Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup Energii Elektrycznej

Przedmiot:

Zakup Energii Elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
powiat: opoczyński
tel. 447 561 522, faks 447 561 523
budownictwo@mniszkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Mniszków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup Energii Elektrycznej dla Gminy Mniszków w 2019 roku
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup w 2019 roku energii elektrycznej dla Gminy Mniszków (punkty poboru energii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) oraz dla jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie realizacji zamówienia szacuje się w wysokości: 374371 kWh, w tym taryfy: C12a-90%, C11-7%, C11o-3% Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%. 3. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że wszyscy Odbiorcy energii, których dotyczy zamówienie, nie są przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. 4.Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5.Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r. 6.Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. 7. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana nastąpi po raz kolejny i zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów. 8. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy (art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.) 9. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów odbioru energii, wymienionych w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. Liczba nowych punktów odbioru energii może być mniejsza od 10% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ. 10.Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 11.Wykonawca będzie dostarczał i rozliczał w okresie obowiązywania umowy energię elektryczną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowych prognoz jej zużycia. 12.Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia oddzielnych umów dla gminy oraz dla jej jednostek organizacyjnych (szkoły). 13. Dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (t.j Dz.U.2018, poz.755) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy , normami i innymi przepisami prawa

CPV: 09300000-2,09300000-2

Dokument nr: 500371-N-2019, ZP.271.1.2019.AP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a)Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) Posiadanie aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź - Teren do obiektów Zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (załączniki Nr 4), 2.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych.(załącznik nr 5) 3.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. 2018. 1445) (załącznik nr 6), 4.Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( składane w terminie 3 dni po opublikowaniu na stronie internetowej informacji z oceny ofert - załącznik nr 7); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.Odpisu ( nie starszego niż 3 miesiące) z właściwego rejestru (KRS-u) lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 2. Zamawiający żąda aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. Oświadczenia, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień składania ofert, potwierdzającego posiadanie aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź - Teren do obiektów Zamawiającego. - warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. - warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty : 1) Formularz ofertowy zał. nr 1 SIWZ 2) Formularz cenowy zał. nr 1.1 SIWZ 3) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ. 4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do składania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonych do formularza ofertowego dokumentów tj z odpisu z właściwego rejestru (KRS-u) lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w części VI pkt II składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt III zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 1,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.