Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad wykonaniem oświetlenia LED

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem oświetlenia LED

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
powiat: Poznań
tel: +48 22 378 39 70
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/91878
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski nad wykonaniem oświetlenia LED
Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonaniem oświetlenia LED, którego opis i warunki wykonania usługi określone zostały w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) i w załączniku nr 3 (Wzór umowy).
Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Dokument nr: 2018/450 - 62/2016/ZS

Otwarcie ofert: 2 licytacji 1 2018-12-07 12:00 2018-12-07 12:15

Składanie ofert:
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2018-12-04 10:00 2018-12-07 12:00

Wymagania:
Ponadto w zakładce ZAŁĄCZNIKI została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnienia Zamawiającego (dokumentacja dot. postępowania na wykonanie oświetlenia LED KW-P-66/2018), których nadzór inwestorski dotyczy.

Akceptacja uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu realizowanym na Platformie Zakupowej eB2B zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zobowiązany będzie (za pośrednictwem platformy zakupowej) do złożenia:

a) Wykazu usług - Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, pięciu usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego związanego z pracami elektroenergetycznymi o wartości 500 000,00 zł brutto każda, wraz z załączeniem dowodów od usługodawców potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 2 do SIWZ,

b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym w szczególności możliwość sprawowania nadzoru inwestorskiego (Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata),

c) aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budownictwa,

d)Oświadczenie, że w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi Wykonawca będzie posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu zaistnienia w okresie obowiązywania umowy, zdarzeń rodzących odpowiedzialność cywilną na kwotę minimum 1000 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

- pierwszy etap - składanie ofert,

- drugi etap licytacja - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu etapu pierwszego i potrwa 15 min wraz z dogrywką.

Uwaga: Warunkiem uruchomienia dogrywki, jest złożenie w czasie ostatnich 3 minut licytacji elektronicznej, kolejnej oferty (postąpienia).

Zamawiający udziela przybicia na realizację Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje Udzielenie Zamówienia.

Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od Udzielenia Zamówienia.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pomocą Platformy zakupowej.

Pomoc techniczną można uzyskać pod numerem tel: +48 22 378 39 70

Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych oświadczeń:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez mnie dobrowolnie do Zamawiającego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Domyślna waluta: PLN
Opcje licytacji
Wymagane przebicie oferty prowadzącej: Nie
Oferent widzi wartość oferty prowadzącej: Nie
Oferent widzi punkty oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postępowania: Tak
Oferent widzi ranking kryteriów oceny: Tak
Oferent widzi miejsce w postępowaniu: Tak
Oferent widzi liczbę konkurentów: Nie
Kopiuj ofertę do etapu licytacji: Tak
Tryb automatycznej licytacji: Brak
Dogrywka w licytacji
Uruchomić dogrywkę: Tak
Ilość sekund między ostatnią ofertą a zakończeniem postępowania: 180
Długość dogrywki (w sekundach): 180
Ilość dogrywek: 999
Po n-tej dogrywce długość dogrywki ulega zmianie: Nie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.