Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażenia uzupełniającego na boisko

Przedmiot:

Dostawa piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażenia uzupełniającego na boisko

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Koronowo
plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
powiat: bydgoski
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/179173
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koronowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażenia uzupełniającego na boisko w sołectwie Tryszczyn (IPP.271.45.2018)
opis w specyfikacji

Dokument nr: ID 179173, (IPP.271.45.2018

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-12-04 16:26:55
Zakończenie transakcji: 2018-12-07 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/179173

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw
Miejscedostawy: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010Koronowo.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Wymagania i specyfikacja
1. Gmina Koronowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniuprowadzonym w formie zapytania ofertowego na Dostawę piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażeniauzupełniającego na boisko w sołectwie Tryszczyn w ramach zadaniainwestycyjnego pn. Zakup i montaż piłkochwytów na boisko w sołectwie Tryszczyn- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie - funduszsołecki.
2. Przedmiotzamówienia obejmuje:
1) Część 1 - Zakup piłkochwytów
W zakresie jest zakup czterech piłkochwytów. Dwapiłkochwyty o długości 17,0 mi wysokości użytkowej 4,0 m oraz dwa piłkochwyty o długości 42,0 mi wysokości 4,0 m, połączone w narożach.Piłkochwyty powinny być wykonane z słupów 80x80x3 mmumieszczonych w tulejach 90x90x3 mm. Przy skrajnych słupach znajdują sięzastrzały 50x50x2 mm. Rozstaw słupów przedstawiono na rysunkachprojektowych. Maksymalny rozstaw skrajnych słupów nie powinien przekraczać 3m,a rozstaw pośrednich słupów 6m. Pomiędzy słupami rozpięta siatkapolipropylenowa o oczku 10x10 cm.
Kolor piłkochwytów - RAL 6001 (zielony).
Siatka na każdą ścianę jest osobnym elementemprzymocowanym za pomocą karabińczyków rozmieszczonych co ok. 30 cm do linekznajdujących się na jej obwodzie. Każda ściana powinna być wyposażona w dwieosobne linki, oraz dwie śruby rzymskie służące do jej naciągania. Jedna linkapowinna obsługiwać jeden blok pionowy i jeden bok poziomy.
Furtka wejściowa o szerokości 1,1 m oraz niezbędnesłupy do zamontowania w ścianę piłkochwytu wraz z akcesoriami do zapięciaprzerwanej siatki.
Instrukcja montażu dostarczonego systemu.
2) Część 2 - Tablica z regulaminem
Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,elementy złączne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej pozwalająca nanaklejenie treści regulaminu.
3) Część 3 - Kosz na śmieci - 2 szt.
Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo,posiadający daszek z dodatkowym wspornikiem. Montaż poprzez wbetonowanie słupkaz kotwą w podłoże. Możliwość umieszczenia w koszu dodatkowo wkładuocynkowanego.
Kolorystyka podstawowa: słupek, daszek i pojemnikczarny RAL 9005.
Wszystkiewyroby budowlane użyte do budowy obiektu muszą posiadać dokumenty dopuszczającedo stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego). Użyte wprojekcie materiały i technologie konkretnych producentów nie są obowiązkowe.Dopuszcza się użycia materiałów i technologii równoważnych o nie gorszychparametrach technicznych i jakościowych. W takim wypadku wykonawca jestzobowiązany przedstawić stosowne dokumenty lub projekt zastępczy uwzględniającyproponowane zmiany.
UWAGA!Załączonado zapytania ofertowego dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robótbudowlanych. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres określony w punkcie 2 niniejszego zapytania.
Miejscedostawy: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010Koronowo.
Termindostawy przedmiotu zamówienia do 17grudnia 2018 r.
Płatność:10 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawionąfakturą.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowychw zakresie poszczególnych części.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofertwariantowych.
5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
6. Termin wykonaniazamówienia: do dnia 17 grudnia 2018 r.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczyZamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę.
7. Osoba uprawniona dokontaktu z Wykonawcami: Artur Senski tel. 52 3826453.
8. Zamawiającyzastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wprzypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowaniaofert.
9. Do oferty należy dołączyć:
1)oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 1,
2)instrukcja montażu dostarczonego systemu,
3)dokumenty dopuszczające do stosowania wbudownictwie, dla wszystkich wyrobów budowlanych użytych do budowy obiektu(zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego).
10. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2018 r. do godz. 9:00.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (do dnia 17 grudnia 2018 r., proszę potwierdzić)
Niepodleganie wykluczeniu z postępowania (Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie )
Akceptacja warunków umowy (Akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy załączonym do zapytania ofertowego, proszę potwierdzić)
Wypełnienie obowiązku informacyjnego (Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, proszę potwierdzić jeżeli dotyczy )
Zapoznanie sie z klauzulą informacyjną (Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.)
Pełnomocnictwo (proszę załączyć dokument (najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć do Zamawiającego oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię), jeżeli dotyczy)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Koronowo
plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.