Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie, dostawa i montaż Ławki Niepodległości

Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż Ławki Niepodległości

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
Tel. sekretariat: 43 825 02 01
szlagowska@zdunskawola.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie, dostawa i montaż Ławki Niepodległości

Zapytanie ofertowe

na

Wykonanie, dostawę i montaż Ławki Niepodległości

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1.Nazwa zamówienia:

,,Wykonanie, dostawa i montaż Ławki Niepodległości"
2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Ławki Niepodległości, zgodnie z projektem wykonawczym- załącznik nr 3.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1.Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r. o godzinie 14,00
2.Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, oznaczając kopertę zgodnie z pkt X ppkt 8.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia

Do 20.12.2018 r.

Wymagania:
VI. Dokumenty wymagane od wykonawcy (w zależności od potrzeb):

1.Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.

VII. Kryteria oceny ofert.
Cena
4.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania - niezwłocznie.

5.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym ppkt 1 i ppkt 3.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2.Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3.Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

5.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;

6.Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;

7.Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania;

8.Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a)nazwę i adres Zamawiającego

b)nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

c)napis:

,,Oferta na Wykonanie, dostawa i montaż Ławki Niepodległości"

Nie otwierać przed 07.12.2018.r. r. godz. 14,00".

9.Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty.

10.Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie
z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,
w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak
i przedterminowe otwarcie.

X. Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie:

Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
XI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

1.Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną na adres: v.bryl-szlagowska@zdunskawola.pl z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

2.Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania oferta jest dzień otwarcia ofert.
XIII. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty
o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny w tym w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.
III. Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Usługa zrealizowana na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miasto Zduńska Wola, których wartość w skali roku nie przekracza wyrażonej w złotych netto równowartości kwoty 30 000 euro - stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 179/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 01 Czerwca 2017r.

Kontakt:
4.Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli: Violetta Bryl-Szlagowska, tel. 603620333; 438250280

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.