Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji...

Przedmiot:

Sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 40 92 132
rolnictwo@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

,,Sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych".
Lokalizacja:

Miejscowość Głuchołazy, gmina Głuchołazy

Działka: nr 1713
I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na terenie działki nr 1713 położonej na terenie miasta Głuchołazy w czasie prac związanych z odbudową alejki spacerowej wzdłuż Rezerwatu ,,Las Bukowy".

Opinia powinna zawierać w szczególności:

- opis stanu istniejącego na terenie przedmiotowej działki, a w szczególności ukształtowanie i kierunki spadku terenu,

- przedstawienie bilansu wód opadowych na działce 1713, obr. miasto Głuchołazy oraz ilości wód opadowych mogących ewentualnie przedostawać się na działkę sąsiednią tj. dz. nr 1719, obr. miasto Głuchołazy,

- określenie wpływu odbudowy alejki spacerowej na spływ wód opadowych i roztopowych,

- określenie czy i kiedy mogła nastąpić zmiana stanu wody na gruncie na dz. nr 1713 (określenie jakie czynniki wpłynęły na ewentualne zmiany stanu wody na gruncie),

- wskazanie czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych,

- w przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie, określenie możliwych sposobów zabezpieczenia przedmiotowych działek przed tymi wodami.

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać, jakie i o jakich parametrach technicznych urządzenia powinny zostać wykonane.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- zapewnienie przez Wykonawcę stronom postępowania prawa do czynnego udziału w postępowaniu oraz zadawania pytań. W związku z tym czynności konieczne do wykonania(wizja lokalna) należy wykonać po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- obowiązek ustosunkowania się na piśmie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, do uwag stron, złożonych do ekspertyzy, po jej przedstawieniu stronom,

- udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez SKO, WSA lub NSA, jeżeli takie się pojawią w trakcie trwania postępowania administracyjnego.

Opinię należy wykonać w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, które są w jego posiadaniu, pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wiadomości specjalnych z zakresu hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Głuchołaz.

Składanie ofert:
III. Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rolnictwo@glucholazy.pl
Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 09.01.2019 r.

Wymagania:
II. Warunki postępowania:

1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania - 100%;

2) Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2019 r.;

3) Istotne warunki umowy:

wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;
płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;
Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Mateusz Seretny, tel. 77 40 92 132

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.