Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup płyt kulochwytowych poliuretanowo-gumowych

Przedmiot:

Zakup płyt kulochwytowych poliuretanowo-gumowych

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012
mateusz.chmiest@malopolska.policja.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Zakup płyt kulochwytowych poliuretanowo-gumowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie
Opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja płyt:
Płyta kulochwytowa poliuretanowo - gumowa w ilości 65 sztuk
o Wymiary: 60 cm x 75 cm x 5 cm
o Powierzchnie boczne z zamkiem

Dokument nr: 344.AG.2018

Składanie ofert:
I. Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 7.12.2018 r. do godz. 1000:
w sposób:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail: mateusz.chmiest@malopolska.policja.gov.pl
Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 14.12.2018

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawa do: Magazyn KWP Kraków
Ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

Wymagania:
III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie cena.

Uwagi:
IV. Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup płyt kulochwytowych poliuretanowo - gumowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, 344.AG.2018:
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1764);
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

Kontakt:
2. Osoba do kontaktu: Mateusz Chmiest tel.: 12 61 54 641

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.