Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu It i oprogramowania

Przedmiot:

Dostawa sprzętu It i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce
powiat: Kielce
41/ 366-47-91 w. 130 lub 131
jjakobik@zdz.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawę sprzętu It i oprogramowania do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach"

Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami dostawy została określona w załącznikach do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzący z bieżącej produkcji.
4) Wszelkie użyte (w załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia) nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych, zobowiązany jest on do załączenia wykazu tych produktów

CPV: 302000000-1, 48700000-5

Dokument nr: 68/ZK/2018/D

Otwarcie ofert: Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Składanie ofert:
16. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 2018-12-07 do godziny 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 28 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
2) Okres rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia jest liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zaproszeniu,
b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. złożą oświadczenie załącznik nr 3 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące:
-posiadania wiedzy i doświadczenia:
o wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz wykonanych dwóch dostaw zgodnie z warunkiem powyżej, odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. sprzęt it) o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda
z podaniem daty, wartości , przedmiotu dostawy oraz na rzecz kogo dostawa była realizowana.(załącznik nr 5) Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie.
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3.
-sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3.
-nie podlegają wykluczeniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.
7. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych warunków.
8. Informacje dotyczące warunków składania ofert.
1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Oferta musi zawierać:
Oświadczenie woli
1
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - załącznik nr 2 do zaproszenia. Do oferty cenowej należy załączyć podpisaną przez osoby upoważnione szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, typ, model i nazwę producenta. 3. Wykonawca do oferty dołączy ceny jednostokowe (netto brutto z zaznaczeniem stawki vat miedzy innymi także oznaczy jeżeli występuje vat odwrócony) W przypadku nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona.
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.
-Do oferty cenowej należy załączyć dokumenty w języku polskim wymagane w załączniku nr 1 do zaproszenia.
2
podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w załączniku nr 3 do zaproszenia
3
Wykaz wykonanych dwóch dostaw zgodnie z warunkiem opisanym w 5. 2) a , załącznik nr 5
X
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
1
Oświadczenie (załącznik nr 3)
Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 9. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego - załącznik do zaproszenia. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
5) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.
6) Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
7) Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w punkcie I niniejszego zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.
2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
13. Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia
Nie dotyczy
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
,,Dostawę sprzętu It i oprogramowania do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach"
5)
Numer sprawy: 68/ZK/2018/D
Nie otwierać przed 2018-12-07, godz. 15:00
6) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
17. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania dostawy, koszt nakładów i prac nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
cena brutto
100%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.
-Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.
Wzór
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
20. Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań.

Kontakt:
W razie wątpliwości proszę o kontakt: Jowita Stachura-Jakóbik jjakobik@zdz.kielce.pl tel. 41/ 366-47-91 w. 130 lub 131
2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:30 pod wymieniony powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.