Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ścianek systemowych w pomieszczeniu łazienki

Przedmiot:

Wykonanie ścianek systemowych w pomieszczeniu łazienki

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4
59-241 Legnickie Pole
powiat: legnicki
tel. 76 858 21 64, 65 fax 76 858 23 85
przetargi@dpslp.home.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnickie Pole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
FORMULARZ OFERTY
na: Wykonanie ścianek systemowych (zakup poniżej 30 000 euro).
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy ścianek systemowych w pomieszczeniu łazienki budynku nr 4 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, I piętro.
1. W pomieszczeniu mają znajdować się cztery prysznice oraz 4 toalety. W częściach wydzielonych na toalety konieczne jest wykonanie drzwi systemowych wykonanych z tych samych materiałów co ścianki o wysokości zabudowy wskazanej w OPZ. Szerokość drzwi 1 m.
2. Ścianki systemowe muszą być wykonane z płyty kompaktowej (laminat) HPL o grubości 10 mm- LTT COMPACT z materiału wodoodpornego do stosowania w pomieszczeniach o dowolnej wilgotności (WC, prysznice).Kolor: beżowy.
3. Profile mocujące aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy w otulinie ze stali nierdzewnej, drążki i zasłonki w kolorze ciemno szarym/grafitowym.
4.Wysokość zabudowy 2020 mm łącznie z prześwitem 150 mm nad posadzką.
5. Produkt musi posiadać Atest Higieniczny PZH HK/B/0213/01/2006, Aprobatę techniczną ITB nr AT-15-7004/2006, Certyfikat Zgodności ITB-1299/2006/W.
6.Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin pomieszczeń i dokonania pomiarów w pomieszczeniach. Zaproponowane rozwiązanie w formie projektu w formie papierowej, Wykonawca zamieszcza jako załącznik do Formularza ofertowego.
7. Przed dokonaniem oględzin Wykonawca powinien umówić termin z kierownikiem działu techniczno-gospodarczego pod numerem 76 858 21 64 wew.157.
8.Gwarancja: 24 miesiące. Transport/koszty przesyłki+ montaż na koszt Wykonawcy.

Dokument nr: GŻ/230-1-42/18

Specyfikacja:
Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania prosimy kierować pod adres e-mail: przetargi@dpslp.home.pl

Składanie ofert:
V. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w terminie do 7 grudnia 2018 r. do godz.15.00, w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Sekretariat Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole. Kopertę należy opisać: GŻ/230-1-42/18 Wykonanie ścianek systemowych (zakup poniżej 30 000 euro) - nie otwierać przed 7 grudnia 2018 r., godz.15.00".

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin wykonania: do 27 grudnia 2018 r.

Wymagania:
10.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie: http://www.dpslp.nbip.pl/dpslp/?id=34
11. Kierownik zamawiającego może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
II. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
III. Warunki płatności: przelew 21 dni od poprawnie dostarczonej faktury do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
Dane do faktury:
Nabywca:
Powiat Legnicki
ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
NIP 691-22-26-286
Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole

Uwagi:
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, tel.76 858 21 64, adres email: sekretariat@dpslp.org.pl .
1.2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu jest Pani Anna Wojsznis, anna.wojsznis.iod@gmail.com oraz nr tel. 507 030 138. 1.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie ścianek systemowych ( (zakup poniżej 30 000 euro).-GŻ/230-1-42/18.
1.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
1.5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
1.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
1.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8.Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9.Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
VI. Nazwa i adres Wykonawcy:
NAZWA:
ADRES:
Tel./e-mail:
NIP:
NR PESEL W przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna lub spółka cywilna (nr PESEL wspólników).
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
VII. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ..........................................zł
Podatek VAT: ..........................................zł
Cenę brutto: ..........................................zł
Słownie:....................................

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
........................................................
(miejscowość, data) .............................................................
(podpis osoby uprawnionej, pieczęć wykonawcy)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.