Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi wewnętrznej

Przedmiot:

Przebudowa drogi wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Suwałki
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
tel. 087 565-93-00, faks 087 565-93-45.
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Suwałki, działając w imieniu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia na:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Krzywe na dz. ewid. 133/4, 253/2, 251/3, 249/8, 248/1 na dł. 550 m" zgodnie z przedmiarem robót i projektem wykonawczym.

Dokument nr: IG.271.1.19.2018.PG

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2018 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Świerkowa 45 pokój nr 7 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia do: 21 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
Okres gwarancji począwszy od daty odbioru końcowego będzie wynosił: 12 miesięcy.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być złożona na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym /załącznik nr 1/ oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Nazwa zamawiającego i adres.
Zapytanie cenowe Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Krzywe na dz. ewid. 133/4, 253/2, 251/3, 249/8, 248/1 na dł. 550 m"
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Cena brutto - 100%
Cenę należy podać w walucie polskiej. Cenę należy obliczyć w następujący sposób: cena powinna zawierać wszelkie koszty konieczne dla wykonania zamówienia, wszelkie podatki, w tym podatek VAT. Cena za przedmiot zamówienia powinna być ceną ostateczną i zawierać wszelkie ewentualne upusty, bonifikaty itp. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy. Nie przewiduje się waloryzacji ceny w czasie trwania umowy. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości podatku o towarów i usług (Vat). Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

Uwagi:
IX. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl
3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@gmina.suwalki.pl
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z niniejszej umowy.
8. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
9. Jednocześnie posiada Pan/Pani możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych osobowych.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Kontakt:
VII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Paweł Golubek - (pokój Nr 138), tel. (87) 565 93 52.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.