Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2018 r. pn. ,,Łączymy Parki" - roboty podobne
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych następującym zakresem: o budowę fragmentu alei tj. ścieżki pieszej o nawierzchni z kostki betonowej (kolor jasnoszary granit, wymiary 10 x 20 x 8 cm; faktura, kształt i kolorystyka kostki zgodna z odcinkiem wybudowanym w ramach zamówienia podstawowego, łączącego parking po południowo-wschodniej stronie parku z aleją wybudowaną w ramach zamówienia podstawowego), o rozbiórkę fragmentu istniejącego chodnika przy boisku po stronie zachodniej, a następnie jego odbudowę z wykorzystaniem kostki z rozbiórki - z dopasowaniem wysokościowym (z zachowaniem pochyleń wymaganych przepisami) do istniejącej infrastruktury, o wykonanie przesadzeń krzewów kolidujących z budowanym fragmentem alei pieszej, o uporządkowanie terenu, o wykonanie trawników w sąsiedztwie budowanej alejki pieszej. Dokumentacja projektowa: Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową Parku im. Romana Kozłowskiego, Etap I - Olkówek oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w części objętej zakresem niniejszego zamówienia, opracowanymi przez pracownię projektową GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o., ul. Ciołka 17 lok. 415, 01-445 Warszawa. Klauzule społeczne: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących roboty budowalne czynności polegające na wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz podbudów w trakcie realizacji zamówienia. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 6) i 7) wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Oznakowanie prowadzonej budowy materiałami informacyjnymi: 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego jest zobowiązany do sporządzenia i zainstalowania na terenie budowy, w tym na ogrodzeniu oddzielającym teren budowy od terenów sąsiednich, materiałów informacyjnych, na których będą znajdowały się: a) znak promocyjny Zamawiającego, b) logo i oznaczenie Zamawiającego, c) informacje o finansowaniu lub współfinansowaniu przedmiotu umowy ze środków Zamawiającego, (dalej: ,,Materiały informacyjne"). 2. Materiały informacyjne zostaną przez Wykonawcę: a) sporządzone zgodnie z wzorami określonymi w Załączniku do zawartej umowy na realizację robót budowlanych, b) zainstalowane w uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego miejscach i w sposób zapewniających ich dobrą widoczność, właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń Zamawiającego. 3. W razie powstania między stronami sporu co do miejsca lub sposobu zainstalowania przez Wykonawcę Materiałów informacyjnych, bądź ich treści lub liczby, wiążące dla stron będzie w tym zakresie stanowisko Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zainstalować Materiały informacyjne oraz utrzymywać i zabezpieczać je przed zniszczeniem lub utratą od dnia rozpoczęcia robót objętych umową do czasu ich zakończenia. 5. Umieszczanie przez Wykonawcę na terenie budowy, w tym także na ogrodzeniu oddzielającym teren budowy od terenów sąsiednich innych, niż Materiały informacyjne, materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego pisemnej zgody. Zamawiający jest uprawniony do zmiany decyzji w tym zakresie w każdym czasie, co będzie wiążące dla Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą informacji, których zamieszczenie przez Wykonawcę jest bezwzględnie wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub inne postanowienia umowy na realizację robót budowlanych. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określa również: ? Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia; ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 4 do Zaproszenia; ? Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do Zaproszenia; ? Projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia; ? Wzory materiałów informacyjnych stanowiące załącznik nr 7 do Zaproszenia

CPV: 45112711-2, 45112710-5, 77310000-6, 45233260-9, 45111300-1

Dokument nr: 500291658-N-2018, KZP-XII-WZP.271.124.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: - art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Podstawa faktyczna: - Postępowanie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego; - Zamówienie podobne zostało przewidziane w sekcji II pkt II.7) ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 617520-N-2018 z dnia 17.09.2018 r.) dla zamówienia podstawowego i jest powtórzeniem podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym udzielonym Wykonawcy 15.10.2018 r. - Wartość szacunkowa w/w zamówienia podobnego wynosi 24.436,62 zł netto i nie przekracza przewidzianego progu 97.397,15 zł netto; - Do negocjacji zaprasza się dotychczasowego Wykonawcę robót budowlanych, tj.: A&M Partners Adam Bujakiewicz ul. Ostrobramska 101 lok. 210, 04-041 Warszawa.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
A&M Partners Adam Bujakiewicz, biuro@ampartners.pl, ul. Ostrobramska 101 lok. 210, 04-041, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.