Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy
Kuźnice 1
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
telefon : 18 20-632-03
przetargi@tpn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Kuźnice 8
Opis przedmiotu zamówienia

Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Kuźnice 8. Zakres robót:

Roboty w zakresie burzenia.
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Dokument nr: ZP/699/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert

07 grudnia 2018 r, do godz. 0900
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, sekretariacie Dyrektora w budynku pod adresem Kuźnice 1 w Zakopanem lub drogą mailową na adres przetargi@tpn.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

Województwo małopolskie, powiat tatrzański, Gmina Zakopane, Kuźnice 8

Termin wykonania zamówienia

Wykonanie robót do dnia 18 stycznia 2018 r.

Wymagania:
Zamawiający nie przewiduje okoliczności na podstawie, których termin ten mógłby ulec przedłużeniu.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wymagania dotyczące oferty

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być sporządzona czytelnie i według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Na ofertę składają się:

- formularz z ceną netto i brutto

Sposób obliczenia ceny

Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty, w tym przypadku Zamawiający zastosuje wykładnię art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena oferty

Cena brutto za całość zamówienia - waga 100 %

Ocena będzie wyliczona wg następującego wzoru

gdzie:

Cn - najniższa cena spośród otrzymanych ofert

Cb - cena badana

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Klauzule dodatkowe

Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia.

Informacje o postępowaniu będą zamieszczane na stronie http://bip.malopolska.pl/tpnzakopane w zakładce ,,Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro \\\\ 2018".f

Kontakt:
Komunikacja

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl.

Janusz Gil 18 20-232-66

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.