Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Udrożnienie rowów

Przedmiot:

Udrożnienie rowów

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62-84-130, 106, fax. 12 430-10-35
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy 823/ZZK/2018/KR
1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Krakowie
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Udrożnienie rowów: R-7, R-8, O cz.I, O cz.II, X-Chałupki, rów Brzeźnicki,
w miejscowości Łączany, powiat wadowicki, woj. małopolskie".
4. Zakres zamówienia -
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie udrożnienia rowów , R-7, R-8, O cz.I,
O cz.II, X-Chałupki, rów Brzeźnicki, w miejscowości Łączany.
Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 5 do zapytania ofertowego oraz kalkulacja ofertowa stanowiąca załączniki nr 1.

Dokument nr: 823/ZZK/2018/KR

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2018 r. roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 27.12.2018r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali ,co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji, udrożnieniu rowów, rzek lub potoków.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 2 ,,Wykaz zrealizowanych usług".
b) dysponują osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm), to jest osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
-inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 3 ,,Wykaz osób".
5. Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dotyczy.
7. Warunki gwarancji: nie dotyczy
8. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej X 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów (dla wszystkich kalkulacji ofertowych) przyznanych w ramach kryterium ceny.
9. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 823/ZZK/2018/KR.
Kompletna oferta musi zawierać: wypełnioną kalkulację ofertową stanowiącą załącznik nr 1 , wykaz zrealizowanych usług, wykaz osób.
11. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia uprawnień, przynależności do izby osób przedstawionych w załączniku nr 3 ,,Wykaz osób".

Kontakt:
2. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Tadeusz Ślizowski - tel: (12) 429 94 44 wew. 14
Kinga Radoń - dział Zamówień Publicznych tel: 12 62 84 354

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.