Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
238z dziś
4214z ostatnich 7 dni
17179z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i doprowadzenie instalacji zasilającej oraz instalacji telekomunikacyjnej

Przedmiot:

Wykonanie i doprowadzenie instalacji zasilającej oraz instalacji telekomunikacyjnej

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Zamojski
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. 84 530 09 00
publiczne@powiatzamojski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE - doprowadzenie instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej do multimedialnej ,,Ławki Niepodległości" według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na podstawie procedur trybu postępowania w zakresie zamówień publicznych opracowanych przez Zamawiającego - Zarządzenia Nr 30 /2017 Starosty Zamojskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert ,,Ławka Niepodległości dla samorządów"

II. Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu i doprowadzeniu instalacji zasilającej 230VAC 50Hz 6A oraz instalacji telekomunikacyjnej do miejsca posadowienia Ławki Niepodległości, która zostanie zamontowana na działce nr ew. 1228, jedn. Krasnobród - miasto, własność Powiatu Zamojskiego. Posadowienie Ławki na działce przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Projekt zagospodarowania.
Przewód zasilający należy poprowadzić z budynku Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie (ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród) w gruncie (w rurze osłonowej) do miejsca lokalizacji Ławki Niepodległości. Długość przewodu ok. 14 m, w tym ok. 3 m wewnątrz budynku i ok. 11 m w gruncie.
Instalację telekomunikacyjną do Ławki Niepodległości należy wykonać przewodem Ethernet kat. 6, zakończonym złączem RJ-45. Długość przewodu ok. 14 m, w tym ok.3 m wewnątrz budynku i ok. 11 m w gruncie.
Zamawiający wymaga udzjelenia 12-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zapewnienia w tym czasie serwisu gwarancyjnego.

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca, Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, p. 323
lub
- w formie elektronicznej w postaci czytelnych cyfrowych skanów wypełnionej i podpisanej pisemnej wersji oferty na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamówienia. publiczne@powiatzamojski.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację do dnia 18 grudnia 2018 r.

Wymagania:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Cena ofertowa powinna zawierać koszt materiałów, robocizny i sprzętu niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż Ławki Niepodległości".
5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wskazanego w pkt. 3 terminu nie będą rozpatrywane i oceniane.
6. Wynik zapytania ofertowego i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej zamawiającego www.spzamosc.bip.lubelskie.pl (zakładka zamówienia publiczne / zamówienia do 30.000 euro) a także przekazany bezpośrednio wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. W toku czynności badania i oceny dopuszczonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzjelenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
V. Warunki płatności:
Termin płatności ustala się na 7 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokołu odbioru końcowego.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia
Informacje dodatkowe:
1. Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację zadania w zakresie objętym postępowanie, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
4. Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy), musi zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie brutto cyfrowo i słownie. W związku z tym, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie zobowiązany ponieść Wykonawca w celu rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualne skutki błędów w wyliczeniu ceny wykonania zamówienia, wynikające z nieuwzględnienia okoliczności cenotwórczych obciążać będą Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do zmiany lub odwołania warunków postępowania, o czym poinformuje na stronie www.spzamosc.bip.lubelskie.pl
7. Jeżeli oferta wraz z załącznikami zostanie złożona przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo Wykonawcy, stanowiące umocowanie dla jego pełnomocnika do działania w toku postępowania o udzielenie zamówienia w jego imieniu, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać mogą, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania ofertowego, pocztą elektroniczną, pisemnie lub faksem

Uwagi:
VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Kontakt:
VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcą ze strony zamawiającego jest:
Marzena Mazurek tel. 84 530 09 38
email: zamowienia.publiczne@powiatzamojski.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.