Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
3142z ostatnich 7 dni
14794z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 34
02-776 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: (022)5938010, faks (22) 5938008
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - szczegóły w załączniku nr 5
do zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
Agnieszka Bronisz
SPDiNoPL, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 2/78B
07-776 Warszawa
Z dopiskiem: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Leśnego
w terminie do 07.12.2018 do godziny 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Zamówienie uważa się za wykonane w momencie uruchomienia sprzętu komputerowego, oraz
współdziałania ze sobą poszczególnych urządzeń zawartych w Zamówieniu.
4. WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydział Leśny, Samodzielna Pracowania Dendrometrii i Nauki
o Produkcyjności Lasu, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Wymagania:
5. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy załączyć
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
W razie nie złożenia ww. oświadczenia wraz z ofertą Zamawiający zastosuje odpowiedni art. 26
ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty można składać w odniesieniu do: jednej
części zamówienia, kilku części zamówienia, wszystkich części zamówienia. Maksymalna liczba
zadań, na które jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe: 2
Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej według wzoru oferty (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego oraz załącznik nr. 4). Ofertę należy złożyć w języku polskim. Oferta
powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić opis: Oferta na
dostawę sprzętu komputerowego.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten należy złożyć w formie
papierowej w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Oferta powinna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach wykonawca
powinien złożyć do formatu A4.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w
jedną całość inną techniką.
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.
7. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA".
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego reprezentanta wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE"
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty będą przyjmowane do upływu terminu w każdy roboczy dzień w godzinach 09.00-15.00.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę w innym miejscu niż wskazany w treści
zaproszenia do złożenia oferty, oferta Wykonawcy , która nie została przekazana we właściwe
miejsce składania ofert,przed upływem terminu ich składania , zostanie odesłana i nie będzie
brana pod uwagę jako złożona w przedmiotowym postępowaniu .
7. KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
Nie zostaną odrzucone przez zamawiającego

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
o administratorem danych osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787
Warszawa;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie jest Pan mgr. Wojciech Knap, wojeciech_knap@sggw.pl , tel. +48 22 593
59 06;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.