Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doprowadzenie prądu do Ławki Niepodległości

Przedmiot:

Doprowadzenie prądu do Ławki Niepodległości

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin
powiat: Konin
tel.: 63 240 12 29
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na:
- doprowadzenie prądu do Ławki Niepodległości zgodnie z ,,Projektem wykonawczym Ławki
Niepodległości" przekazanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej- załącznik nr 1 oraz
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - lokalizacja ławki (zdjęcie, zielone koło wskazuje studnię, do której musi być
podłączona Ławka).
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- zgodnie z Załącznikiem nr 1
- montaż wysuwanej studni elektrycznej:
-wieża wysuwana do góry,
-stopień ochrony IP66,
-klasa obciążeń C250,
- skrzynka rozdzielcza- stopień ochrony IP66,
-gniazda 230V 16A - 3 szt.,
-gniazda 400V 16A - 1 szt.,
-gniazda 400V 32A - 1 szt.,
- wyłącznik nadprądowy 6A niezależny dla zasilania Ławki,
- wyłącznik nadprądowy 50A 3 polowy odłączający trzy pozostałe studnie,
- poprowadzenie kabla ziemnego YKY z rozdzielni do Ławki w rurze osłonowej,
- wyposażenie elektryczne, elektroniczne należy umieścić w Ławce.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy jego obecności podczas montażu Ławki. Datę ustali
Zamawiający po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na montaż Ławki. Maksymalnym terminem
wykonania usługi montażu jest 27 grudnia 2018 r.

Dokument nr: KT.033.53.2018

Składanie ofert:
VI. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:
1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie / opakowaniu z opisem:
Oferta na :
doprowadzenie prądu do Ławki Niepodległości zgodnie z ,,Projektem wykonawczym Ławki
Niepodległości" przekazanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia
Nie otwierać przed 6 grudnia 2018r. godz. 14.30.,
z dopiskiem: dla Wydziału Kultury.
Na kopercie należy również oznaczyć Wykonawcę składającego ofertę.
Oferty prosimy przesłać/ dostarczyć na adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Biuro Obsługi Interesanta
Termin składania ofert: do dnia 6 grudnia 2018r. godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia:
1. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania to 13 grudnia 2018r. do godz. 17.00, przy czym
z kalendarza robót należy wyłączyć 6 - 7 grudnia.
2. Miejsce realizacji - 62-500 Konin, plac Wolności 1, działka nr 217, obręb Starówka. Zdjęcie
w załączeniu - załącznik nr 2
3. Zamawiający wymaga min. 24 - miesięcznego okresu gwarancji na wykonaną usługę.

Wymagania:
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnione zostaną w umowie na
realizację zamówienia.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty w ofercie:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
? Posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej
przedmiotem niniejszego zamówienia; uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i
sieci elektrycznych,
? Posiadają wiedzę i doświadczenie,
? Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
? Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków realizacji zamówienia. Zamawiający
uzna, że Wykonawca spełnia warunki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia na
podstawie złożonego przez Wykonawcę w treści formularza oferty oświadczenia - wg
załącznika nr 3
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty - zał. nr 3
2) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wg stanu na dzień
sporządzenia oferty.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie lub
sporządzona komputerowo, w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty). W innym przypadku do oferty należy
załączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
upoważnioną.
4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.
5. Osoby ze strony Wykonawcy upoważnione do kontaktu w zakresie oferty złożonej
w postępowaniu lub realizacji zamówienia:
VII. Kryteria wyboru ofert:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, przy
zastosowaniu następujących kryteriów:
- cena oferty - waga 80 %
- termin wykonania - waga 20%.
2. Ofertom w ramach ww kryteriów przyznaje się punkty według poniższych zasad:
1) Cena oferty (C)
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów, każdej następnej przyznaje się punkty
wg wzoru:
C =
Cena oferty najniższej
x 100 pkt x 80%
Cena oferty badanej
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Termin wykonania (T)
Ofertom przyznaje się punkty za skrócenie terminu realizacji zadania w stosunku do
terminu wymaganego (13 grudnia 2018 r. do godz. 17.00):
- o 2 dni kalendarzowe, tj. do dnia 11 grudnia 2018 r. - 20 pkt.
Za podanie terminu realizacji bez skrócenia, tj. 13 grudnia 2018 r. do godz. 17.00
przyznane zostanie 0 punktów.
Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji, tj. po 13 grudnia 2018 r. po godz. 17.00
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
VIII. Badanie i ocena ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawców:
l) którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub
pełnomocnictw - o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie.
2) w przypadku wątpliwości co do treści złożonych przez nich dokumentów - o złożenie
wyjaśnień lub ich poprawienie w wyznaczonym terminie.
2. Nieuzupełnienie, niewyjaśnienie lub niepoprawienie przez Wykonawcę wymaganych
dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty
z postępowania.
3. Do dalszego etapu postępowania dopuszczone zostaną wyłącznie te oferty, które spełnią
wymaganie określone w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz
wysokości ceny (w zakresie jej zmniejszenia), w szczególności w przypadku złożenia ofert
przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego.
5. Oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktowy (otrzyma łącznie
najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.
IX. Informacja o wyniku postępowania:
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację
wszystkim uczestnikom postępowania, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz cenę najkorzystniejszej oferty - w formie pisemnej przesyłką pocztową, e-maiłem
lub faxem.
X. Zawarcie umowy:
1. Z Wykonawcą, który spełni wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i złoży
najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została oceniona w kolejności
najwyżej spośród pozostałych złożonych w postępowaniu ofert.
XI. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
1. W postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielania
zamówienia określonym przez Zamawiającego.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia publicznego powodująca, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub
jest niecelowe.
4. Postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.
XII. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
XIII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
Zenona Sroczyńska - Kierownik Wydziału Kultury, tel.: 63 240 12 29
e-mail: zenona.sroczynska@konin.um.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.