Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczenia serwerowni pracowni systemów informacji geograficznej

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczenia serwerowni pracowni systemów informacji geograficznej

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski
ul. pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 375 22 34, faks 71 375 24 72
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczenia serwerowni pracowni systemów informacji geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1
3. Zakres prac przewidziany zamówieniem obejmuje: 1) Roboty budowlane: a) zabezpieczenie pomieszczeń podczas wykonywania prac (zabezpieczenie sprzętu i innego wyposażenia pomieszczenia serwerowni przed zabrudzeniem oraz zniszczeniem podczas wykonywania prac); b) przebicia w stropach i ścianach; c) wymiana drzwi na dźwiękoszczelne, ognioodporne; d) wytłumienie ściany działowej pomiędzy serwerownią a strefą dydaktyczną; e) ustawienie parawanu odcinającego strumień chłodu na poziomie klastera; f) montaż tapety flizelinowej; g) malowanie pomieszczenia po zakończeniu wszelkich prac instalacyjnych i montażowych; h) zgłoszenie firmie serwisującej SAP unieczynnienia czujek w pomieszczeniach objętych remontem oraz ponowne zgłoszenie po zakończeniu robót do ich uruchomienia, i) wykonanie napraw poinstalacyjnych ścian, stropów i posadzek oraz innych elementów zniszczonych podczas prowadzonych prac; ? po wykonaniu instalacji, należy naprawić wszystkie uszkodzenia elementów budynku powstałe w czasie prac, ? ubytki ścian i stropów należy wypełnić zaprawą dopuszczoną do stosowania w budownictwie, a warstwy wierzchnie wykonać z zachowaniem powierzchni i gładkości nie gorszych od istniejących, ? ubytki posadzek wypełnić zaprawą dopuszczoną do stosowania w budownictwie, a warstwy wierzchnie uzupełnić z zachowaniem technologii wykonania istniejących posadzek, ? po wykonaniu napraw tynkarskich należy dwukrotnie malować barwą istniejącą miejsca napraw, łącznie z najmniejszymi możliwymi do wydzielenia całkowitymi płaszczyznami, kolory ścian i stropów dopasować do istniejących. ? przebicia w przegrodach pożarowych wypełnić materiałem o odpowiedniej odporności ogniowej, j) Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych naprawi wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie prac oraz pomaluje elementy i ściany, które nie były przewidziane do remontu, a uległy zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trackie remontu przez jego pracowników. k) usunięcie i wywóz odpadów oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z ich utylizacją oraz opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, l) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, m) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty tymczasowe m.in. polegające na zabezpieczeniu szafy serwerowej z wyposażeniem w niej umieszczonym; n) inne prace tymczasowe zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy oraz koszt z tym związany ponosi Wykonawca; 2. Roboty sanitarne: a) przebicia, zamurowania otworów; b) wykucie bruzd; c) zabezpieczenia p. poż. w przepustach instalacyjnych; d) dostawa i montaż przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji; e) dostawa i montaż klimatyzatora; f) dostawa i montaż wentylatorów; g) dostawa i montaż tłumików; h) dostawa i montaż kanalizacji skroplin; i) przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych; j) próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu; k) napełnienie i uruchomienie urządzeń i instalacji obiegu; l) wykonanie regulacji instalacji oraz pomiary sprawdzające hałas - koszty ponosi Wykonawca. Informacje dodatkowe: o Przebudowa instalacji wykonywana będzie w budynku czynnym 7 dni w tygodniu. W pomieszczeniu pracowni, mieszczącej się obok serwerowni będą odbywały się zajęcia ze studentami dlatego konieczne jest tak zorganizować prace, aby nie zakłócały one porządku oraz funkcjonowania obiektu. o Z uwagi na charakter obiektu, Wykonawca może wyłączyć pracownię użytkowaną przez studentów - jednak nie dłużej niż na 2 tygodnie. W tym czasie muszą zostać wykonane wszystkie prace rozbiórkowe oraz głośne wraz z wymianą drzwi do serwerowni. 2.2. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do Zaproszenia : a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem budowlanym i pozwoleniem konserwatorskim(Załącznik nr 4 do Zaproszenia.); b) Projekt Wykonawczy (Załącznik nr 5 do Zaproszenia); c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Zał. nr 6 do Zaproszenia); d) Przedmiary robót (Załącznik nr 7 do Zaproszenia)

Dokument nr: 500292599-N-2018, BZP.2412.41.2018.EH

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest uprawniony do udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy, jeżeli ,,w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Uniwersytet Wrocławski przeprowadził postępowanie o udzielenie ww. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp, gdyż nie wpłynęły oferty. Postępowanie nr BZP.2412.38.2018.EH (nr ogłoszenia o zamówieniu 637445-N-2018 z dnia 17.10.2018r., data unieważnienia 08.11.2018r.) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp: ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3" - nie złożono żadnej oferty. W obecnym postępowaniu pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione. Okoliczności te stanowią więc o tym, iż zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, określona w art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe wnioskuję o udzielenie zamówienia publicznego w wyżej wskazanym zamówieniu w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
,,BGS SYSTEM" Jerzy Garbino, , ul. Kamienna 31/51, 53-307, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.