Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Robota budowlana polegająca na wymianie wykładzin dywanowych wraz z cokołami

Przedmiot:

Robota budowlana polegająca na wymianie wykładzin dywanowych wraz z cokołami

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk
powiat: Gdańsk
, tel. 58 30 02 300
przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Znak sprawy: 2201-ILN-2.261.44.2018
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana polegająca na wymianie wykładzin dywanowych wraz z cokołami w szacunkowej ilości ok. 1300 m2 w pomieszczeniach budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, 80-822 Gdańsk, ul. Rzeźnicka 54/56.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa obmiar robót, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Parametry wykładziny:
skład: 100 % poliamid,
waga runa: 470 g/m2,
waga całkowita: 3780 g/m2,
wysokość runa: 3,00 mm,
wysokość całkowita: 5,50 mm,
klasa palności: Bfl-s1,
klasa użytkowa: 33,
wymiary płytki: 50 x 50 cm.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2201-ILN-2.261.44.2018

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
9.1. Ofertę należy przesłać na adres: Izba Administracji Skarbowej
w Gdańsku, ul. Długa 75/76; 80 - 831 Gdańsk pok. 303 lub elektronicznie: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl do dnia 7.12.2018r.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 27.12.2018 r.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień publicznych nr I-005/1 z dnia
27 marca 2017 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
Ofertę mogą składać wykonawcy, którzy:
5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena (waga 100%) po spełnieniu wszystkich warunków dla niniejszego zapytania ofertowego.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Ofertę należy złożyć w języku polskim zgodnie ze wzorem ,,Formularza oferty", stanowiącym załącznik do zaproszenia.
7.2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznie oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy
(do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwa). Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
7.3. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu.
7.6. Cena oferty musi być podana w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7.7. Wykonawca składając ofertę powinien zamieścić na kopercie lub innym szczelnie zamkniętym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym:
,,Oferta - wymiana wykładzin dywanowych w budynku
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku"
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty i warunki płatności:
8.1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
8.2. Zapłata dla wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej
do zamawiającego faktury VAT.
8.3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez wykonawcę jest należyte wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem odbioru podpisanym bez uwag przez strony umowy.
9.2. O przyjęciu i złożeniu oferty w terminie decyduje data wpływu oferty
do siedziby zamawiającego lub mailowo.
9.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Inne informacje
10.1 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10.2 Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie bez podania przyczyny. Koszty przygotowania oferty obciążają wykonawcę.
10.4 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.5 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu przewidzianego
do składania ofert.
10.6 W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
10.7 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej roboty budowlanej
z należytą starannością z użyciem własnych metod i środków niezbędnych do realizacji.
10.8 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z nienależytym wykonywaniem roboty budowlanej.
10.9 Postępowanie jest jawne. Informacje zawarte w ofercie zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek wykonawcy) jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy firmy, adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
10.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.
10.11 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty obejmujące cały przedmiot zamówienia.
10.12 Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej

Kontakt:
3. Osoby upoważnione do kontaktu: Ewa Przywara tel. 58 300 23 64,
e-mail: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.