Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż kontenera magazynowego

Przedmiot:

Dostawa i montaż kontenera magazynowego

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk
powiat: bielski
Tel. + 48 33 817 84 41,
przetargi.szczyrk@cos.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Szczyrk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając, jako
zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na
,,Dostawę i montaż kontenera magazynowego".
II.1.1) Rodzaj zamówienia: dostawa.
II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kontenera magazynowego
spełniającego następujące kryteria:
a/ wymiary (dł. x szer. x wys. w metrach): 8,00 długość x 4,00 szerokość x 2,6 wysokość
wewnątrz, zewnętrznie 3,04 h
b/ drzwi dwuskrzydłowe kopertowe na całą szerokość kontenera, wys.min. 2,4m,
2 zamki
c/ materiał ścian, dachu, podłoga = płyta warstwowa poliuretanowa 100 mm lub grubsza,
współczynnik przenikania ciepła minimum 0,20, odporność ogniowa min EI20 ściany, RE 30
dach
d/ podłoga ocieplona, wzmocniona, wytrzymująca nacisk min. 400kg/m2
e/ dach jednospadowy o nachyleniu 5-10%
f/ kolor: RAL 9007/9002 ścian i dach
g/ Miejsce dostawy i montażu - ściana południowa hali sportowej w COS-OPO w Szczyrku,
ul. Plażowa 8
h/ Minimalna gwarancja na kontener: 24 miesiące a na powłokę lakierniczą min. 60
miesięcy.
i/ Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: 72 godz.
j/ Zagwarantowanie dostępności części zamiennych i eksploatacyjnych.

k/ Montaż, ustawienie, złożenie kontenera, przygotowanie w tym wypoziomowanie
podłoża po stronie Dostawcy.

Specyfikacja:
VI: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące
przedmiotowego zapytania:
http://bip.cos.pl/

Składanie ofert:
VII: Termin składania ofert upływa: 7.12.2018 r. do godziny 9.00
VIII: W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o sporządzenie oferty na
załączniku nr 1 i przesłanie w postaci elektronicznej w formie plików PDF, na adres
przetargi.szczyrk@cos.pl lub złożyć pisemnie w sekretariacie Ośrodka opakowaną w
kopertę, zaadresowaną na adres zamawiającego i opisaną: ,,Dostawa i montaż kontenera
magazynowego".

Miejsce i termin realizacji:
II.1.3) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawa, montaż i oddanie do użytkowania do
20.12.2018r.

Wymagania:
III: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
Oferta musi zawierać:
? Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do zapytania.
? Karty katalogowe oferowanego produktu, które mają zawierać parametry
techniczne oraz zdjęcia.
? Wykaz zrealizowanych podobnych dostaw (minimum 2), potwierdzonych opinią
zamawiającego.
IV: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8, oraz w trybie art. 47
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
V: KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze oferty zadecydują: cena i okres gwarancji, ujęte w ust. II.1.2)
Wybrany zostanie wykonawca, którego cena będzie najniższa. Zamawiający przy
porównywalnych ofertach weźmie również pod uwagę dłuższy okres gwarancji.
Wykonawca może złożyć ofertę składającą się z maksymalnie z 1 produktu.
Cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia należy obliczyć z uwzględnieniem
wszystkich kosztów wykonania zamówienia określonego w zapytaniu (m.in. dostawy,
montażu, itp.).

IX: Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
X: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek
Sportu, ul. Łazienkowska 6a ( COS TORWAR), 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: iod@cos.pl
Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia
umowy lub realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem, a podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą
zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami
prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy/Oferenta w ramach współpracy z
Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust.
1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na
Administratora w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych i związanych z nim czynności.
Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom
systemów informatycznych i kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Dane
osobowe Wykonawcy/Oferenta mogą zostać upulicznione zgodnie z wymaganiami prawnymi w
obszarze zamówień publicznych.
Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę/Oferenta danych osobowych jest
warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom,
których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Pan Andrzej Jastrzębski tel. 33 817 84 41 wew. 505.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.