Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i posadowienie zbiorników, połączenie z istniejącą instalacją doziemną gazu

Przedmiot:

Dostawa i posadowienie zbiorników, połączenie z istniejącą instalacją doziemną gazu

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie.
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
powiat: Warszawa
a.iwaniuk@lpr.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i posadowienie zbiorników, połączenie z istniejącą instalacją doziemną gazu.

Dostarczenie i posadowienie na istniejącej płycie fundamentowej 2 zbiorników naziemnych, o pojemności 4850 dm3 każdy, do magazynowania gazu, dzierżawa zbiorników oraz dostawa ok. 70 000 litrów gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilania instalacji grzewczej w hangarze nr 5 na terenie LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie.
Inne istotne warunki zamówienia obejmują:
Dostawę i posadowienie zbiorników, połączenie z istniejącą instalacją doziemną gazu. Wykonanie wszelkich koniecznych prób i badań instalacji (z wynikiem pozytywnym) po wykonaniu posadowienia zbiorników i podłączeniu instalacji gazu. Dokonaniu zgłoszenia zbiorników do UDT (jeżeli jest wymagane).
Dostarczenie oznakowania drogi dojazdowej oraz osprzętu p.poż. Wykonanie aktualizacji instrukcji p.poż.
Dostawa gazu będzie się odbywała transportem i na koszt dostawcy. Dostarczony gaz będzie zgodny z Polską Normą PN-C-96008.

Składanie ofert:
VII. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 06 grudnia 2018 r w formie:
w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.iwaniuk@lpr.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: 36 miesiące od zawarcia umowy lub wykorzystania kwoty umowy. W ciągu 14 dni od podpisania umowy, wykonanie instalacji zbiornikowej.

Wymagania:
II. Warunki stawiane Wykonawcom:
1) Dostawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2) Dostawca musi zwrócić szczególną uwagę na stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadania jak i osób trzecich mogących znaleźć się w miejscu wykonywania robót konserwacyjno-malarskich. Prace budowlane prowadzone będą w trakcie normalnego działania i funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3) Dostawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
4) Dostawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 100 000,00 PLN przez cały okres obowiązywania umowy.
5) Przed podpisaniem umowy Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dostawcę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w punkcie 4.
IV. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów): Cena 100%.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
V. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy
3) Aktualną koncesje na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). Zamawiający uzna skan dokumentu.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich w/w kryteriów oceny ofert.

Kontakt:
VI. Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Iwaniuk
a.iwaniuk@lpr.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.