Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej

Przedmiot:

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Szprotawa
Rynek 45
67-300 Szprotawa
powiat: żagański
tel. 068 3761388, 3763811 fax 3762220
g.boczniewicz@szprotawa-um.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Szprotawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz jednostek podległych w roku 2019.
WARUNKI REALIZACJI:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków czystości i chemii gospodarczej, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.
2. Szczegółowe warunki zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zamawiającego wskazanymi w niniejszym zapytaniu,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości środków (określonych dla poszczególnych asortymentów) oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach (mniej lub więcej) w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Zał. nr 2.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.
4. Miejscem dostaw będą jednostki Zamawiającego wyszczególnione poniżej:
- Urząd Miejski w Szprotawie ul. Rynek 45, 67 - 300 Szprotawa
- SP w Wiechlicach , ul. Brzozowa 17, 67-300 Szprotawa
- SP w Siecieborzycach, Siecieborzyce 49a, 67-320 Małomice
- SP w Lesznie Górnym, ul. Szkolna 2A, 67-321 Leszno Górne
- SP w Długiem, Długie 79, 67-312 Niegosławice
- SP nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa
- SP nr 2 w Szkół w Szprotawie ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
- Przedszkole nr 1 w Szprotawie ul. Rolna 1, 67-300 Szprotawa
- Przedszkole nr 2 w Szprotawie ul. Parkowa 4, 67-300 Szprotawa
- Przedszkole nr 3 w Szprotawie ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Żagańska 6, 67-300 Szprotawa
5. Ilości asortymentu zawarte w formularzu cenowym są szacunkowe i mogą ulec zmianie odpowiednio do potrzeb jednostek Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wartość zamówienia nie może przekroczyć kwot budżetowych przeznaczonych na zakup środków czystości w roku 2019 w poszczególnych jednostkach.
6. Wskazany z nazwy przedmiot zamówienia, który zawiera znaki towarowe należy utrzymać bez stosowania rozwiązań równoważnych. Katalog produktów został przez Zamawiającego rozszerzony o alternatywne produkty z kilku półek cenowych. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych dotyczy wskazanych w opisie artykułów. Tak opracowany katalog gwarantuje Zamawiającemu dokonanie wydatków z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, w oparciu o art. 44 ust.3.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w Załączniku nr 2 asortymentu na inne typowe środki czystości. Wartość powyższej zamiany, nie może przekroczyć 5% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza.
8. Dostawy będą realizowane dwa razy w miesiącu na podstawie zleceń jednostek Zamawiającego w ustalonych przez dostawcę, stałych dniach obowiązujących wszystkich nabywców. Wszelkie dodatkowe dostawy organizowane będą przez nabywców we własnym zakresie.
9. Nabywca w zleceniu miesięcznym wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość.

Składanie ofert:
Ofertę proszę przesłać na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w punkcie kancelaryjnym Biura Obsługi Klienta w terminie do 08.01.2019 r. do godziny 14.00.

Wymagania:
3. Warunki ogólne:
1. Oferent zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw od 14.01.2019 r. do 30.12.2019 r.
2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający przy realizacji zamówienia w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zamówienia z uwzględnieniem kosztów transportu wszystkich pozycji z zakresu zamówienia.
3. W cenie należy uwzględnić wszelkie ryzyka, które wykonawca poniesie z tytułu ewentualnego usunięcia wad i usterek.
4. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych (PLN), w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Podana w ofercie cena brutto uwzględnia podatek Vat i obowiązuje przez cały okres zamówienia z wyjątkiem zmiany przepisów podatkowych zmieniających stawkę Vat.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć wykonanie części dostaw podwykonawcom, zobowiązany jest oświadczyć to w ofercie oraz wskazać w części Oświadczenia podwykonawców wraz z wskazaniem części dostaw, które będą realizowane przez tych podwykonawców. Na zatrudnienie podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca odpowiada w pełni za dostawy realizowane przez podwykonawców oraz zapewni ustalenie w umowach z nimi takiego okresu odpowiedzialności za wady aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8. Należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw uiszczone będą przelewem z konta Nabywców na konto Wykonawcy wskazane na fakturze Vat w terminie 21 dni od daty wpływu na adres Nabywców prawidłowo wystawionej faktury Vat.
4. Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Niniejszy podpisany formularz zapytania ofertowego wraz z podaniem szacunkowej wartości zamówienia brutto. Szacunkowa wartość zamówienia zostanie przeliczona w oparciu o szacunkowe ilości z kalkulatora Excel (Załącznik nr 2).
2. Wydrukowany i podpisany Załącznik nr 2, który uwzględnia ceny jednostkowe brutto artykułów, % stawkę Vat i całkowitą szacunkową wartość brutto. Wartość zamówienia winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, będą podpisane przez Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Pełnomocnictwo w sytuacji, w której oferta zostanie podpisana przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę proszę przesłać na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45,
67-300 Szprotawa lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w punkcie kancelaryjnym Biura Obsługi Klienta w terminie do 08.01.2019 r. do godziny 14.00.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej, wypełniając i podpisując niniejsze ,,Zapytanie ofertowe" wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści) z dopiskiem:
,,Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz jego jednostek pomocniczych i podległych w roku 2019". Nie otwierać do dnia 08.01.2019 r. do godz. 14.00.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu, bądź dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
6. Ofertę należy spiąć w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości.
7. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej w formie skanu dokumentów na adres e-mail: ratusz@szprotawa.pl
6. Sposób wyboru oferty:

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Oferenta zapytania ofertowego wraz z wymaganym załącznikiem (Pełnomocnictwo).
2. W razie braku załącznika oferta zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana.
3. Kryterium wyboru oferty: CENA - 100 %

7. Informacje o formalnościach po wyborze oferty:
1. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronie BIP, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, a Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma dodatkowo informację w sprawie terminu zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z każdym z Nabywców w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Wzór umowy na zadanie finansowane z budżetu Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W przypadku kiedy przedłożona Zamawiającemu oferta będzie zawierała błędy lub będzie wymagała dodatkowego wyjaśnienia lub uszczegółowienia, Zamawiający zwróci się pisemnie do Oferenta o jej poprawę lub uszczegółowienie wskazując termin wykonania. Przekroczenie terminu wskazanego w piśmie do Oferenta będzie równoważne z odrzuceniem oferty.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Oferentami jest Grażyna Boczniewicz, tel. 68 376-13-88, e-mail: g.boczniewicz@szprotawa-um.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.