Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń informatycznych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń informatycznych

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowa specyfikacja planowanego zamówienia
Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń informatycznych dla jednostek Policji woj.
małopolskiego.
Szczegółowy wykaz znajduje się poniżej:
Nazwa towaru
1. Komputer AIO
- zgodnie z zał. 1
2. Skaner dokumentowy Brother ADS-2400N
- zasilacz
- przewód do zasilacza
- płyta CD-ROM z oprogramowaniem dostarczane przez
producenta
- podręcznik obsługi wraz z kartą
gwarancyjną
- kabel USB 2.0 o długości 2-3 m
Jednostka miary Ilość
komplet 3
komplet 1

Dokument nr: 77/AŁI/2018

Składanie ofert:
Zamawiający wymaga składania ofert wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia jednorazowo, do dnia 21 grudnia 2018 r.

Wymagania:
III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na swój koszt do Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie ul. Mogilska 109.
2. Zamówienie realizowane będzie w terminie: do 21 grudnia 2018 r.
3. Termin ważności oferty deklarowany przez Wykonawcę: 10 dni kalendarzowych liczony od daty
zakończenia postępowania.
4. W przypadku jeśli we wskazanym terminie Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas
Zamawiający uzna za wiążącą tą, która została złożona jako ostatnia.
5. Zamawiający wymaga aby oferowany asortyment był nowy, kompletny, nie używany, sprawny i oryginalnie
zapakowany.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn oraz do
zmniejszenia ilości zamawianych urządzeń.
8. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymywania wystawionej faktury - przelewem na
wskazane przez Wykonawcę konto. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru ilościowego
sporządzony przez pracownika Magazynu KWP w Krakowie.
9. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zamówienia.
V. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem ofertowym.
Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia załączonego do Formularza ofertowego..
1. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie
środkóww sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów.
2. Zamawiający wyznaczył kryterium oceny ofert: cena 100%
VIII. Zamawiający wymaga gwarancji na w/w asortyment zgodnie z tabelą:
Nazwa materiału
1.Komputer AIO
2. Skaner dokumentowy
Gwarancja wymagana przez Zamawiającego
Czas gwarancji: 36 miesięcy.
Serwis realizowany będzie na zasadach "door to door". Wszelkie
koszty przesyłek, dostarczenia sprzętu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość
wykonywania serwisu urządzeń w miejscu użytkowania, będących
przedmiotem zamówienia w godzinach ustalonych podczas
zgłoszenia awarii sprzętu.
Naprawa laptopa do 14 dni kalendarzowych.
Wszystkie uszkodzone podzespoły i części oprócz dysku twardego,
wymienione podczas naprawy stają się własnością Wykonawcy.
Wymienione podzespoły muszą być nowe i nieużywane. W przypadku
awarii dysku twardego, będzie on wymieniony na nowy przez
Wykonawcę bez możliwości zwrotu uszkodzonego i dokonywania
ekspertyzy poza siedzibą użytkownika końcowego. Powyższa zasada
dotyczy również napędu CD/DVD w przypadku uszkodzenia
powodującego niemożność wyjęcia nośnika danych.
Dysk twardy po wymianie w ramach gwarancji musi posiadać
partycję recovery.
Demontaż dysku twardego przed wysyłką sprzętu nie powoduje utraty
gwarancji.
Czas gwarancji: 36 miesięcy.
Serwis realizowany będzie na zasadach "door to door". Wszelkie
koszty przesyłek, dostarczenia sprzętu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość
wykonywania serwisu urządzeń w miejscu użytkowania, będących
przedmiotem zamówienia w godzinach ustalonych podczas
zgłoszenia awarii sprzętu.
Naprawa laptopa do 14 dni kalendarzowych.
Wszystkie uszkodzone podzespoły i części, wymienione podczas
naprawy stają się własnością Wykonawcy. Wymienione podzespoły
muszą być nowe i nieużywane.

Uwagi:
Informacje dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;
?
Dane
kontaktowe
do
inspektora
ochrony
danych

następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 77/AŁI/2018, pt.: dostawa urządzeń
informatycznych;
?
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
?
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
?
posiada Pani/Pan:
-
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-
na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
?
nie przysługuje Pani/Panu:
-
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
Z Zamawiającym można porozumiewać się pisemnie, wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną:
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.