Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kostki brukowej

Przedmiot:

Dostawa kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Okólna 37
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60
12wog.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kostki brukowej
ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) na: Dostawę kostki brukowej betonowej.
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kostki brukowej betonowej:
1.1. Kostka brukowa betonowa szara o grubości 8cm o kształcie tzw. ,,Kości" z fazą w ilości 2000 m2;
1.2. Kostka brukowa betonowa czerwona o grubości 8cm o kształcie tzw. ,,Kości" z fazą w ilości 500 m2;
1.3. Krawężnik drogowy 15cmx30cmx100 cm w ilości 350 szt.
2. Towar, stanowiący przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz odpowiadać normom z zakresu gatunku pierwszego.
3. Wymagania dotyczące jakości wyrobu:
3.1. Kostka brukowa - norma PN-EN 1338;
3.2. Krawężnik - norma PN-EN 1340.
4. Towar musi być opakowany w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Realizacja dostawy nastąpi na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający złoży zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Dokument nr: ZD/125/WOG/18

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 07.12.2018 r., o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 97, pok. nr 10.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 07-12-2018
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
87-100 Toruń ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. nr 97 pok. nr 11)
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
5. Kancelaria Jawna znajduje się na terenie 12 WOG, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.
6. Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r., o godzinie 11.00 - dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.

Miejsce i termin realizacji:
II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Nieprzekraczalny termin dostawy: 17.12.2018 r.
2. Miejsca dostawy:
2.1. Inowrocław, ul. Dworcowa 56 w ilości 1000 m2 i 100 krawężników;
2.2. Toruń, ul. Okólna 37 - pozostała część.
3. Zamawiający winien być powiadomiony o terminie i wielkości dostawy minimum 48 godziny wcześniej. Osoby upoważnione do kontaktu: p. Piotr Mądrzejewski, p. Kamil Paśniewski, tel. 261-433-509.

Wymagania:
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Numer referencyjny: ZD/125/WOG/18
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, z uwzględnieniem kosztu palet, w dniach roboczych w godzinach 9.00 - 13.00. Rozładunek zapewni Zamawiający.
5. Płatność: faktura, przelewem - termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia właściwą kwotą, rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Faktura za realizację przedmiotu zamówienia winna wpłynąć do 17.12.2018 r.
8. Warunki gwarancji:
8.1. Wymagany co najmniej 5 letni okres gwarancji liczony od dnia zakupu.
8.2. Zamawiający odmówi przyjęcia towaru ze względu na niezgodny, z warunkami i parametrami technicznymi przedstawionymi przez Zamawiającego, rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
8.3. Wykonawca w okresie objętym gwarancją odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym towarze i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania i odpowiedzialność. O wadzie fizycznej towarów Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.
8.4. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 48 godzin od chwili złożenia reklamacji do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
8.5. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia.
8.6. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji.
8.7. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
9. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa stosowanym przez Służbę Dyżurną Zamawiającego w trakcie przyjmowania dostaw.
10. Przedmiot dostawy musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
IV FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym.
8. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w przypadku nie złożenia żadnej oferty.
V OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej wartość brutto. Poprzez ważność Zamawiający rozumie ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.
3. Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.
VII INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej, zamieszczając wraz z nim zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o wyniku postępowania odrębnym pismem.
VIII Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.
Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń;
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej ,,ustawa Pzp";
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Posiada Pani/Pan:
2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VI OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Joanna KUCHAREK.
Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest za pośrednictwem faksu: 261 433 660 lub drogą elektroniczną: 12wog.zamowienia@ron.mil.pl.
Odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.