Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie ekspertyzy techniczno-budowlano-kosztowej

Przedmiot:

Sporządzenie ekspertyzy techniczno-budowlano-kosztowej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Ozimska 19, pok. nr 316 (kancelaria)- III piętro
45-057 Opole
powiat: Opole
77 4403281
konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie ekspertyzy techniczno-budowlano-kosztowej ścianek działowych, sufitów podwieszanych
i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Opolu.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
2. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie ekspertyzy techniczno-budowlano-kosztowej ścianek działowych, sufitów podwieszanych i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Opolu przebudowywanym na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu.
2) Celem ekspertyzy jest jednoznaczna ocena, czy istniejące w obiekcie ścianki działowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych zostały wykonane prawidłowo i spełniają aktualne wymagania bezpieczeństwa użytkowania.
3) Aktualnie prowadzona jest przebudowa budynku na podstawie prawomocnego Pozwolenia na budowę, dlatego wejście na teren budowy należy uzgodnić z Kierownikiem budowy.
4) Zamawiający udostępni następujące dokumenty do wglądu, w celu wykorzystania przy sporządzeniu ekspertyzy:
a) Inwentaryzację budowlaną budynku z 05.1999 r.
b) Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku z 01.2002 r. wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem zamiennym
c) Projekt architektoniczno-budowlany zamienny z 03.2004 r. wraz z drugim pozwoleniem zamiennym
d) Dziennik budowy - tom I i II
e) Pozwolenie na użytkowanie obiektu z 03.2005 r.
5) Ekspertyza powinna obejmować:
a) Opis przedmiotu opracowania i celu jakiemu ma służyć;
b) Opis rozwiązań projektowych zgodnie z udostępnioną dokumentacją, wytycznymi producentów, normami oraz przepisami prawa w czasie oddania obiektu do użytkowania oraz aktualnie;
c) Opis wykonywanych odkrywek, oględzin, badań, pomiarów i obliczeń wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową;
d) Opis stanu istniejącego, opis stanu technicznego elementów, przyjętych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, opis ewentualnych wad i usterek. Należy zweryfikować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, w tym m.in. prawidłowość zastosowania profili drzwiowych w ściankach działowych,
-prawidłowość zastosowania płyt i profili ściennych i sufitowych w zakresie kompletności i komplementarności wyrobów w ramach przyjętego systemu, ich rozmieszczenia oraz montażu,
-prawidłowość wykonania dylatacji sufitów podwieszanych,
-prawidłowość wykonania zamocować wieszaków sufitów podwieszanych,
-prawidłowość wykonania konstrukcji ścian działowych zamontowanych do sufitu podwieszanego, - występowanie ewentualnych spękań.
e) Porównanie wymagań ujętych w punkcie b) ze stanem istniejącym opisanym w punkcie d);
f) Sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego ewentualnych robót naprawczych;
g) Wnioski - ocena możliwości bezpiecznego użytkowania;
h) Zalecane rozwiązania techniczne w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i zagrożeń.
6) Ekspertyza powinna zostać sporządzona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej oraz jako skan w formacie pdf). Do ekspertyzy należy załączyć kopię posiadanych uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokument nr: 1601-ILN.200.27.2017

Składanie ofert:
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę można składać za pośrednictwem poczty, drogą mailową na adres: konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl lub osobiście w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19, pok. nr 316 (kancelaria)- III piętro do dnia 4 stycznia 2019 r. do godziny 11:00, nie liczy się data stempla pocztowego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 14 stycznia 2019 r.

Wymagania:
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna zawierać komplet dokumentów i oświadczeń.
2. Oferta cenowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
3. Oferta cenowa wraz z wszystkimi załącznikami, winna być sporządzona w języku polskim,
4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być ważne w terminie składania ofert i przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wymagania dotyczące uprawnień i doświadczenia osób przewidzianych do wykonania zamówienia.
1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełniać następujące warunki:
a) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie a w szczególności w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) Wykonawca opracował co najmniej 3 ekspertyzy techniczno-budowlane stanu budynków,
b) Dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.0.1725 t.j.);
2) Do oferty Wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty osoby, o której mowa w pkt. 2 :
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień budowlanych,
b) poświadczoną za zgodność kopię uprawnień rzeczoznawcy budowlanego,
c) aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, celem uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z pracownikami upoważnionymi do kontaktów.

Uwagi:
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

UNP: 1601-18-071317
Znak sprawy: 1601-ILN.200.27.2017

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Kontakt:
III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest, Alicja Sasak, kontakt telefoniczny 77 4403281 w godz. 8:00-15:00.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim zatem wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.