Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych wraz z montażem

Przedmiot:

Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Slowackiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 42 01
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych wraz z montażem w siedzibie Sądu
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.
IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych wraz

z montażem w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie
obejmuje rolety w osłonie kasetowej z odpowiednio poprowadzonymi prowadnicami
bocznymi dającymi możliwość zasłonięcia okna nawet gdy jest ono uchylone (poprzez
zastosowanie rozwiązania utrzymującego tkaninę blisko szyby).
Rolety mają być wykonane z tkaniny gładkiej obustronnie w kolorze kremowym, skład:
poliester połączony z gumą, grubość min. 300 gr, przenikalność światła przez tkaninę 0%:
zaciemnienie 100%. Osłona kasetowa i prowadnice boczne dopasowane powinny być do
koloru ramy okiennej ( ok. 85% ram okiennych wykonanych jest z plastiku w kolorze białym,
pozostałe ramy okienne wykonane są z aluminium -- kolor szary). Przedmiot zamówienia
obejmuje szacunkowo około 170 m2 rolet. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia
lub zwiększenia przedmiotu zamówienia nie więcej/mniej niż o 30%.

Zamawiający wymaga aby zaoferowane rolety były nowe wolne od wad fizycznych

i prawnych. Wytworzone z materiałów dopuszczonych do obrotu, zapewniające bezpieczne

użytkowanie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby

Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osobę/osoby posiadające doświadczenie

i wiedzę w zakresie montażu rolet w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dokona montażu rolet okiennych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie

Trybunalskim, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach

pracy Sądu. W przypadku, gdy okaże się, że montaż rolet utrudnia pracę Sądu lub jego

wydziału czy też oddziału, Zamawiający może zlecić montaż rolet po godzinach urzędowa.

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert do dnia: do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12:00
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Oddział Gospodarczy pokój 109
Lub przesłać na adres: oddzial.gospodarczygćbpiotrkow-tryb.sr.govpl
Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 20.12.2018 r. Wykonawca którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest zawrzeć umowę z Zamawiającym
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wymagania:
V. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający informuje, iż rolety będące przedmiotem zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest wykonać w taki sposób, aby były funkcjonalne i dopasowane do okien
we wskazanych pomieszczeniach przez Zamawiającego.

2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą przed rozpoczęciem
realizacji przedmiotu zamówienia dokonana szczegółowych oględzin w trakcie których
dobierze odpowiedni rozmiar rolety kasetowej do konkretnego okna w danym
pomieszczeniu.

3. Po oględzinach, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółową
kalkulację wynagrodzenia wnikającą z faktycznej ilości m 2.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia oparte będzie o faktycznie
zamontowane m 2 rolet okiennych wewnętrznych w siedzibie Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych zprawidłową
realizacją, w tym:

. dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego;

0 montaż we wskazanych pomieszczeniach;

o zachowania porządku i czystości w trakcie realizacji zamówienia w siedzibie
Zamawiającego;

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie rozpoczęcia realizacji
przedmiotu zamówienia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Vl. Cena
Kryterium wyboru: najniższa cena
1. Wykonawca określi cenę brutto za m2 wykonania przedmiotu zamówienia, poddając ją
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wynagrodzenie płatne będzie za faktyczną ilość wykonanych m2 .
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Niedoszacowanie pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
VII. Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich w związku
2 realizacja przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody będące następstwem
niewykonania i nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w transporcie
przedmiotu zamówienia.
vm. Certyfikaty
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych certyfikatów atestów
ma materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Przekazane zamawiającemu
dokumenty mają być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski,
IX. Okres gwarancji
Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od dnia odebrania przedmiotu zamówienia
i podpisania protokołu odbioru bez uwag przez upoważnionego pracownika Sądu
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Gwarancja obejmuje uszkodzenia usterki wady
fabryczne produktów w związku z zastosowaniem wadliwych materiałów, błędy produkcyjne
oraz błędy konstrukcyjno-montażowe, powstałe w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Xl. Pytania do treści zapytania ofertowego
Wykonawca może zgłosić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie
późniejszym niż do dnia 06.12.2018 r. do godziny 12:00 przesyłając wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania na adres mail: oddzial.gospodarczy@piotrkow-tryb.sr.gov.pl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu
składania wniosku, lub dotyczy udzielonych i opublikowanych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.