Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana zaworów grzejnikowych

Przedmiot:

Wymiana zaworów grzejnikowych

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła podstawowa nr 1 w Piechowicach
ul. Szkolna 6
58-573 Piechowice
powiat: jeleniogórski
tel/fax. (0-75) 76-12-332
sp1sekret@interia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Piechowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Nazwa zamówienia Wymiana zaworów grzejnikowych w budynku Szkoły
podstawowej nr 1 w Piechowicach, ul. Szkolna 6.
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
-demontaż zaworów istniejących zasilających
- montaż nowych zaworów
ewentualnie
- zamontowanie mieszaczy

Dokument nr: SP-1.081.10.2018

Składanie ofert:
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach ul. Szkolna 6 w sekretariacie w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12.00 z dopiskiem: ,, Oferta: Wymiana zaworów grzejnikowych". Oferty, które wpłyną do siedziby Szkoły po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagania:
Opis sposobu obliczania ceny:
Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wykonanie usługi w PLN cyfrowo i
słownie. Cena powinna być przedstawiona jako wartość Brutto (z VAT) oraz wartość Netto
(bez VAT). W przypadku zastosowania obniżonej wartości podatku VAT należy podać
podstawę prawną. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy, wskazane są oględziny w miejscu prowadzenia robót po wcześniejszym umówieniu. Rozliczenie robót nastąpi po przedstawieniu protokołu odbioru prac.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie może ubiegać się wykonawca, którzy: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada doświadczenie w zakresie realizacji przeprowadzania audytów energetycznych Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: - Kosztorys ofertowy - Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii. (Kserokopia musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

Uwagi:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt 8
ustawy).
4. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej

9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną najpóźniej w dniu 11.12.2018 r. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.