Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LIBIĄŻ
Działkowa 1
32-590 Libiąż
powiat: chrzanowski
32 624 92 06
inwestycje@libiaz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158335
Województwo: małopolskie
Miasto: Libiąż
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad robotami pn. ,,Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami
pn. ,,Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja
i Górniczej - Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych".
2. Osoba wykonująca usługę inspektora nadzoru w ramach przedmiotowego zamówienia, powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Cel zamówienia
Przedmiotowe zadanie będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś 11 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.1 - Rewitalizacja miast, Poddziałanie11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami
pn. ,,Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja
i Górniczej - Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych".
2. Osoba wykonująca usługę inspektora nadzoru w ramach przedmiotowego zamówienia, powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj.:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, obowiązującymi przepisami Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazywanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
e) wydawanie kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
2) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,
3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych,
4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy
od dnia rozpoczęcia robót;
5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie realizacji robót nieprawidłowościach,
6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
8) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie i potwierdzenie
od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego) oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o zakończeniu robót do PINB,
9) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 1158335

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Termin i sposób składania ofert:
1) ofertę należy złożyć do siedziby zamawiającego,
2) termin składania oferty do dnia: 11 stycznia 2019 r. do godz. 14:00,
3) oferty mogą być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłane drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego (w zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią firmową kopercie opisanej: ,,Oferta cenowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami pn. Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych") lub pocztą elektroniczną na adres inwestycje@libiaz.pl (na pocztę elektroniczną muszą zostać wysłane zeskanowane, podpisane dokumenty składające się na ofertę).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Libiąż
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru; termin zakończenia - upływa z dniem odbioru końcowego i końcowego rozliczenia całości robót z wykonawcą, zgodnie z zawartą umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Osoba, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie posiadała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym celu należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Osoba ta winna być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składa się:
- wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
- wykaz osób wg załącznika nr 3;
- pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich
w postępowaniu udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert:
Cena: 100 %
Sposób obliczania punktacji ofert:
Cena ofert najniższej
-------------------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
Cena oferty badanej
Najkorzystniejsza oferta to ta, która otrzyma najwyższą ilość pkt.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA LIBIĄŻ
Adres
Działkowa 1
32-590 Libiąż
małopolskie , chrzanowski
Numer telefonu
326249200
Fax
32 624 92 92
NIP
6282260168
Tytuł projektu
Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej.
Numer projektu
RPMP.11.01.02-12-0882/17-00
Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 - Program funkcjonalno - użytkowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Szafran, Agnieszka Wojtaczka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 624 92 06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.