Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego

Przedmiot:

Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
powiat: kamieński
Tel./fax. 91 38 21 142/ 91 38 25 028
um@kamienpomorski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kamień Pomorski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Burmistrz Gminy Kamień Pomorski w trybie art 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego, zlokalizowanego na działce
oznaczonej numerem geodezyjnym 308/4 przy ul. Mieszka I nr 17 w Kamieniu Pomorskim.
1. Do zakresu prac wykonawcy należy:
o rozebranie budynku gospodarczego murowanego z cegły, o powierzchni zabudowy
54,81 m2
o przygotowanie terenu do rozbiórki,
o rozebranie papy - do utylizacji,
o rozebranie dachu drewnianego,
o rozebranie ścian z cegły pełnej ceramicznej gr. 25cm,
o rozebranie drzwi drewnianych do komórek,
o rozebranie fundamentów z cegły pełnej (posadowienie ław 80 cm poniżej terenu),
o ścian fundamentowych murowanych,
o uporządkowanie terenu z zasypaniem wykopów,
o wywóz materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja
o opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej umożliwiającej wprowadzenie
zmian na mapie zasadniczej oraz w ewidencji gruntów i budynków zgodnie ze stanem
faktycznym po rozbiórce.
2. Szczegółowy zakres prac w odniesieniu do rozbiórki określa projekt rozbiórki. Zamawiający na
przedmiotowy zakres prac, uzyskał pozwolenie na rozbiórkę Decyzja nr 464/2018 z dnia
21.09.2018 r.
3. Wzajemne określenie praw i obowiązków pomiędzy stronami zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik do niniejszego zaproszenia. Opis sposobu przygotowywania ofert:
a) oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności (CEDiG) gospodarczej,
c) oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, upoważnienie do podpisania oferty powinno
być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty;
d) proponowany wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia,
e) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania;
f) wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej
wiedzy technicznej określonymi w Ustawie Prawo Budowlane oraz zgodnie z Ustawą o
odpadach,
g) zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
h) każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu
budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia
oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do
oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty
odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 6.12.2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego
Gmina Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1,72-400 Kamień Pomorski, Sekretariat,
Z dopiskiem na kopercie: ,,Roboty rozbiórkowe budynek gospodarczy ul. Mieszka I nr 17 w Kamieniu
Pomorskim"

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 27.12.2018 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert -100% cena. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy
wraz z jego późniejszą likwidacją koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z
odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik
do zaproszenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko materiału
z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci. Koszty wywozu wraz z jego
utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające
dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć Zamawiającemu.
6. Rozliczenie prac: Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Termin płatności 14 dni od daty złożenia
faktury wraz z końcowym protokołem odbioru robót.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny.

Kontakt:
7. Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Sikorska tel. 91 38 23 969

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.