Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kraty ściekowej

Przedmiot:

Dostawa kraty ściekowej

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
76 724 82 16
a.pacholak@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=411858
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kraty ściekowej wykonanej z płaskownika 40x10 nieocynkowanej 595x1000x40
Opis postępowania Dostawa krat ściekowych wykonanych z płaskownika 40x10 nieocynkowany 595x1000x40.
Wymagane dokumenty: deklaracja zgodności.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu postępowania, załączonej dokumentacji i innych warunków należy przekazywać drogą elektroniczną w Systemie Wspierania Zakupów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynęło e-mailem do Operatora postępowania i/lub po terminie bez odpowiedzi.
Miejsce dostawy: Magazyn MERCUS Logistyka H6-M72 na terenie Huty Miedzi "Legnica" .
Termin dostawy: 2018-12-28
Warunki płatności (przelewem, minimum 60 dni od daty dostawy towaru i wpływu faktury VAT w wersji papierowej do siedziby MERCUS Logistyka Sp. z o.o. w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice),
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty zamontowania/ 15 miesięcy od daty dostawy.
Grupa asortymentowa G08 - Kraty, elementy schodów i pomostów
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/H6/18/59273

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-12-05 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-12-05 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=411858

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Przy składaniu oferty cenowej w Systemie Wpierania Zakupów KGHM należy jednocześnie dołączyć Ofertę zapisaną w pliku w formacie PDF spełniającą poniższe warunki.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać warunkom postępowania oraz opisowi postępowania.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta, tj. pełną nazwę, NIP, pełen adres pocztowy, numer telefonu, numer fax, adres e-mail oraz:
* pełną nazwę przedmiotu postępowania,
* proponowaną cenę za przedmiot postępowania,
a) cena przedmiotu postępowania uwzględniająca dostawę DDP według INCOTERMS 2010 magazyn Zamawiającego w PLN netto, tj. nie zawierającą podatku VAT,
b) cena musi być określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do"),
c) w przypadku stosowania upustów względnie marż do cen producenta, należy podać cenę ostateczną,
* termin realizacji przedmiotu postępowania (liczony od dnia otrzymania zamówienia przez Oferenta, preferowany termin dostawy został wskazany powyżej),
* warunki gwarancji liczone od dnia zabudowy i/lub zamontowania i/lub uruchomienia (minimalne warunki gwarancji zostały określone powyżej),
Odrzuceniu podlegają oferty:
1.nie spełniające wymagań określonych w Warunkach udziału w postępowaniu;
2.których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3.które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania;
4.niepodpisane przez oferenta, zgodnie z zasadą reprezentacji;
5.niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta;
6.nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
MERCUS Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
W przypadku pojawienia się problemów związanych z obsługą techniczną Systemu Wspierania Zakupów KGHM proszę o kontakt z COPI KGHM:
Telefon: 76 74 80 788
E-mail: pomoc.copi@kghm.com
Postanowienia umowy/ zlecenia Warunki dostawy:
Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w postępowaniu i jego wszystkich załącznikach.
Składający ofertę oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki zakupów dla zamówień MERCUS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OO (załączonych do wniosku).
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty zamontowania/ 15 miesięcy od daty dostawy.
Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,
Dokumenty wymagane przy odbiorze: Deklaracje zgodności WE/CE, instrukcja obsługi w j.polskim, itp.
Transport na koszt i ryzyko Dostawcy (cena przedmiotu postępowania uwzględniająca dostawę DDP według INCOTERMS 2010 do magazynu Zamawiającego).
Kary umowne: zgodnie z warunkami dla zamówień zakupu opublikowanymi na stronie http://www.mercus.com.pl
Termin obowiązywania cen: do momentu realizacji całościowego zamówienia.
Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w warunkach zakupu, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Załącznik+nr+1+-+WARUNKI+ZAKUPU+dla+zamówień.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Pacholak
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: a.pacholak@mercus.com.pl
Telefon: 76 724 82 16

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.