Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
226z dziś
3175z ostatnich 7 dni
14827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabudowa zbiornika retencyjnego

Przedmiot:

Zabudowa zbiornika retencyjnego

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Brak
ewa.maslanka@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=406198
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabudowa zbiornika retencyjnego U-40 w Up.D-2/W-259S - DUZ
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie oraz zabudowa zbiornika retencyjnego U-40 w Up.D-2/W-259S- DUZ; montaż zawarcia górnego i zawarcia dolnego zbiornika; montaż układu elektrycznego, teletechnicznego i automatyki; demontaż
i montaż elementów przenośnika L-196.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o postanowienia Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, w szczególności o zakres rzeczowy zawarty
w załączniku nr 1 do Projektu umowy oraz dokumentację techniczną przekazaną na etapie postępowania.
Zamawiający udostępni dokumentację, na którą powołuje się w załączniku nr 1 do Projektu Umowy wszystkim zainteresowanym Wykonawcom po uprzednim złożeniu Oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.
Zgłoszenia w celu otrzymania dokumentacji (dokumenty będą przekazywane za pośrednictwem SWZ), proszę wysyłać wraz ze zeskanowanym oświadczeniem
o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ wraz z KRS drogą elektroniczną w SWZ.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp.)
3. Do oferty należy dołączyć:
3.1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych- Załącznik Nr 4 do SIWZ.
3.2 Karta Wykonawcy - Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.3 Szczegółowy kosztorys z uwzględnieniem rozbicia na robociznę, materiały i sprzęt.
3.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. W terminie do 3 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty.
5. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersję harmonogramu, który będzie stanowił Załącznik Nr 2 do umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia dostawy materiałów i urządzeń z zakresu przedmiotowego zadania, o czym powiadomi wybranego do realizacji zadania Wykonawcę na etapie rozstrzygnięcia postępowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zabudowane materiały na minimum 24 miesiące liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Na zabudowane przez Wykonawcę urządzenia obowiązuje gwarancja producenta, lecz nie krótsza niż 12 miesięcy liczone od daty podpisania przez przedstawicieli Stron końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa B0201 - Usługi remontowe obce- bieżące
B0202 - Usługi budowlane
B0203 - Usługi techniczne
B0204 - Montaże i demontaże
B0205 - Pozostałe usługi techniczo-budowlane
B0206 - Konserwacje i naprawy
B0302 - Roboty chodnikowe
B0304 - Roboty górniczo-budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGKP/DF/18/57115

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-12-07 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-11-30 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=406198

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca,
że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 500 000,00 PLN
(słownie złotych: pięćset tysięcy). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 30.06.2019 r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego,
do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr ...................... zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 f) SIWZ z terminem ważności do dnia 30.06.2019r.;
w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną -
w wysokości 10% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 30.06.2019r.
g) wykaz kadry dedykowanej do realizacji zadania zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ uwzgledniający poniższe wymagania Zamawiającego:
o dozór wyższy górniczy - 1 osoba,
o dozór wyższy mechaniczny - 1 osoba,
o dozór mechaniczny- 4 osoby,
o dozór elektryczny - 1 osoba,
o mechanik- 16 osób,
o elektromonter p/z - 4 osoby,
o spawacz p/z lub ślusarz spawacz p/z - 4 osoby,
o operator maszyn dołowych - 4 osoby.
Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, uprawnień, upoważnień do wykonywania czynności w podziemnych Zakładach Górniczych na terenie KGHM Polska Miedź S.A. w rozbiciu na dozór wyższy, dozór oraz pozostałych pracowników tj., operatorów maszyn dołowych, spawaczy etc.
h) wykaz szczegółowy sprzętu skierowanego do wykonania przedmiotowych robót wraz
z kserokopią protokołów technicznych oraz zezwoleń na oddanie do ruchu niżej wymienionych maszyn i sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ:
o ładowarka ŁK - 2 szt.,
o sprzęt do kotwienia ręcznego (w tym sprężarka) 1 szt.
o wóz do transportu ludzi - 2 szt.,
o wóz odstawczy do transportu -1 szt.
Do wykazu należy załączyć kserokopie protokołów odbiorów technicznych maszyn dołowych, urządzeń i sprzętu oraz zezwoleń na oddanie do ruchu samojezdnych maszyn górniczych, urządzeń i sprzętu zatwierdzonych przez KRZG O/ZG Polkowice - Sieroszowice.
Uwaga:
W przypadku maszyn, urządzeń i sprzętu które/y nie posiadają dopuszczeń do ruchu na terenie O/ZG Polkowice - Sieroszowice, a posiadają stosowne opuszczenia/protokoły odbioru technicznego do ruchu w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A., należy je załączyć do oferty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do uzyskania dopuszczeń dla wskazanych maszyn/y, sprzętu do ruchu na terenie O/ZG Polkowice - Sieroszowice przed podpisaniem umowy.
i) Wykaz (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ) wykonanych przez Wykonawcę co najmniej dwóch zadań w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Referencje muszą potwierdzać doświadczenie w zakresie realizacji robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. zabudowa zbiornika retencyjnego w podziemnych Zakładach Górniczych lub zadania o podobnej złożoności.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie tj. referencje (protokoły odbioru zrealizowanych robót załączane do ofert, nie będą brane pod uwagę jako dokument stanowiący o referencjach).
j) strukturę organizacyjną Firmy zgodną z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych Zakładów Górniczych. W celu samodzielnej realizacji czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w ruchu Zakładu Górniczego. Proponowaną strukturę organizacyjną Firmy należy dołączyć do oferty.
*w przypadku braku na dzień składania oferty, należy złożyć stosowne oświadczenie (Załącznik Nr 1 do SIWZ) o zobowiązaniu się do jej stworzenia przed podpisaniem umowy.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Ewa
Nazwisko: Maślanka
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: ewa.maslanka@kghm.com
Telefon: Brak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.