Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KLASYFIKACJA, OBMIAR ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWY I WYCENA DREWNA ORAZ SPORZĄDZANIE WYKAZÓW...

Przedmiot:

KLASYFIKACJA, OBMIAR ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWY I WYCENA DREWNA ORAZ SPORZĄDZANIE WYKAZÓW DREWNA POZYSKANEGO

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Rolnictwo i Melioracja
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/185042
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KLASYFIKACJA, OBMIAR ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWY I WYCENA DREWNA ORAZ SPORZĄDZANIE WYKAZÓW DREWNA POZYSKANEGO Z TERENÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI (185042)
w specyfikacji
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) klasyfikacja, obmiar ilościowo-jakościowy i wycena drewna oraz sporządzanie wykazów drewna przewidzianego do usunięcia lub pozyskanego ze ścinki
b) udzielanie doradztwa dendrologicznego, fitopatologicznego oraz w zakresie chirurgii drzew.
2. Usługa będzie wykonywana na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
3. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac.
4. Obmiaru (szacunku) należy dokonać jednokrotnie tj. przed wycinką na pniu lub po wycince drzewa (według zaleceń Zamawiającego).
5. Przy kalkulowaniu ceny za 1 szt. drzewa należy uwzględnić obmiar (szacunek) oraz dojazd.
6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 29-11-2019r.
7. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Marta Rolska tel. (58) 692 94 61
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).
9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
a) Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
b) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
c) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
b) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
c) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
11. Oferta powinna zawierać:
a) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej;
b) zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim;
c) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia tj. - wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 2);
d) kopie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
13. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.

Dokument nr: ID 185042

Składanie ofert:
Składanie ofert: 08-01-2019 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/185042

Uwagi:
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platforma.opennexus.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Rolnictwo i Melioracja
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.