Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Moszczenica
ul. ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
powiat: piotrkowski
tel. 446 169 570, faks 446 169 625
Województwo: łódzkie
Miasto: Moszczenica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) w zakresie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi, chodników oraz parkingu
III. Opis przedmiotu zamówienia III.1. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg III.2. Przedmiot i zakres zamówienia 3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac zmierzających do wykonania zamówienia, w terminie do 3 dni od daty podpisania kontraktu. 3.2.2 Wykonawca ma prawo do inspekcji i oceny terenu przyszłych robót i otoczenia przed złożeniem oferty. W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się pod nr tel. (44) 616 96 25. 3.2.3 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Jeżeli przedmiot (produkt) będzie opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym i że do tego opisu dołącza się określenie ,,lub równoważne". Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. III.3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: III.3.1. Prace przedprojektowe: Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wyjściowe do projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, w tym projektu budowlanego. W szczególności Wykonawca pozyska: ? mapę do celów projektowych z wymaganym obszarem opracowania; ? badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; ? inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania itp., uzgodnienia branżowe. III.3.2 Prace projektowe: III.3.2.1 Prace projektowe obejmują wykonanie co najmniej: a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 3 tygodni, od daty podpisania kontraktu, projektu wstępnego. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek i sugestii Zamawiającego; b) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 2 miesięcy, od daty podpisania kontraktu, kompletnej dokumentacji projektowej. Przedłożona dokumentacja projektowa (projekt budowlany) wymaga akceptacji Zamawiającego. Niezatwierdzenie przez Zamawiającego projektu budowlanego w terminie 3 miesięcy, od daty podpisania kontraktu może stanowić podstawę do rozwiązania kontraktu z winy Wykonawcy; c) dokumentacji budowlanej wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego uzgodnień i pozwoleń. Projekty wykonawcze należy sporządzić oddzielnie dla każdej branży; d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę; e) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB); f) opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót, oraz projektu organizacji ruchu, jeżeli dotyczy g) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; h) dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń na eksploatację obiektu oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; i) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i podłączeń, instrukcję eksploatacji. III.3.2.2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), niezbędne inwentaryzacje uzupełniające dla prawidłowego wykonania dokumentacji. III.3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu po 4 egzemplarze: projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej (jeżeli jest wymagana), projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz wszelkiej innej niezbędnej dokumentacji, w tym instrukcji. III.3.2.4. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zamiast projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wykonał tylko projekt budowlano-wykonawczy (w co najmniej 5- ciu egzemplarzach) będący podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, czyli projekt spełniający oprócz wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych - jak w projekcie wykonawczym; kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. III.3.2.5. Na każdym etapie projektowania wymagane jest zachowanie ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych, a w szczególności uzgodnienie z Zamawiającym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej trzech spotkań w celu określenia przyjętych rozwiązań projektowych. III.3.2.6. Sugestie Zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujące z ogólnym rozwiązaniem proponowanym przez Wykonawcę, będą wiążące dla Wykonawcy. III.3.2.7. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamówienia. III.3.2.8. Wykonawca uzyska wszelkie, wymagane zgodnie z prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania oraz przekazania do użytkowania infrastruktury. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z zamówienia. III.3.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. III.3.2.10. Do kompletu dokumentacji, o której mowa powyżej należy dołączyć płytę CD zawierającą opisy techniczne, opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w pdf. III.3.2.11. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym kontraktem. III.3.2.12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, STWiORB, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku braku wymienienia powyżej jakieś czynności, która jest konieczna o prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie. III.3.3 Wymagania ogólne: III.3.3.1 Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: ? wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych; nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, ? przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, ? elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane, ? prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym niż określonym w PFU. III.3.3.2. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zakresu wprowadzanych rozwiązań modernizacyjnych (zamiennych) oraz planowanych do zastosowania nowych rozwiązań i urządzeń. III.3.3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem, że wszystkie roboty budowlane prowadzone w obrębie ulicy Dworcowej powinny zakończyć się przed wykonaniem modernizacji drogi. Preferowany termin zakończenia robót - do 31 sierpnia 2018 r. lub inny ściśle uzgodniony z Zamawiającym. III.3.3.4. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw własności intelektualnej oraz udzielenia licencji na zasadach określonych we wzorze umowy. III.1.4. Drogi, chodniki i parkingi W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nową drogę wewnętrzną o długości około 250m i szerokości 6 m w technologii asfaltobetonowej o odpowiednich spadki poprzeczne i wzdłużne tak, aby odprowadzić wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Droga musi spełniać parametry drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów ciężkich, z uwagi na charakter inwestycyjny terenu. Jezdnie należy zbudować na odpowiedniej podbudowie dla dróg o kategorii ruchu, co najmniej KR 3. Przewiduje się wykonanie obustronnego okrawężnikowania. Planowane drogi wyposażyć w odpowiednią organizację ruchu za pomocą znaków poziomych i pionowych i wszelkie niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych przewiduje się wykonanie około 200 mb chodników o szerokości od 1,5 do 2m. Konstrukcja chodników: - kostka betonowa grub. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm Chodniki i wjazdy okrawężnikowane od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. grub.5cm.natomiast od strony jezdni krawężnikiem drogowym posadowionym na ławie fundamentowej z oporem wykonanej z betonu. Plan uzbrojenia MTI przewiduje utworzenie parkingu dla pracowników wynajmowanych lokali, oraz personelu obsługi i interesantów. Planowana powierzchnia parkingu około 750m2, co pozwoli stworzyć około 60 miejsc parkingowych dostępnych bezpośrednio z drogi wewnętrznej. Przewiduje się parking z kostki betonowej wraz z niezbędnym okrawężnikowaniem. Obsługa komunikacyjna parkingu odbywać się będzie poprzez bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej. Przewidywane wymiary miejsc parkingowych: - miejsce normalne: 2,50 x 5,00 mb - miejsce dla osób niepełnosprawnych: 3,60 x 5,00 mb - szerokość drogi manewrowej 6,00 mb Konstrukcja miejsc parkingowych parkingu przedstawia się następująco: 1) Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm 2) Podsypka cem. piaskowa grub. w-wy 5 cm 3) Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) grub. w-wy 20 cm Parking okrawężnikowany krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie z betonu C 12/15. Odwodnienie parkingu do systemu kanalizacji deszczowej przewidzianej do zaprojektowania i wykonania. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy

Dokument nr: 500291672-N-2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W przedmiotowym przypadku udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest zgodne z przepisami ponieważ w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) (w którym dopuszczono składanie ofert częściowych na części: Część I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci ciepłowniczej dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie MTI, Część II - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci energetycznej, oświetlenia ulicznego oraz sieci światłowodowej dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie MTI, Część III - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi, chodników oraz parkingu dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie MTI, Część IV - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku biurowego dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie MTI) nie złożono ofert w żadnej z części zamówienia. Z uwagi na powyższe Zamawiający zamierza przeprowadzić negocjacje i ewentualnie udzielić zamówienia z wolnej ręki w zakresie Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie drogi, chodników oraz parkingu dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI). Pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, zrid@wp.pl, ul Polna 75A, 97-300, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.