Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Narewka
ul. Białowieska 1
17-220 Narewka
powiat: hajnowski
tel./ 85/ 682-98-80, 682-98-81, 682-98-82, 682-98-83, 682-98-84
sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Narewka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla inwestycji pt. ,,Przebudowa hydroforni w Siemianówce"
2) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w następujących branżach:
a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) wr specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych,
c) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
3) Szczegółowy opis inwestycji stanowi opis robót zawarty w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i pomocniczo w przedmiarach robót zgodnie z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wykonanie robót umieszczonym pod adresem http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/zam_publ/zamwiema publiczne_2018/zp271_182018-- przebudowa-hydroforni-w-siemianowce--etap-i--siwz.html
2. Do obowiązków inspektora nadzoru należy pełnienie funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), w tym zgodnie z art. 25 oraz 26 ustawy.
3. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków będzie należało w szczególności:
1) Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę,
2) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wybudowanych materiałów budowlanych, co ma za zadanie zapobiegać zastosowaniu wadliwych i niedopuszczalnych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
3) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
4) Uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
5) Przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu,
6) Przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania,
7) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
8) Potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę robót ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,
9) Zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,
10) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,
11) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów,
12) Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
13) Przygotowywanie na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym, przez niego terminie.
14) Informowania Zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
15) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.
16) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie, nieprzewidziane w zakresie wykonawcy robót oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa jakość i kompletność robót)
17) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.
18) Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokument nr: ZP.271.2.23.2018

Składanie ofert:
3) Oferta musi być przesłana za pośrednictwem: maila, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl do dnia 07.12.2018r. godz. 10:00.

Wymagania:
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia i rozliczenia robót budowlanych z Wykonawcą robót oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.
2) warunki płatności: przelew
3) okres gwarancji: okres zgodny z okresem gwarancji oraz rękojmi Wykonawcy Robót budowlach wyłonionego w postępowaniu przetargowym.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wamnki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowalne zostało zamieszczone na stronie internetowej bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl na której znajdują się projekty budowlane oraz pełny opis przedmiotu robót budowlanych objętych przetargiem nieograniczonym pt. ,,przebudowa hydroforni w Siemianówce" oznaczonego znakiem ZP.271.1.8.2018 do którego załączone są przedmiotowe projekty budowlane.
Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacja projektową w zakresie niezbędnym
do złożenia oferty.
6. Kryteria wyboru ofert: 100% cena ofertowa (wynagrodzenie ryczałtowe).
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.). Wykonawca nadzoru inwestorskiego winien:
1) Posiadać uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. do nadzorowania robót budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami prawa budowlanego tj. uprawnienia:
a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych,
c) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
2) Posiadać przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3) Posiadać 3 letnią praktykę zawodową (oświadczenie wykonawcy na formularzu ofertowym).
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego) w załączeniu.
1) Przed podpisanemu umowy Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów od Wykonawcy wymienionych w pkt 7.
2) Nieprzedłożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 przez Wykonawcę będzie traktowane jako uchylanie się od podpisania umowy co spowoduje wybór kolejnej oferty zgodnie z rankingiem ofert.
9. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane): nie wymagane.
13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
14. Oferta winna zawierać:
1) Cenę ofertową brutto (w tym stawkę podatku VAT lub informacje o braku obowiązku naliczenia VAT) za wykonanie nadzoru inwestorskiego określonego w pkt. 1 ogłoszenia o zamówieniu.
2) Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o posiadaniu niezbędnych uprawnień w specjalności (na formularzu ofertowym).
3) Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (na formularzu ofertowym).
16. Sposób przygotowania oferty:
1) Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
17. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
18. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejsza ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt poniższych.
19. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.
20. Zamawiający informuje, że oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
21. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn.
°2. Niniejsze zapytanie ofertow-e nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania
żadnych zobowiązań wobec stron. 23. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp:
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w7 linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na formularzu ofertowym w zakresie braku w/w powiązań, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kontakt:
15. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Marcin Artemiuk - przygotowanie inwestycji oraz prowadzenie nadzoru nad inwestycją
2) Marcin Szymaniuk - Podinspektor -- procedura postępowania przetargowego

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.