Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmiana przebiegu trasowego kabla światłowodowego

Przedmiot:

Zmiana przebiegu trasowego kabla światłowodowego

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
pn.: Zmiana przebiegu trasowego kabla światłowodowego OTK 51057 typu NXOTKtd SM 72 J własności Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajdującego się w kanalizacji Orange Polska S.A w rejonie Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac przewidzianych w zamówieniu obejmuje:
a) Wykonanie projektu technicznego i jego uzgodnienie z Orange Polska S.A. (OPL) b) Położenie nowego odcinka kabla światłowodowego SM 72 J w kanalizacji teletechnicznej OPL pomiędzy studniami telekomunikacyjnymi KRCD518C/11A a KRC1910D/6A zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi WT_kanalizacja KWP z dnia 2018-12-04 (załącznik nr 2 do zapytania) oraz wykonanie połączenia nowego odcinka kablowego z istniejącym kablem SM 72J mufami przelotowymi, c) Usunięcie, po wykonaniu nowego połączenia, nieczynnego odcinka kabla światłowodowego wraz z rurami kanalizacji wtórnej z kanalizacji OPL między studniami ozn.SK 46 - SK 48 tj. z dwóch pól o łącznej długości ok. 50m., d) Zakup wszelkich materiałów i osprzętu koniecznego do wykonania spawów - koszt materiałów pokrywa Wykonawca, e) Uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń, uzgodnień - poniesione koszty pokrywa Wykonawca, f) Opłaty z tytułu nadzoru ze strony OPL zostaną uregulowane przez Zamawiającego. g) Wykonanie pomiarów reflektometrycznych relacji linii światłowodowej i dołączenie ich do dokumentacji technicznej powykonawczej. Dodatkowe wymagania: Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Dopuszczalny, łączny czas przerwy w pracy czynnych obwodów na kablu OTK 51 075 podczas łączenia odcinków kabla (spawanie przelotowych muf światłowodowych)wynosi do 6 godzin. O rozpoczęciu/zakończeniu prac wiążących się z przerwaniem ciągłości pracy kabla należy telefonicznie powiadomić Dyżurnego HELPDESK Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, nr tel. 12-61-54-308, 12-61-54-311. Warunki dokonania odbioru przedmiotu zamówienia: a) Przed upływem terminu realizacji zamówienia tj. do 20.12.2018 roku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. b) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. c) Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru jest pozytywne zakończenie pomiarów reflektometrycznych wykonanych przez Wykonawcę oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD. Dopuszczone formaty dokumentacji w wersji elektronicznej to: DOC/RTF lub PDF (Portable Document Format - Adobe Systems/ISO 32000-1:2008). W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w dokumentacji zostanie ona zwrócona do Wykonawcy w celu uzupełnienia braków (błędów). Akceptacja dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego będzie stanowiła warunek podpisania protokołu odbioru końcowego.

Dokument nr: 80/AŁI/2018

Składanie ofert:
I. Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 07.12.2018 r. do godz. 13:00:
w sposób:
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do 20.12.2018 roku
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Kraków, rejon Ronda Grzegórzeckiego

Wymagania:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych- zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.
III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, na wykonane połączenie ( spawy, mufy).
Gwarancja, o której mowa powyżej obejmuje:
a) wady materiałowe i konstrukcyjne,
b) nie spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych,
c) naprawę wykrytych uszkodzeń w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe niezależnie od przyczyn ich powstania.
Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowaną poprawnie usługę zmiany przebiegu kabla światłowodowego.
Warunki płatności: zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
Termin związania z ofertą: 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:
Zamawiający wyznaczył kryterium oceny ofert: cena 100 %
Załączniki:
Załącznik nr. 1 do Zapytania cenowego 80/AŁI/2018 - Formularz ofertowy
Załącznik nr. 2 do Zapytania cenowego 80/AŁI/2018 - Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
Załącznik nr. 3 do Zapytania cenowego 80/AŁI/2018 - rysunek poglądowy przebiegu kabla światłowodowego
OKT51075 w nowej trasie

Uwagi:
IX. Informacje dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;
? Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 80/AŁI/2018, pn.: Zmiana przebiegu trasowego kabla światłowodowego OTK 51057 typu NXOTKtd SM 72 J własności Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajdującego się w kanalizacji Orange Polska S.A w rejonie Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.