Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ścianek laminatowych w budynku

Przedmiot:

Wykonanie ścianek laminatowych w budynku

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SVA/NDM/4624-135/2018 Wykonanie ścianek laminatowych w budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4C w Nowym Dworze Mazowieckim - zadanie nr 01592
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na kompleksowym wykonaniu ścianek laminatowych Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5 w budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4C w Nowym Dworze Mazowieckim. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia oferty). Do oferty należy załączyć Tabelę elementów rozliczeniowych - załącznik nr 8 do SIWZ

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 550000429-N-2019, SVA/NDM/4624-135/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest właściwy, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, nie wynika ona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, potrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu przeprowadził postępowanie: nr SVA/NDM/RB/UR/4620-7/2018 w trybie konkursu ofert dot. zamówienia opartego na umowie ramowej, w którym nie została złożona żadna oferta, unieważnienia dokonano zgodnie z zasadami przewidzianymi w postępowaniu nr SVA/NDM/4620/98/2018 na podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia do przeprowadzenia postępowania. Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniu, związana z jego unieważnieniem nie jest zawiniona przez Zamawiającego. Na fakt, iż zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz, że takiej sytuacji nie można było przewidzieć ma również wpływ tendencja aktualnie kształtująca się na rynku budowlanym, co przejawia się brakiem zainteresowania składaniem ofert w postępowaniach przetargowych przez podmioty działające w branży budowlanej. W ogólnodostępnych źródłach informacji jako powody takiej sytuacji wskazywane są brak pracowników i duża ilość toczących się inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację, a istniejącym po stronie Zamawiającego jest specyfika zamówień obsługiwanych przez Zamawiającego, tj. realizowanych na terenach jednostek wojskowych, stanowiących tereny zamknięte. Oznacza to, że bardzo utrudniona i wymagająca spełnienia wielu dodatkowych wymogów jest możliwość zatrudnienia pracowników będących obcokrajowcami. Dodatkowo zawęża to krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. Podkreślić też należy, że na rynku budowlanym obserwowana jest dynamiczna sytuacja związana z upadłością firm działających w tej branży, jak i związana z odstępowaniem przez Wykonawców od zawartych kontraktów. W ramach dotychczas prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych wielokrotnie udawało się wyłonić Wykonawcę, oferującego cenę mieszczącą się w budżecie Zamawiającego, co nie powodowało obawy związanej z wyborem Wykonawcy. Na pilność udzielenia zamówienia wpływa dodatkowo fakt, że termin zakończenia realizacji robót budowlanych dot. całej inwestycji, został ustalony z Inwestorem na dzień 31.01.2019 r. Pilny charakter wykonania zamówienia wiąże się z opisaną wyżej sytuacją, niezależną od czynności podejmowanych przez Zamawiającego. Istnieje realne zagrożenie nie wykonania zamówienia w wymaganym terminie. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania, w szczególności ze względu na krótki termin realizacji (duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną złożone oferty) oraz niewywiązanie się z terminowego wykonania zamówienia wobec Inwestora, co wiąże się z koniecznością zapłaty kar umownych z tego tytułu. Z powodu powyższych okoliczności, w zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Konieczność zachowania terminów, w szczególności dotyczących składania ofert, terminu wynikającego z wezwania do złożenia dokumentów czy terminu zawarcia umowy, przy założeniu niekorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, powodowałoby, że rozpoczęcie realizacji robót mogłoby nastąpić po ok. miesiącu od wszczęcia postępowania. Dlatego też z uwagi na powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione. Do prowadzonych negocjacji Zamawiający zaprosił nw. Wykonawców: 1.Ryszard Tarka Małopolskie Centrum Zabezpieczeń ART-DELET, Al. Jana Pawła II 68, 31- 571 Kraków, 2.Mebelpłyt Marzena Grzegorczyk, ul. Młodzianowska 73A, 26-600 Radom, 3.ZPUH Paweł Łukasiak, Al. Jerozolimskie 157 lokal 3, 02-326 Warszawa, 4.ATJ System Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 17, 95-200 Pabianice, 5.Kabis - Cezary Lech, ul. Swarzędzka 38, 62-006 Gruszczyn k. Swarzędza, 6.Podins Sp. z o.o., ul. Staffa 7/73, 01-891 Warszawa.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Mebelpłyt Marzena Grzegorczyk, , ul. Młodzianowska 73A, 26-600, Radom, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.