Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
238z dziś
4214z ostatnich 7 dni
17179z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie akustyki sali koncertowej

Przedmiot:

Wykonanie akustyki sali koncertowej

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. G.G.Gorczyckiego w Chełmnie
ul. ul. Świętojerska 3
86-200 Chełmno
powiat: chełmiński
tel. 566 760 604, faks 566 760 604
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Chełmno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie akustyki sali koncertowej w budynku PSM I stopnia im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, w wyniku których ściany sali koncertowej uzyskają wystrój akustyczny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Ocieplenie ścian poprzez montaż wełny mineralnej na ruszcie drewnianym wraz z montażem okładziny ze sklejki. b) Montaż reflektorów akustycznych. 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na którą składają się: a) Dokumentacja techniczna pn. Technologia akustyki wnętrz - sala koncertowa - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zmówienia, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zmówienia, c) Przedmiar robót - załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zmówienia.. Przy czym należy zaznaczyć iż załączony przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nim ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projekcie. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 roku 6. Uwagi realizacyjne: a) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 1 dnia od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie. b) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie. 7. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie jednej faktury, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. b). Przebieg czynności odbiorowych: Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Odbiór dokonywany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 2 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 8. Kody CPV: 45.45.00.00-6 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

CPV: 45450000-6

Dokument nr: 500289417-N-2018, 1/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a realizacja zamówienia wymaga jego natychmiastowego wykonania, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Na obiekcie Zamawiającego prowadzony był w okresie 2017 - 2018 proces termomodernizacji placówki w ramach realizowanego przez MKiDN projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce". W wyniku przeprowadzonych robót budowlano - instalacyjnych wykonano tylko prace mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i optymalizację zużycia energii. Niezwłocznie po zakończeniu procesu realizacji prac, Zamawiający poczynił starania w zakresie pozyskania dodatkowych środków na adaptację akustyczną pomieszczenia sali koncertowej. Ze względu na trwające procedury formalne, decyzja o przyznaniu środków została podjęta w terminie, który uniemożliwia przeprowadzenie postępowania w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie konkurencyjnym. Brak wydatkowania przyznania środków w bieżącym roku oznacza ich przepadek. Bez szybkiej realizacji prac - brak jest natomiast możliwości korzystania z sali zgodnie z przeznaczeniem. Zlecenie robót z trybie niekonkurencyjnym stanowi gwarancję wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ŻARBUD Michał Żarłok, , Korzeniowo, ul. Jana III Sobieskiego 19, 82-500, Kwidzyn, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.