Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wymiennika płytowego ciepła

Przedmiot:

Dostawa wymiennika płytowego ciepła

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
powiat: Białystok
tel. centrala (085) 746-90-00 do 09 | fax. (085) 746-90-15
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wymiennika płytowego ciepła - 1 szt.
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Wymiennik płytowy ciepła (np. LC110-100-DN50.CS) - 1 SZT. -Parametry pracy max. ciśnienie / max. temp. / min. temp. 25 bar1230°C/ -195°C (dla SS); 0°C (dla CS) -Powierzchnia płyty [m2] - 0,110
-Maksymalna ilość płyt - 200 -Wymiary przyłączy 2"; 2,5"; DN50

Dokument nr: DO-140.262.315.18

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia:
2018-12-07
5. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla danej firmy. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty ęryginał pełnomocnictwa.
3) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.12. 2018r. do godz. 12.00 zamkniętej kopercie
(zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność) na adres:
Politechnika Białostocka, Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka
6, pok. 8 z dopiskiem: ,,Oferta dotyczy zapytania nr: DO-140.262.315.18"
4) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie wskazanym, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Miejsce i termin realizacji:
Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia - 7 dni od daty otrzymania zamówienia Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Okres gwarancji - min. 12 miesięcy

Wymagania:
3. Opis warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
5) Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Termin związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert.
6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
o Formularz Oferty -wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
o Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.
o Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru w ramach formularza Oferty
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

Uwagi:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna: art, art. 4 pkt. 8 ustawy
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - waga 100%
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie postępowania:
1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po otwarciu ofert.
2) Protokół z wyboru Wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Z wybranym Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, a Informacja o jej zawarciu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
10. Osoby do kontaktu: Osoba do kontaktu: inż. Mariusz Seroka - tel. 85 746 90 31, mail: aparatura@pb.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.