Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zamawiający ogłasza dialog techniczny w celu przygotowania postępowań o udzielenie...

Przedmiot:

Zamawiający ogłasza dialog techniczny w celu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj-wybuduj

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
powiat: tatrzański
Tel. (0-18) 20 741 12, Fax, (0-18) 20 741 92
usc@poronin.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Poronin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o dialogu technicznym

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZYM

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO ORAZ CELU PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny w celu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj-wybuduj, których przedmiotem jest ,, Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie" oraz ,,Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. "
OPIS Przedmiotu Zamówienia

,,Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie": Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich dla zadania polegającego na modernizacji przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie- teren objęty działaniami inwestycyjnymi o powierzchni 15 071 m2 wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi w budynku zabytkowym o kubaturze 1 953,00 m3. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik numer 8, określonej w ust. 2 lit. a. powyżej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie do użytkowania w zależności od obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca musi zaoferować: o co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane lub odnawiane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową, na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje, UWAGA! niniejszy okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji na ww. elementy; oraz o co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na pozostałe wyposażenie i urządzenia (chyba że standardowy okres gwarancji udzielony przez producenta/ów jest dłuższy), liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku. Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń, i obejmuje w szczególności wymianę elementów (w tym też materiałów eksploatacyjnych takich jak m.in.: filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne które mają wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary, jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczy również pomieszczeń, tzn. przeglądu urządzeń i badania kontroli szczelności w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami, lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań co najmniej co 6 miesięcy.
,,Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. ": Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich dla zadania polegającego na utworzeniu Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem teren objęty działaniami inwestycyjnymi o powierzchni 2 481 m2 - rozbiórka i budowa 2 budynków o łącznej kubaturze 2 303 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik numer 8, określonej w ust. 2 lit. a. powyżej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie do użytkowania w zależności od obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca musi zaoferować: o co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane lub odnawiane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową, na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje, UWAGA! niniejszy okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji na ww. elementy; oraz o co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na pozostałe wyposażenie i urządzenia (chyba że standardowy okres gwarancji udzielony przez producenta/ów jest dłuższy), liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku. Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń, i obejmuje w szczególności wymianę elementów (w tym też materiałów eksploatacyjnych takich jak m.in.: filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne które mają wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary, jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczy również pomieszczeń, tzn. przeglądu urządzeń i badania kontroli szczelności w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami, lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań co najmniej co 6 miesięcy .

2. Celem dialogu technicznego jest:

1) rozpoznanie ewentualnych niejasności co do szczegółów opisu przedmiotu zamówienia, programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej

2) rozpoznanie ewentualnych obaw i wątpliwości co do zastosowania procedury zaprojektuj-wybuduj oraz standardów realizacji,

3) omówienie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i najbardziej adekwatnych rozwiązań prawnych odnoszących się ewentualnej przyszłej umowy,

4) przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych,

5) pozyskanie przez zapraszającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym,

6) konsultacja z profesjonalistami świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia,

7) wstępne oszacowanie czasu potrzebnego na realizację zamówienia.

Otwarcie ofert: 4. Dialog techniczny odbędzie się w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, sala obrad, w poniedziałek 10 grudnia 2018 r. o godz. 10.00.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w ,,Regulaminem prowadzenia dialogu poprzedzającego wszczęcie postępowań na zadania pn.: ,, Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie" oraz ,,Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. " składają zgłoszenie udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu.

2. Zgłoszenia udziału w dialogu technicznym wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. V należy składać w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, pok. 10, lub drogą mailową na adres: usc@poronin.pl w terminie do dnia 07 grudnia 2018 roku, do godz. 15.00.

Wymagania:
II. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny, zwany dalej ,,dialogiem", prowadzony jest na podstawie art. 31 a - 31 c ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz zgodnie z ,,Regulaminem prowadzenia dialogu poprzedzającego wszczęcie postępowań na zadania pn.: ,, Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie" oraz ,,Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. " zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Poronin nr 64/2018 z dnia 03.12.2018 r.
IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Zasady prowadzenia dialogu technicznego określa ,,Regulaminem prowadzenia dialogu poprzedzającego wszczęcie postępowań na zadania pn.: ,, Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie" oraz ,,Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. " zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Poronin nr 64/2018 z dnia 03.12.2018 r.

2. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników dialogu technicznego związanych z udziałem w tym dialogu.
V. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w dialogu technicznym, jest złożenie w formie pisemnej następujących dokumentów:

1) pisemne zgłoszenie udziału w dialogu technicznym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;

2) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski;

3) w przypadku, w którym: w imieniu podmiotu uczestnika dialogu technicznego działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu/wydruku z właściwego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu technicznego oryginału pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do reprezentowania uczestnika dialogu technicznego lub jego notarialnie potwierdzonej kopii. W sytuacji przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem uczestnika dialogu technicznego;

2. Warunkiem zaproszenia do udziału w dialogu technicznym jest prawidłowe złożenie wszystkich wskazanych w ust. 1 dokumentów. W przypadku nie złożenia przez uczestnika dialogu technicznego wszystkich wymaganych dokumentów Zamawiający jednokrotnie wezwie uczestnika dialogu technicznego do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, z tym zastrzeżeniem, że brak ich uzupełniania skutkować będzie odmową dopuszczenia uczestnika dialogu technicznego do udziału w tym dialogu.

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i będzie miał charakter jawny.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego uczestników, którzy złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

Kontakt:
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z uczestnikami dialogu technicznego jest: Ewa Kuchta, przy czym kontakt możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail: usc@poronin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.