Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont 9 pustostanów, lokali mieszkalnych

Przedmiot:

Remont 9 pustostanów, lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont 9 pustostanów, lokali mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 3 m. 12, ul. Kłobuckiej 3 m. 24, ul. A. Kostki Napierskiego 10B m. 5, ul. A. Kostki Napierskiego 10B m. 6, ul. rtm. W. Pileckiego 109 m. 51, ul. rtm. W. Pileckiego 109 m. 34, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 58, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 90, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 91 w Warszawie - zamówienie podobne
Przedmiotem zamówienia jest: remont 9 pustostanów, lokali mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 3 m. 12, ul. Kłobuckiej 3 m. 24, ul. A. Kostki Napierskiego 10B m. 5, ul. A. Kostki Napierskiego 10B m. 6, ul. rtm. W. Pileckiego 109 m. 34, rtm. W. Pileckiego 109 m. 51, rtm. W. Pileckiego 111 m. 58, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 90, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 91 w Warszawie. przeznaczonych do wynajmu, jako lokale na czas nieoznaczony i lokale socjalne dla osób uprawnionych na podstawie wyroku eksmisyjnego sądu. W trakcie prowadzonych robót remontowych lokali mieszkalnych, pustostanów okazało się, że należy wykonać roboty, których nie można było wcześniej przewidzieć, takie jak m.in. wymiana większej ilości stolarki otworowej, niż pierwotnie planowano, wymiana większych odcinków instalacji elektrycznej, bowiem w trakcie robót remontowych okazało się, że instalacje są niesprawne w większym zakresie, jak również należy w niektórych lokalach wykonać dodatkowe roboty tynkarskie i malarskie, bowiem ściany są zniszczone, a tynki odparzone, czego nie było widać przy kosztorysowaniu robót. Dodatkowy zakres został opisany rzez inspektora nadzoru inwestorskiego, jako niezbędny do wykonania. Ogólna powierzchnia użytkowa remontowanych lokali wynosi 349,25 m2. Stan lokali po remoncie musi umożliwiać ich natychmiastowe zasiedlenie. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Roboty budowlane: - wymianę podłóg z PCV, - położenie nowych wykładzin PCV, - położenie podłóg z gresu w przedpokojach i pomieszczeniach sanitarnych, - położenie podłóg z gresu w aneksach kuchennych, - przełożenie częściowe posadzki z deszczułek i/lub klepki, poszpachlowanie, wymianę/uzupełnienie listew przyściennych, wycyklinowanie i polakierowanie podłóg, - rozebranie wbudowanych szafek w kuchniach i przedpokojach, - rozebranie wbudowanych drewnianych pawlaczy i schowków, - przetarcie ścian i stropów z naprawą drobnych uszkodzeń i pomalowanie ich farbą emulsyjną, - zbicie tynków w pomieszczeniach zagrzybionych, zabezpieczenie substancjami przeciwgrzybicznymi, położenie i zatarcie nowych tynków, malowanie farbą emulsyjną, - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę okien, w tym drzwi balkonowych oraz parapetów, - wymianę drzwi wejściowych, - wymianę/uzupełnienie progów w drzwiach wejściowych, - wymianę drzwi/skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, - naprawę drzwi wewnętrznych, 2) Roboty sanitarne: - montaż i wymianę instalacji sanitarnej (wanny, umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, baterie, deski sedesowe), - przełożenie instalacji sanitarnej, - wykonanie odcinków instalacji wodnej i kanalizacyjnej, - usunięcie zbędnych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o., - wykonanie podejść i/lub montaż wodomierzy w instalacjach, - montaż i wymianę szafek pod zlewozmywaki, 3) Roboty elektryczne: - naprawę instalacji elektrycznej, - wymianę gniazd i wyłączników instalacji elektrycznej, - przełożenie instalacji elektrycznej, - remont tablic bezpiecznikowych lokatorskich, - wymianę/uzupełnienie kuchenek elektrycznych z podłączeniem do instalacji. Szczegółowe dane określające rodzaj i zakres prac remontowych lokali znajdują się w przedmiarze robót. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 18.12.2018 r. Prace remontowe należy wykonywać zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiaru robót w poszczególnych lokalach udostępnionych wykonawcy w celu oszacowania ceny zamówienia oraz zgodnie z: 1) warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, 3) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, 4) instrukcjami montażu i użytkowania oraz specyfikacjami producentów materiałów i sprzętu, 5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością, 6) zaleceniami inspektora nadzoru. Klauzule społeczne 1. W postępowaniu zastosowano klauzulę społeczną określoną w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zarządzeniu nr 1243/2015 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1.09.2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m. st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy. 2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujące przez cały okres realizacji zamówienia na terenie budowy czynności z zakresu robót ogólnobudowlanych, takich jak roboty rozbiórkowe, murarskie, malarskie, wykończeniowe, instalacyjne itp. i w terminie 7 dni od zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ww. osób. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w aktach wykonawczych do ustawy 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z późn. zm.) i powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy osób, o których mowa w ust. 1 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia już zatrudnionych osób. 5. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa powyżej, przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 1 w związku z ust. 2 powyżej, posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określa również: ? Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia; ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 4 do Zaproszenia; ? Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do Zaproszenia;

Dokument nr: 500290175-N-2018, KZP-XII-WZP.271.123.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: ? art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Podstawa faktyczna: - postępowanie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, - zamówienie podobne zostało przewidziane w sekcji II pkt 7 ogłoszenia o zamówieniu nr 602676-N-2018 z dnia 10-08-2018 r. dla zamówienia podstawowego i jest powtórzeniem robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym udzielonym wykonawcy 31.08.2018 r. o zakresie podobnym obejmującym roboty ogólnobudowlane m.in. roboty rozbiórkowe, tynkarskie, malarskie, naprawy elementów wyposażenia, w tym stolarki otworowej, naprawę/remont instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, wymianę/naprawę podłóg i posadzek itp. - wartość kosztorysowa ww. zamówienia podobnego nie przekracza przewidzianego progu netto 100 000,00 zł, - do negocjacji zaprasza się dotychczasowego wykonawcę, tj. Jana Pacek przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej działającego pod firmą Zakład Rzemieślniczy Roboty Budowlane - Jan Pacek, z siedzibą głównego miejsca wykonywania działalności 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 94/1.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Rzemieślniczy Roboty Budowlane Jan Pacek, , ul. Łopuszańska 91/1, 02-232, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.