Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Reymonta 7
30-059 Kraków
powiat: Kraków
603 609 435
inwestycje@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie branży sanitarnej, nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.

Nadzorowana budowa będzie obejmować w szczególności:
wymianę pionów i podejść pod przybory sanitarne zimnej wody użytkowej
i kanalizacji, likwidacja instalacji gazowej, zmiana źródła przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją od węzła cieplnego MPEC do mieszkań, budowa instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w mieszkaniach i na parterze, likwidacja instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji odprowadzenia spalin od piecyków gazowych mieszkaniach (kształtki azbestowe i stalowe kanały zostaną trwale usunięte z budynku)
Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Czarnowiejska 103 w Krakowie

Parametry budynku:
Budynek mieszkalny wielorodzinny ZLIV
Kubatura: 10 510 m3
Wysokość budynku: 30,20 m
Liczba kondygnacji: 10
Czas budowy: 1962 r.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji nadzoru inwestorskiego określają:

1. Dokumentacja projektowa znajdująca się pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/bm/BUDYNEK_MIESZKALNY_CZARNOWIEJSKA_103.zip
(zakres instalacji sanitarnych),
2. Wytyczne w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego

UWAGA:
Zamawiający zaleca zapoznanie się z postępowaniem przetargowym na modernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody oraz wymiany części pionów zimnej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, znajdującym się pod adresem:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42288&archive=true
W wycenie należy uwzględnić wszystkie wytyczne podane w niniejszym zaproszeniu oraz jego załącznikach oraz wymaganą minimalną częstotliwość pobytów na budowie, wynoszącą minimum 3 razy w tygodniu - minimum 6 godzin tygodniowo
III. ETAPOWANIE NADZORÓW:
1. Etap I - Nadzór w okresie realizacji budowy oraz w okresie odbioru Inwestycji
2. Etap II - nadzór w okresie gwarancji Inwestycji

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z Etapu II
w przypadku przekroczenia przez wygraną ofertę środków jakie Zamawiający
przeznaczył na ten cel

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@agh.edu.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków (budynek U-2, pok. 014) w terminie do 05.12.2018
do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w terminach:
1. dla Etapu I od podpisania umowy do przekazania Inwestycji do użytku oraz dokonania rozliczenia finansowego. Przewidywany okres realizacji 07.01.2019 - 22.04.2019
2. dla Etapu II do końca okresu gwarancyjnego tj. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi/roboty budowlane* o wartość poniżej 30 000 Euro.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI.
1. Wynagrodzenie za Etap płatne będzie 4 fakturami na koniec każdego miesiąca, w okresie od stycznia do kwietnia 2018 (każda w wys. 25% całkowitej wartości za etap I),
2. Wynagrodzenie za Etap II płatne będzie jednorazowo po upływie 36 miesięcznej gwarancji.
Płatne przelewem w terminie do 21 dni od otrzymania faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty cenowej, dołączając szczegółowe wyliczenie wartości oferty i podstawy wyceny. Należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać:
1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, itp.
3) termin realizacji zamówienia,
4) termin ważności oferty,
5) szczegółowe wyliczenie wartości oferty i podstawy wyceny.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1.- Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi:
IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (zwana dalej AGH);
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Panią/ Panem umowy w ramach udzielenia zamówienia publicznego,
b) art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzieleniem zamówienia publicznego;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AGH lub upoważnione osoby oraz podmioty wykonujące czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego w tym osoby oraz podmioty świadczące na rzecz AGH usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty na realizację robót o których mowa w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. W przypadku wyboru Pani/Pana oferty udostępnione dane osobowe przetwarzane będą także w celu udzielenia zamówienia publicznego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w ramach niniejszego zamówienia publicznego, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w AGH;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marcin Bednarek pod numerem telefonu 603 609 435 oraz adresem email: mbednar@agh.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.