Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA ODWODNIEŃ LINIOWYCH

Przedmiot:

DOSTAWA ODWODNIEŃ LINIOWYCH

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
ul. Pałacowa 15
86-031 Osielsko
powiat: bydgoski
Tel. 52-381-37-01, fax: 52-381-39-10,
rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Osielsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA (ZAKUP) ODWODNIEŃ LINIOWYCH DLA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
W ŻOŁĘDOWIE W 2018 ROKU
III. Zakres rzeczowy zamówienia:
Zamówienie obejmuje Zakup odwodnień liniowych polimerobetonowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2018 roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w FORMULARZU OFERTOWYM - ZAŁĄCZNIK NR 1.

Składanie ofert:
IV. Formularz ofertowy należy składać:
W siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.
- osobiście w siedzibie zamawiającego w sekretariacie,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl),
- za pośrednictwem fax-u (52 381-39-10).
IX. Termin złożenia oferty
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 07.12.2018 r. godz. 1200 .

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia
Termin zrealizowania zamówienia: 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
VII. Warunki płatności:
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonaną dostawę na podstawie wystawionej faktury, w ciągu 7 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Wymagania:
VIII. Inne dane:
8.1. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty, wyliczoną w oparciu o kosztorys ofertowy. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
b) Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz kosztorysu ofertowego winien być wypełniony w każdej pozycji. Ceny jednostkowe za usługi oraz stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Na cenę oferty składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące w wykonaniu.
c) Cena wina być wyrażona w złotych polskich. Ceny należy podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy.
d) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (dotyczy w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT).
f) Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, uwzględniając ich konsekwencje rachunkowe, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz, 1986 z późn. zm.).
8.2. Kryteria oceny ofert:
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Zasada przyznawania punktów w kryterium ceny, polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną brutto do oferty ocenianej;
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości finansowych Zamawiającego.
c) Oferta musi być kompleksowa. Oferty niepełne, nie spełniające wymogów zawartych w zaproszeniu ofertowym podlegać będą odrzuceniu.
d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.
f) Jeżeli w postępowaniu na w/w zamówienie do terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający dokona wznowienia ogłoszenia z wyznaczeniem kolejnego terminu, bez potrzeby przeprowadzania nowej procedury.
8.3. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia:
a) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1;
b) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2;
c) OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (RODO) - ZAŁĄCZNIK NR 3;
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalność gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
d) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania ofert winno być dołączone pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
8.4. Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
b) Jeżeli w postępowaniu na w/w zamówienie do terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający dokona wznowienia ogłoszenia z wyznaczeniem kolejnego terminu, bez potrzeby przeprowadzania nowej procedury.

Uwagi:
X. Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ ,,RODO"
10.1.Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl;
c) Dane osobowe przekazane Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
e) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jak i osób których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO
10.2.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
10.2.2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
V. Osoba prowadząca sprawę:
- w sprawach merytorycznych: Michał Batorski - Specjalista, tel. 52 381-37-01 wew. 24,
- w sprawach proceduralnych: Izabela Szukiel - Specjalista, tel. 52 381-37-01 wew. 33.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.