Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń...

Przedmiot:

Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2018-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kolbuszowa
ul. ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
powiat: kolbuszowski
tel. +48172271333, faks +48172272939
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki w 2019r
Przedmiotem zamówienia jest : ,,Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki", w 2019 r." I. Ilość opraw oświetlenia drogowego, podlegającego konserwacji, na dzień 12.12.2016 r. wynosi : 2177 sztuk II. Czas realizacji zamówienia: 12 miesięcy (01.01.2019 - 31.12.2019) III. Wykonawca zaoferuje cenę netto konserwacji i naprawy 1 oprawy oświetlenia drogowego za 1 miesiąc realizacji usługi. Zaoferowana cena winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem zamówienia i będzie niezmienna w okresie trwania umowy. IV. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem infrastruktury elektroenergetycznej, dopuszczeń, wyłączeń sieci związanej z eksploatacją oświetlenia, udostępnieniem programu sterującego oświetleniem ponosi Wykonawca. V. Wszelkie prace eksploatacyjne i konserwacyjne będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i zgodnie z obowiązującą ,,Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów" VI. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje następujące czynności: 1. Planowe, w określonych terminach, czynności eksploatacyjne wynikające z obowiązujących przepisów i instrukcji eksploatacji: A. Prowadzenie kontroli czynnych źródeł światła co najmniej raz na kwartał, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem: a. stanu widocznych części przewodów, połączeń sprzętu oraz tras kablowych, b. stanu czystości opraw i źródeł światła, c. stanu ubytków źródeł światła, d. stanu urządzeń zabezpieczeniowych i sterowania, e. stanu słupów i wysięgników, f. stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych, tabliczek i oznaczeń, g. kontroli wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, h. dopuszczalnej liczby niesprawnych jednorazowo źródeł światła oświetlenia, która nie powinna przekraczać 3 % ogólnej liczby opraw zamontowanych na terenie Gminy na dzień kontroli. B. Prowadzenie dokumentacji technicznej konserwowanych urządzeń oświetlenia drogowego, z uwzględnieniem: a. aktualizacji schematów i planów linii oświetlenia drogowego, b. wykonania jeden raz w roku lub w okresie eksploatacji pomiarów ze sporządzeniem protokołów: - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - rezystancji uziemień - napięć i obciążeń obwodów oświetleniowych, c. ostatecznego terminu przekazania prowadzonej dokumentacji Zamawiającemu czyli: dwa dni robocze przed zakończeniem realizacji umowy. C. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji słupów, latarni, szaf w uzgodnieniu z Zamawiającym. D. Czyszczenie opraw oraz mycie kloszy przy wymianie źródeł światła lub po stwierdzeniu zanieczyszczeń podczas comiesięcznych przeglądów, w terminie jednego miesiąca licząc od dnia od stwierdzenia zanieczyszczenia. E. Uzupełnianie i odnawianie napisów oraz znaków ostrzegawczych na słupach i szafach sterowniczych w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia ubytku. F. Wycinka gałęzi zagrażających słupom, oprawom i przewodom instalacji oświetleniowej. G. Regulowanie przekrzywionych słupów, wysięgników i opraw do pozycji prawidłowej. H. Wymiana opraw lub dowieszenie nowych, będzie wynosić min. 60 szt., w uzgodnieniu z Zamawiającym. I. Zmiana programu sterującego czasem świecenia, według ustalonego z Zamawiającym harmonogramu czasu świecenia lub doraźnie na wniosek Zamawiającego, oraz włączenie i wyłączenie określonej grupy lamp według wskazanego miejsca i czasu (np. imprezy plenerowe). J. Przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji na temat planowania i przeprowadzania niezbędnych remontów i modernizacji oświetlenia. K. Utrzymanie jednolitych typów wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania. L. Systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych plakatów różnych nielegalnych anonsów, reklam i tabliczek informacyjnych. M. Prowadzenie analizy awaryjności oświetlenia drogowego. 2. Awaryjne, a w szczególności: A. Likwidacja niesprawnych źródeł światła, w tym uszkodzonych opraw oświetleniowych, w czasie: - do 48 godzin od zgłoszenia: pojedyncze źródła światła i oprawy. - do 24 godzin od zgłoszenia: ciągi oświetleniowe. B. Wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania. C. Wymiana uszkodzonych szaf sterowniczych w czasie 48 godzin od zgłoszenia. D. Lokalizacja i naprawa uszkodzonych linii kablowych, napowietrznych i podziemnych będących elementami oświetlenia drogowego, w terminie 72 godzin od dnia zgłoszenia. E. Likwidacja zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.), niezależnie od pory i rodzaju dnia : - do 1 godziny od zgłoszenia należy zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi, - do 24 godzin należy doprowadzić do stanu normalnego. F. Zamawiający wymaga od Wykonawcy usunięcia awarii w czasie wyżej podanym. Awarie zgłoszone będą przez uprawnionych pracowników Gminy lub Sołtysów z poszczególnych miejscowości, na wskazany przez Wykonawcę bezpłatny numer telefonu czynny przez całą dobę, z możliwością rejestracji każdej rozmowy. Wykonawca zapewni i udostępni bilingi z tego telefonu na każde żądanie Zamawiającego. Osoby zgłaszające będą prowadzić dziennik zgłoszeń awarii z wpisem daty i godziny powiadomienia oraz zakresu awarii. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy Wykonawca zostanie obciążony 1/30 kwoty miesięcznej konserwacji oprawy przemnożoną przez ilość wyłączonych opraw. VII. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Książki Raportów Robót Konserwacyjnych, w której należy wpisywać zgłaszane usterki z podaniem czasu ich przyjęcia, miejsca usterki, sposobu oraz czasu usunięcia usterki. Książkę Raportów Wykonawca udostępni do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, a przekaże ją na koniec trwania umowy. VIII. W przypadku wystąpienia prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia, Wykonawca uzgodni to z Zamawiającym. IX. W przypadku wystąpienia prac związanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym Wykonawca opracuje i uzgodni z właścicielem drogi tymczasowy projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, zabezpieczy teren prac w odpowiedni sposób tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). Po zakończeniu prac, teren robót Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego. X. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych. XI. Po zakończeniu okresu konserwacji, jeżeli by nastąpiła zmiana Wykonawcy konserwacji, nastąpi przekazanie urządzeń oświetlenia ulicznego nowemu Wykonawcy, przy udziale przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miejskiego i Wykonawcy

Dokument nr: 500293660-N-2018, ZP.271.1.49.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2018.755 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Z pisma UOKiK z dnia 2 lutego 2011 r. (DDO-52-282 (2)/10/MP) wynika, że sieci zaprojektowane z myślą o dystrybucji energii na danym terenie posiadają cechy lokalnych monopoli naturalnych. Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK z dnia 14 lipca 2006 r. (nr RT-46/2006) w przypadku sieci, której przedsiębiorstwo energetyczne jest właścicielem całości urządzeń (słupów, przewodów, punktów świetlnych, źródeł światła), gmina nie ma możliwości, powołując się na konieczność realizacji zadań własnych, zlecić podmiotowi trzeciemu prac związanych z utrzymaniem punktów świetlnych bez zgody właściciela tych punktów. Ze względu na konieczność zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i profesjonalizmu przy realizacji usługi zamówienie zostanie powierzone PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec. Z uwagi na warunki świadczenia usługi, gwarantujące zachowanie określonych norm technicznych ma zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec nie wyraził zgody na świadczenie usługi oświetleniowej na środkach majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec przez podmioty trzecie. Tym samym uzasadnione jest zastosowanie trybu z wolnej ręki ze względu na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego, z powodów wyżej opisanych, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest zasadne w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018.poz. 1986 ze zm.).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PGE DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, , ul. Garbarska 21A, 20-340, Lublin, kraj/woj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.