Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zieleni

Przedmiot:

Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zieleni

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125a
71-080 Szczecin
powiat: Szczecin
tel./ fax. 91 48 48 294 / 91 48 48 055
sekretariat@zuk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zieleni na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie Cmentarza Centralnego, położonego przy ul. Ku Słońcu 125A w Szczecinie. 2) Obszar przeznaczony do inwentaryzacji zieleni został podzielony na trzy części, a wykonanie każdej części może zostać powierzone odrębnemu wykonawcy. Zakres opracowania: a) zgodnie z załączoną mapą: część I: 18 ha część II: 14,5 ha część III: 14,6 ha 3) Inwentaryzacja obejmuje: a) na wtórniku mapy zasadniczej należy geodezyjnie uzupełnić/nanieść obiekty kubaturowe, punkty czerpania wody, drzewa o średnicy 80 cm na wysokości 130 cm, pozostałe drzewa i krzewy można domierzyć ręcznie, przebieg ciągów komunikacyjnych oraz granice kwater grzebalnych b) określenie rodzaju, gatunku i odmian drzew i krzewów,(nazwa polska i łacińska) c) wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy, wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni krzewów, zgodnie z aktualną Ustawą o ochronie przyrody. d) wytypowania drzew szczególnie cennych, wymagających szczególnej ochrony, e) wskazanie drzew i krzewów kolidujących z infrastrukturą (nagrobki), f) pominiecie drzew i krzewów pochodzących z prywatnych nasadzeń, poza okazami cennymi dendrologicznie, g) określenie dokładnego położenia drzew/krzewów oraz naniesienie ich na mapę, h) opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym: zestawienie stanu ilościowego gatunków i odmian drzew i krzewów (z podaniem nazwy łacińskiej i polskiej), określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów sporządzenie wykazu inwentaryzacyjnego drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl Ustawy o ochronie przyrody, i) sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia wraz z odrębną mapą zasadniczą, gdzie kolorem czerwonym zaznaczone zostaną egzemplarze wskazane do wycięcia, j) sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych wraz z odrębną mapą zasadniczą, gdzie kolorem niebieskim zaznaczone zostaną te egzemplarze, opracowanie inwentaryzacji wraz z mapami zasadniczymi na nośniku danych - płyty CD, pendrive USB (dane muszą być zgodne z układem współrzędnych geodezyjnych 2000 strefa 5, muszą być zgodne ze standardami GIS tj. format plików *.shp, baza danych sqllite lub geobaza w formacie QGIS. Dopuszczalne jest również przekazanie danych w standardzie zgodnym z oprogramowaniem CAD w formatach dwg lub dxf i dodatkowo tabeli z zawartymi informacjami dotyczącymi inwentaryzacji. Opis drzew i krzewów powinien zawierać następujące pola: Numer drzewa lub krzewu w terenie (typ danych liczba całkowita), Nazwa polska (tekst 254 znaki), Nazwa łacińska (tekst 254 znaki), Typ (liściaste/iglaste), Wysokość (liczba dziesiętna), Korona (liczba dziesiętna) - w przypadku drzew, Korona minimalna (liczba dziesiętna) - w przypadku krzewów, Korona maksymalna (liczba dziesiętna) - w przypadku krzewów, Obwód pnia lub powierzchnia krzewu (liczba dziesiętna), Obwód pnia minimalny (liczba dziesiętna), Obwód pnia maksymalny (liczba dziesiętna), Pień (liczba całkowita), Uwagi dotyczące korony (tekst 254 znaki), Uwagi dotyczące drzewa (254 znaki). k) Opracowanie w formie tekstowej wraz z mapami zasadniczymi należy przedłożyć w formie drukowanej w 3 egzemplarzach. Mapa przedłożona do odbioru końcowego zadania musi być na wtórniku w skali 1:500 - zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629) wraz z innymi przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie.

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty Oferty cenowe należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych do dnia 07 grudnia 2018r. do godz. 14:00. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Data rozpoczęcia prac, od podpisania umowy. Data zakończenia prac 30.06.2019r

Wymagania:
Sposób obliczenia ceny oferty dla zamówienia Należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego, terenem oraz ze wszelkimi zmiennymi i uwzględnić je w cenie oferty. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszystkie czynności i koszty związane z wykonywaniem zadania. Cenę ofertową należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń : 1. Cena ryczałtowa oferty za 1 ha zinwentaryzowanego terenu, szacowany przedział wykonanych prac to ok. 50 ha. 2. Zamówienie obejmować będzie realizację zakresu zadania (ilość ha), do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części. IV. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać: 1. Cenę za 1 ha zinwentaryzowanego terenu 2. Cenę za całość danej części obszaru - I, II, III, na którą składa się ofertę 3. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe należne dla wykonawcy wypłacone będzie po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury. 4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawca odbywać się będzie w złotych polskich. V. Wybór oferty najkorzystniejszej 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: ,,Cena ofertowa" -- 100%.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto. VI. Pozostałe postanowienia 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę, która zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.