............1 dzień przed upływem
terminu otwarcia ofert. Zmiana oferty winna być oznaczona tak, jak oferta w tytule : .ZMIANA OFERTY".
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.