Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego...

Przedmiot:

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Kiszkowo
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
powiat: gnieźnieński
614 297 019, faks 614 297 011.
sekretarz@kiszkowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kiszkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021roku
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021roku
Numer referencyjny: (jeżeli dotyczy):
ZP.271.17.2018
Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu Unii Europejskiej: Nie

II.2 Rodzaj umowy koncesji:

Usługi: Tak

II.3 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji:(wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych, a w przypadku, gdy przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części także rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o umowie koncesji):
1. Rodzaj umowy koncesji: usługi 2. Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo wraz z obsługą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kiszkowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 20101 roku o zbiorowym zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 ze zmianami) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi Szczegółowy opis przedmioty koncesji polegający na wykazie urządzeń zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków objętych obsługą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego OWK. Uwaga: w skład przedmiotu koncesji nie wchodzą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków niewykazane w załącznikach do specyfikacji technicznej. 3. Infrastruktura przedmiotu koncesji: Własność Zamawiającego stanowią następujące urządzenia przemysłowe: a) Sieć wodociągowa o długości 109,8 km b) Sieć kanalizacyjna o długości 24,3 km, c) Oczyszczalnie ścieków: Kiszkowo - przepustowość oczyszczalni ścieków 409m3/dobę d) Oczyszczalnia ścieków Turostowo - przepustowość oczyszczalni ścieków 60m3/dobę, e) Stacje uzdatniania wody: Sławno, Rybno Wielkie,Łagiewniki Kościelne, Łubowiczki, Turostowo, Dąbrówka Kościelna. Ilość odbiorców wody - 940 (ok.) Ilość odbiorców (przyłączy) urządzeń kanalizacyjnych 345 (ok.) Ilość hydrantów na terenie gminy - ok. 400 szt. 4. Klasyfikacja - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65100000-4 Usługi przesyłu wody pitnej i podobne 65111000-4 Przesył wody pitnej 65130000-3 Obsługa stacji wody 90000000-7 Odbiór ścieków 5. Dodatkowo opis przedmiotu koncesji został uszczegółowiony w projekcie umowie koncesji, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Przedmiot umowy koncesji nie obejmuje budowy, rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych oraz opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej. 7. Zamawiający informuje, że z uwagi na wiek sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnej, nie posiada pełnej dokumentacji technicznej. 8. Technologia uzdatniania wody. Na wypadek zanieczyszczenia bakteriologicznego wody surowej przewidziana została możliwość dezynfekcji wody za pomocą wodnego roztworu podchlorynu sodowego. Jako urządzenia dezynfekujące zamontowane są chloratory. Praca chloratora sprzężona jest automatycznie z pracą pomp głębinowych. 9. Zamawiający informuję, że obecnie zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków na terenie gminy Kiszkowo jest Koncesjonariusz - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim, która posiada pozwolenia wodno-prawne z terminem ważności: 1. Ujęcie Sławno 07 sierpnia 2021r. 2. Ujęcie Łubowiczki 07 luty 2022r. 3. Ujęcie Łagiewniki Kościelne 30 kwiecień 2024r. 4. Ujęcie Rybno W. 15 marzec 2023r. 5. Ujęcie Turostowo 2 wrzesień 2024r. 6. Ujęcie Dąbrówka K. 23 marca 2026 r. 7. Oczyszczalnia Kiszkowo 29 listopad 2025 r. 8. Oczyszczalnia Turostowo 26 listopad 2025 r. 10. Informacje dotyczące wydajności poszczególnych studni głębinowych, ujmowanych poziomów wodonośnych oraz wielkości poboru wód podziemnych w zakresie szczególnego korzystania z wód na potrzeby poszczególnych wodociągów zawarte zostały w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych. Wykaz decyzji wodnoprawnych z Załączniku Nr 1 do OWK. 11. Przepisy ustawowe i administracyjne, którymi zastrzeżona jest realizacja przedmiotu umowy koncesji, obowiązującymi w okresie prowadzenia niniejszego postępowania: a) Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami) b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi c) Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z poszczególnych stacji wodociągowych d) Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dz. U. z 2017 r. poz. 1701) e) Uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo f) Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami) g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457 ze zmianami). h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r Nr 8 poz. 70), 12. Wymagania dotyczące realizacji umowy koncesji. Realizacja przedmiotu umowy koncesji , tj. świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo jest zastrzeżone przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z wymogami przedmiotowej ustawy, koncesjonariusz realizujący przedmiot umowy koncesji zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w art. 16 punkt 1 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi w okresie obowiązywania umowy koncesji przepisami prawa i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 13. Zakres usług, o których mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności: a) Eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego) budynków stacji uzdatniania wody, obiektów na terenie stacji uzdatniania wody, studni głębinowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych; b) Eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego) instalacji służących do odprowadzania ścieków - wód popłucznych (całej instalacji, np. rowów - ujścia ścieków, studni chłonnych, odstojników, zbiornika chłonno - odparowującego) w zakresie wynikającym z prowadzonej technologii uzdatniania wody oraz obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, c) Produkcja wody (ujmowanie); d) Wykonywanie badań i kontrola jakości wody i ścieków, w zakresie wymaganym przepisami prawa, w uprawnionych laboratoriach, e) Przekazywanie informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, f) Bieżące przekazywanie Zamawiającemu (nie rzadziej niż ran na miesiąc) informacji (ustnie lub pisemnie) o stanie funkcjonowania wodociągów; g) Dostawa wody wszystkim odbiorcom usług wodociągowych w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach dla wody przeznaczonej do spożycia określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm; h) Odprowadzanie ścieków - wod popłucznych w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości ścieków od obowiązujących norm; i) Zapewnienie całodobowych dyżurów; j) Zapewnienie minimalnego ciśnienia, zgodnie z par. 114 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub podanego w danych warunkach przyłączenia, w zakresie możliwości technicznych stacji i sieci wodociągowych k) Udostępnianie wody z zastępczych punktów poboru ( np. beczkowozy) w sytuacjach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminie dostarczania wody na terenie Gminy Kiszkowo; l) Niezwłoczne usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych na własny koszt z zastrzeżeniem, że: A. Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii na stacji lub sieci wodociągowych, która stwarza zagrożenie utraty zdrowia i życia lub zagrożenie mienia lub generuje straty wody lub uniemożliwia funkcjonowanie wodociągu w ciągu ... /zapis zgodnie ze złożoną ofertą/ B. Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii innych niż wymienione w ppkt a niniejszego punktu, w terminie nie dłuższym niż 3 godziny, od momentu zawiadomienia Koncesjonariusza - zgłoszenia lub stwierdzenia awarii; C. Koncesjonariusz zobowiązuje się do niezwłocznego wstrzymania dostaw wody do nieruchomości, od chwili powzięcia informacji o awarii na przyłączu wodociągowym powodującej wyciek wody, na odcinku od sieci do wodomierza głównego, bez względu na zastane warunki techniczne, do czasu usunięcia awarii; m) Przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych części budowlanych, mechanicznych ora instalacyjnych urządzeń wodociągowych wraz ze sporządzeniem informacji o potrzebie remontów lub modernizacji; n) Przekazywanie Zamawiającemu rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy koncesji - w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni; o) Kontrola i należyte utrzymanie stref ochrony ujęcia wody oraz właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; p) Wydawanie warunków technicznych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowych, przyłączenia do sieci, udziału w odbiorach technicznych wraz z zawieraniem pisemnych umów pomiędzy Koncesjonariuszem, a odbiorcą na dostawę wody; q) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad czynnościami włączenia do sieci wodociągowej, r) opracowywanie i przekazywanie właściwym instytucjom wymaganych przepisami informacji, wykazów oraz sprawozdań statystycznych i przekazywanie kopii tych dokumentów Zamawiającemu, s) prowadzenie ewidencji przyłączy wodociągowych, t) prowadzenie ewidencji wszystkich hydrantów, w tym hydrantów przeciwpożarowych, u) systematyczny i cykliczny (co najmniej 1 raz w roku) przegląd hydrantów, v) prowadzenie ewidencji wszystkich zasuw sieciowych dających możliwość odcięcia poszczególnych gałęzi i odcinków sieci w przypadku awarii i konieczności zamknięcia dopływu do miejsca usterki oraz systematyczny i cykliczny (co najmniej 2 razy w roku) przegląd zasuw, w) opracowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i wnioskowanie o ich zatwierdzenie, zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa, x) rozliczanie i pobór należności za zużytą wodę przez odbiorców usług wodociągowych na podstawie obowiązującej na terenie Gminy Kiszkowo taryfy opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, y) kontrola legalności poboru wody, informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, postępowanie w takich przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz usuwanie nielegalnych poborów wody, z) kontrola legalności wodomierzy, instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z ich zaplombowaniem, aa) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji na terenie Gminy Kiszkowo minimum jednego punktu obsługi odbiorców wody, w którym klienci będą mogli dokonać opłat za zużytą wodę oraz uzyskać informacje dotyczące jakości wody, aktualnego stanu zadłużenia, zgłosić awarie, reklamację dotyczącą wystawionej faktury i funkcjonowania wodomierza, otrzymać umowę na dostawę wody oraz ustalić datę indywidualnych odczytów wodomierzy, bb) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji minimum jednego stanowiska pracy dla inkasenta, celem umożliwienia odbiorcom wody regulowania opłat za pobór wody bez dodatkowych opłat, cc) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji przez Koncesjonariusza strony internetowej, celem zamieszczania bieżących Informacji dotyczących funkcjonowania wodociągów na terenie Gminy Kiszkowo, dd) udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego rocznych inwentaryzacjach środków trwałych, ee) pokrywanie wszelkich opłat i kosztów związanych z produkcją wody i odprowadzaniem wód technologicznych, w tym za: a) zużytą energię elektryczną, b) gospodarcze korzystanie ze środowiska, c) badania wody i ścieków, d) przeglądy techniczne i dozór techniczny, e) paliwo do stałego agregatu prądotwórczego, f) zakup wody, g) szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia z winy Koncesjonariusza również wobec osób trzecich, ff) uzgadnianie projektów technicznych inwestorów w zakresie dotyczącym sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, gg) wykonywanie bieżących remontów i konserwacji sieci, urządzeń wodociągowych i obiektów towarzyszących, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w postanowieniach umowy, hh) likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej w przypadku takiej konieczności, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego lub Odbiorców wody, ii) bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń od Odbiorców wody i reagowanie na nie, jj) lokalizowanie i odkrywanie zakrytych (z wyłączeniem przypadków istniejących już trwałych zakryć np. poprzez zalanie asfaltem lub zabudowanych chodnikami lub kostką itp.) zasuw odcinających na sieci oraz na przyłączach, a w razie konieczności uzupełnienia brakujących elementów np. trzpieni do zasuw, skrzynek, tabliczek informacyjnych, słupków oznaczeniowych, pokryw betonowych, z wyłączeniem przypadków wynikających z udowodnionych działań osób trzecich, kk) każdorazowe powiadamianie Odbiorców wody o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody ll) w zakresie obiektów stacji uzdatniania wody należy także uwzględnić wykonywanie prac w zakresie m.in. wykaszania trawy z częstotliwością zapewniającą właściwe warunki sanitarno-porządkowe, naprawy i konserwacji ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, utrzymania czystości i porządku, mm) prowadzenie rejestru przyjmowanych zgłoszeń awarii, niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o zgłoszonych awariach oraz o czasie przystąpienia do ich usunięcia. Koncesjonariusz obowiązki wynikające z ust. 13 niniejszego paragrafu zobowiązany jest realizować również w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w czasie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy nie planuje budowy nowych stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy istniejących. Ewentualnie możliwe jest doposażenie w stałe agregaty prądotwórcze (zasilanie awaryjne) tych stacji uzdatniania wody, które ich nie posiadają. 14. Wynagrodzenie Koncesjonariusza Za czynności wykonywane w punkcie poprzedzającym zapłatą dla Koncesjonariusza będzie przychód uzyskany z poboru należności za wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych, według obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 15. Obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo Dokumentacja stwierdzająca obowiązujące taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo - załącznik nr 9 Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o umowie koncesji.. wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w okresie realizacji umowy koncesji, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: odczyty i wymiana wodomierzy, pobieranie opłat za pobór wody, bezpośredni nadzór nad pracą stacji wodociągowych i sieci wodociągowych, w zakresie eksploatacji i konserwacji raz usuwania awarii na stacjach wodociągowych i sieciach wodociągowych jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 16.1 Wykonawca, w terminie 10 dni od zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego, wykaz zawiera: a) liczbę pracowników wykonujących określony rodzaj czynności, b) rodzaj wykonywanych przez nich czynności, c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy. W przypadku zatrudnienia nowych osób, lub zmiany osób realizujących przedmiot umowy koncesji, Koncesjonariusz powinien uzupełnić wyżej wymienione oświadczenie i bezzwłocznie przekazać je Zamawiającemu. 16.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 16.2. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16.4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 16.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.2. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy - zał. Nr 4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.1. czynności. 17. pozostałe warunki realizacji usługi [objętej umową koncesji zostały zawarte we wzorze umowy koncesji stanowiącym załącznik nr 4 do OWK.

II.4 Informacja o częściach:
Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części: Nie

II.5 Główny kod CPV:65100000-4
Dodatkowe kody CPV:(jeżeli dotyczy)
Kod CPV
65111000-4
65130000-3
90000000-7

CPV: :65100000-4, 65111000-4, 65130000-, 90000000-

Dokument nr: 1500000002-N-2019, ZP.271.17.2018

Miejsce i termin realizacji:
III.7 Data zawarcia umowy koncesji: 2018-12-31

III.8 Okres obowiązywania umowy koncesji
Okres obowiązywania umowy koncesji w miesiącach 0 albo w dniach 0 , albo
Początek terminu obowiązywania umowy koncesji 2019-01-01
Koniec terminu obowiązywania umowy koncesji 2021-12-31

Wymagania:
II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji:(jeżeli dotyczy):
Wartość bez VAT: 0 Waluta:
Metody wykorzystane do obliczenia szacunkowej wartości umowy koncesji nie były określone w innych dokumentach koncesji Nie
Opis metod wykorzystanych do obliczenia szacunkowej wartości umowy koncesji:

II.7 Całkowita wartość zawartej umowy koncesji
Wartość bez VAT: 0 Waluta:

II.8 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):

SEKCJA III: ZAMIAR ZAWARCIA UMOWY KONCESJI

III.1 Część przedmiotu umowy koncesji(jeżeli dotyczy)
Zawarcie umowy koncesji dotyczy części nr 0
Nazwa:

III.2 Krótki opis przedmiotu zawartej umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych
1. Rodzaj umowy koncesji: usługi 2. Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo wraz z obsługą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kiszkowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 20101 roku o zbiorowym zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 ze zmianami) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi Szczegółowy opis przedmioty koncesji polegający na wykazie urządzeń zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków objętych obsługą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego OWK. Uwaga: w skład przedmiotu koncesji nie wchodzą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków niewykazane w załącznikach do specyfikacji technicznej. 3. Infrastruktura przedmiotu koncesji: Własność Zamawiającego stanowią następujące urządzenia przemysłowe: a) Sieć wodociągowa o długości 109,8 km b) Sieć kanalizacyjna o długości 24,3 km, c) Oczyszczalnie ścieków: Kiszkowo - przepustowość oczyszczalni ścieków 409m3/dobę d) Oczyszczalnia ścieków Turostowo - przepustowość oczyszczalni ścieków 60m3/dobę, e) Stacje uzdatniania wody: Sławno, Rybno Wielkie,Łagiewniki Kościelne, Łubowiczki, Turostowo, Dąbrówka Kościelna. Ilość odbiorców wody - 940 (ok.) Ilość odbiorców (przyłączy) urządzeń kanalizacyjnych 345 (ok.) Ilość hydrantów na terenie gminy - ok. 400 szt. 4. Klasyfikacja - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65100000-4 Usługi przesyłu wody pitnej i podobne 65111000-4 Przesył wody pitnej 65130000-3 Obsługa stacji wody 90000000-7 Odbiór ścieków 5. Dodatkowo opis przedmiotu koncesji został uszczegółowiony w projekcie umowie koncesji, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Przedmiot umowy koncesji nie obejmuje budowy, rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych oraz opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej. 7. Zamawiający informuje, że z uwagi na wiek sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnej, nie posiada pełnej dokumentacji technicznej. 8. Technologia uzdatniania wody. Na wypadek zanieczyszczenia bakteriologicznego wody surowej przewidziana została możliwość dezynfekcji wody za pomocą wodnego roztworu podchlorynu sodowego. Jako urządzenia dezynfekujące zamontowane są chloratory. Praca chloratora sprzężona jest automatycznie z pracą pomp głębinowych. 9. Zamawiający informuję, że obecnie zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków na terenie gminy Kiszkowo jest Koncesjonariusz - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim, która posiada pozwolenia wodno-prawne z terminem ważności: 1. Ujęcie Sławno 07 sierpnia 2021r. 2. Ujęcie Łubowiczki 07 luty 2022r. 3. Ujęcie Łagiewniki Kościelne 30 kwiecień 2024r. 4. Ujęcie Rybno W. 15 marzec 2023r. 5. Ujęcie Turostowo 2 wrzesień 2024r. 6. Ujęcie Dąbrówka K. 23 marca 2026 r. 7. Oczyszczalnia Kiszkowo 29 listopad 2025 r. 8. Oczyszczalnia Turostowo 26 listopad 2025 r. 10. Informacje dotyczące wydajności poszczególnych studni głębinowych, ujmowanych poziomów wodonośnych oraz wielkości poboru wód podziemnych w zakresie szczególnego korzystania z wód na potrzeby poszczególnych wodociągów zawarte zostały w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych. Wykaz decyzji wodnoprawnych z Załączniku Nr 1 do OWK. 11. Przepisy ustawowe i administracyjne, którymi zastrzeżona jest realizacja przedmiotu umowy koncesji, obowiązującymi w okresie prowadzenia niniejszego postępowania: a) Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami) b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi c) Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z poszczególnych stacji wodociągowych d) Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dz. U. z 2017 r. poz. 1701) e) Uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo f) Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami) g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457 ze zmianami). h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r Nr 8 poz. 70), 12. Wymagania dotyczące realizacji umowy koncesji. Realizacja przedmiotu umowy koncesji , tj. świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo jest zastrzeżone przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z wymogami przedmiotowej ustawy, koncesjonariusz realizujący przedmiot umowy koncesji zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w art. 16 punkt 1 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi w okresie obowiązywania umowy koncesji przepisami prawa i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 13. Zakres usług, o których mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności: a) Eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego) budynków stacji uzdatniania wody, obiektów na terenie stacji uzdatniania wody, studni głębinowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych; b) Eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego) instalacji służących do odprowadzania ścieków - wód popłucznych (całej instalacji, np. rowów - ujścia ścieków, studni chłonnych, odstojników, zbiornika chłonno - odparowującego) w zakresie wynikającym z prowadzonej technologii uzdatniania wody oraz obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, c) Produkcja wody (ujmowanie); d) Wykonywanie badań i kontrola jakości wody i ścieków, w zakresie wymaganym przepisami prawa, w uprawnionych laboratoriach, e) Przekazywanie informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, f) Bieżące przekazywanie Zamawiającemu (nie rzadziej niż ran na miesiąc) informacji (ustnie lub pisemnie) o stanie funkcjonowania wodociągów; g) Dostawa wody wszystkim odbiorcom usług wodociągowych w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach dla wody przeznaczonej do spożycia określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm; h) Odprowadzanie ścieków - wod popłucznych w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości ścieków od obowiązujących norm; i) Zapewnienie całodobowych dyżurów; j) Zapewnienie minimalnego ciśnienia, zgodnie z par. 114 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub podanego w danych warunkach przyłączenia, w zakresie możliwości technicznych stacji i sieci wodociągowych k) Udostępnianie wody z zastępczych punktów poboru ( np. beczkowozy) w sytuacjach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminie dostarczania wody na terenie Gminy Kiszkowo; l) Niezwłoczne usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych na własny koszt z zastrzeżeniem, że: A. Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii na stacji lub sieci wodociągowych, która stwarza zagrożenie utraty zdrowia i życia lub zagrożenie mienia lub generuje straty wody lub uniemożliwia funkcjonowanie wodociągu w ciągu ... /zapis zgodnie ze złożoną ofertą/ B. Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii innych niż wymienione w ppkt a niniejszego punktu, w terminie nie dłuższym niż 3 godziny, od momentu zawiadomienia Koncesjonariusza - zgłoszenia lub stwierdzenia awarii; C. Koncesjonariusz zobowiązuje się do niezwłocznego wstrzymania dostaw wody do nieruchomości, od chwili powzięcia informacji o awarii na przyłączu wodociągowym powodującej wyciek wody, na odcinku od sieci do wodomierza głównego, bez względu na zastane warunki techniczne, do czasu usunięcia awarii; m) Przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych części budowlanych, mechanicznych ora instalacyjnych urządzeń wodociągowych wraz ze sporządzeniem informacji o potrzebie remontów lub modernizacji; n) Przekazywanie Zamawiającemu rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy koncesji - w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni; o) Kontrola i należyte utrzymanie stref ochrony ujęcia wody oraz właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; p) Wydawanie warunków technicznych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowych, przyłączenia do sieci, udziału w odbiorach technicznych wraz z zawieraniem pisemnych umów pomiędzy Koncesjonariuszem, a odbiorcą na dostawę wody; q) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad czynnościami włączenia do sieci wodociągowej, r) opracowywanie i przekazywanie właściwym instytucjom wymaganych przepisami informacji, wykazów oraz sprawozdań statystycznych i przekazywanie kopii tych dokumentów Zamawiającemu, s) prowadzenie ewidencji przyłączy wodociągowych, t) prowadzenie ewidencji wszystkich hydrantów, w tym hydrantów przeciwpożarowych, u) systematyczny i cykliczny (co najmniej 1 raz w roku) przegląd hydrantów, v) prowadzenie ewidencji wszystkich zasuw sieciowych dających możliwość odcięcia poszczególnych gałęzi i odcinków sieci w przypadku awarii i konieczności zamknięcia dopływu do miejsca usterki oraz systematyczny i cykliczny (co najmniej 2 razy w roku) przegląd zasuw, w) opracowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i wnioskowanie o ich zatwierdzenie, zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa, x) rozliczanie i pobór należności za zużytą wodę przez odbiorców usług wodociągowych na podstawie obowiązującej na terenie Gminy Kiszkowo taryfy opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, y) kontrola legalności poboru wody, informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, postępowanie w takich przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz usuwanie nielegalnych poborów wody, z) kontrola legalności wodomierzy, instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z ich zaplombowaniem, aa) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji na terenie Gminy Kiszkowo minimum jednego punktu obsługi odbiorców wody, w którym klienci będą mogli dokonać opłat za zużytą wodę oraz uzyskać informacje dotyczące jakości wody, aktualnego stanu zadłużenia, zgłosić awarie, reklamację dotyczącą wystawionej faktury i funkcjonowania wodomierza, otrzymać umowę na dostawę wody oraz ustalić datę indywidualnych odczytów wodomierzy, bb) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji minimum jednego stanowiska pracy dla inkasenta, celem umożliwienia odbiorcom wody regulowania opłat za pobór wody bez dodatkowych opłat, cc) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji przez Koncesjonariusza strony internetowej, celem zamieszczania bieżących Informacji dotyczących funkcjonowania wodociągów na terenie Gminy Kiszkowo, dd) udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego rocznych inwentaryzacjach środków trwałych, ee) pokrywanie wszelkich opłat i kosztów związanych z produkcją wody i odprowadzaniem wód technologicznych, w tym za: a) zużytą energię elektryczną, b) gospodarcze korzystanie ze środowiska, c) badania wody i ścieków, d) przeglądy techniczne i dozór techniczny, e) paliwo do stałego agregatu prądotwórczego, f) zakup wody, g) szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia z winy Koncesjonariusza również wobec osób trzecich, ff) uzgadnianie projektów technicznych inwestorów w zakresie dotyczącym sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, gg) wykonywanie bieżących remontów i konserwacji sieci, urządzeń wodociągowych i obiektów towarzyszących, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w postanowieniach umowy, hh) likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej w przypadku takiej konieczności, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego lub Odbiorców wody, ii) bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń od Odbiorców wody i reagowanie na nie, jj) lokalizowanie i odkrywanie zakrytych (z wyłączeniem przypadków istniejących już trwałych zakryć np. poprzez zalanie asfaltem lub zabudowanych chodnikami lub kostką itp.) zasuw odcinających na sieci oraz na przyłączach, a w razie konieczności uzupełnienia brakujących elementów np. trzpieni do zasuw, skrzynek, tabliczek informacyjnych, słupków oznaczeniowych, pokryw betonowych, z wyłączeniem przypadków wynikających z udowodnionych działań osób trzecich, kk) każdorazowe powiadamianie Odbiorców wody o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody ll) w zakresie obiektów stacji uzdatniania wody należy także uwzględnić wykonywanie prac w zakresie m.in. wykaszania trawy z częstotliwością zapewniającą właściwe warunki sanitarno-porządkowe, naprawy i konserwacji ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, utrzymania czystości i porządku, mm) prowadzenie rejestru przyjmowanych zgłoszeń awarii, niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o zgłoszonych awariach oraz o czasie przystąpienia do ich usunięcia. Koncesjonariusz obowiązki wynikające z ust. 13 niniejszego paragrafu zobowiązany jest realizować również w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w czasie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy nie planuje budowy nowych stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy istniejących. Ewentualnie możliwe jest doposażenie w stałe agregaty prądotwórcze (zasilanie awaryjne) tych stacji uzdatniania wody, które ich nie posiadają. 14. Wynagrodzenie Koncesjonariusza Za czynności wykonywane w punkcie poprzedzającym zapłatą dla Koncesjonariusza będzie przychód uzyskany z poboru należności za wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych, według obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 15. Obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo Dokumentacja stwierdzająca obowiązujące taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo - załącznik nr 9 Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o umowie koncesji.. wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w okresie realizacji umowy koncesji, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: odczyty i wymiana wodomierzy, pobieranie opłat za pobór wody, bezpośredni nadzór nad pracą stacji wodociągowych i sieci wodociągowych, w zakresie eksploatacji i konserwacji raz usuwania awarii na stacjach wodociągowych i sieciach wodociągowych jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 16.1 Wykonawca, w terminie 10 dni od zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego, wykaz zawiera: a) liczbę pracowników wykonujących określony rodzaj czynności, b) rodzaj wykonywanych przez nich czynności, c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy. W przypadku zatrudnienia nowych osób, lub zmiany osób realizujących przedmiot umowy koncesji, Koncesjonariusz powinien uzupełnić wyżej wymienione oświadczenie i bezzwłocznie przekazać je Zamawiającemu. 16.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 16.2. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16.4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 16.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.2. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy - zał. Nr 4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.1. czynności. 17. pozostałe warunki realizacji usługi [objętej umową koncesji zostały zawarte we wzorze umowy koncesji stanowiącym załącznik nr 4 do OWK.

III.3 Zastosowana procedura zawarcia umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych )

Zostało przeprowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji: Nie
Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o art. ustawy o umowie koncesji
Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowanej podstawy przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia:

III.4 Kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, jeżeli dotyczy)
Kryteria i ich opis:
Kryterium Znaczenie
czas przystąpienia do usunięcia awarii 60,00
wymiana zestawów hydrantowych 20,00
wymiana zasuw na sieci wodociągowej 20,00

III.5 Liczba ofert(jeżeli dotyczy):
Liczba złożonych ofert 1
Liczba ofert złożonych przez wykonawców należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw 1
Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw członkowskich UE 0
Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw, niebędących członkami UE 0
Liczba ofert złożonych drogą elektroniczną 0
III.6 Wartość umowy koncesji
Szacunkowa wartość umowy koncesji: Wartość bez VAT: 0 Waluta:
Wartość zawieranej umowy koncesji: Wartość bez VAT: 0 Waluta:
Zasadnicze warunki finansowe zawartej umowy koncesji (ceny, przychody z opłat i kar, nagrody i płatności na rzecz koncesjonariusza, dotacje i przychody od osób trzecich, wartość dostaw i usług udostępnianych koncesjonariuszowi przez zamawiającego, wartość opcji ):
III.8 Okres obowiązywania umowy koncesji
Okres obowiązywania umowy koncesji w miesiącach 0 albo w dniach 0 , albo
Początek terminu obowiązywania umowy koncesji 2019-01-01
Koniec terminu obowiązywania umowy koncesji 2021-12-31

Uwagi:
III.9 Wykonawca
Umowa koncesji została zawarta z grupą wykonawców Nie
Koncesjonariuszem został wykonawca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw Tak
Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa członkowskiego UE Nie
Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa, niebędącego członkiem UE Nie
Imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy:
Spółdzielnia Administracyjno - Usługowa w Rybnie Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny wykonawcy:
784-10-00-982
Adres pocztowy:
Rybno Wielkie, ul. Główna 22, 62-280 Kiszkowo
Miejscowość: Rybno Wielkie, Kod pocztowy: 62-280
Państwo: Polska, Województwo: Wielkopolskie
Tel: 0614277114, Fax: , Email: sm-rybno@list.pl
III.10 Podwykonawstwo
Przewidywane jest wykonanie części przedmiotu umowy koncesji przez podwykonawców: Nie
Zakres lub wartość procentowa części przedmiotu umowy koncesji, która zostanie powierzona podwykonawcom:
/ %
Krótki opis części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców :

Szacunkowa wartość części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców:
Wartość bez VAT: Waluta:
III.8 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy)

III.1 Część przedmiotu umowy koncesji(jeżeli dotyczy)
Zawarcie umowy koncesji dotyczy części nr 0
Nazwa:

III.2 Krótki opis przedmiotu zawartej umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych
1. Rodzaj umowy koncesji: usługi 2. Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo wraz z obsługą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kiszkowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 20101 roku o zbiorowym zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 ze zmianami) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi Szczegółowy opis przedmioty koncesji polegający na wykazie urządzeń zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków objętych obsługą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego OWK. Uwaga: w skład przedmiotu koncesji nie wchodzą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków niewykazane w załącznikach do specyfikacji technicznej. 3. Infrastruktura przedmiotu koncesji: Własność Zamawiającego stanowią następujące urządzenia przemysłowe: a) Sieć wodociągowa o długości 109,8 km b) Sieć kanalizacyjna o długości 24,3 km, c) Oczyszczalnie ścieków: Kiszkowo - przepustowość oczyszczalni ścieków 409m3/dobę d) Oczyszczalnia ścieków Turostowo - przepustowość oczyszczalni ścieków 60m3/dobę, e) Stacje uzdatniania wody: Sławno, Rybno Wielkie,Łagiewniki Kościelne, Łubowiczki, Turostowo, Dąbrówka Kościelna. Ilość odbiorców wody - 940 (ok.) Ilość odbiorców (przyłączy) urządzeń kanalizacyjnych 345 (ok.) Ilość hydrantów na terenie gminy - ok. 400 szt. 4. Klasyfikacja - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65100000-4 Usługi przesyłu wody pitnej i podobne 65111000-4 Przesył wody pitnej 65130000-3 Obsługa stacji wody 90000000-7 Odbiór ścieków 5. Dodatkowo opis przedmiotu koncesji został uszczegółowiony w projekcie umowie koncesji, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Przedmiot umowy koncesji nie obejmuje budowy, rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych oraz opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej. 7. Zamawiający informuje, że z uwagi na wiek sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnej, nie posiada pełnej dokumentacji technicznej. 8. Technologia uzdatniania wody. Na wypadek zanieczyszczenia bakteriologicznego wody surowej przewidziana została możliwość dezynfekcji wody za pomocą wodnego roztworu podchlorynu sodowego. Jako urządzenia dezynfekujące zamontowane są chloratory. Praca chloratora sprzężona jest automatycznie z pracą pomp głębinowych. 9. Zamawiający informuję, że obecnie zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków na terenie gminy Kiszkowo jest Koncesjonariusz - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim, która posiada pozwolenia wodno-prawne z terminem ważności: 1. Ujęcie Sławno 07 sierpnia 2021r. 2. Ujęcie Łubowiczki 07 luty 2022r. 3. Ujęcie Łagiewniki Kościelne 30 kwiecień 2024r. 4. Ujęcie Rybno W. 15 marzec 2023r. 5. Ujęcie Turostowo 2 wrzesień 2024r. 6. Ujęcie Dąbrówka K. 23 marca 2026 r. 7. Oczyszczalnia Kiszkowo 29 listopad 2025 r. 8. Oczyszczalnia Turostowo 26 listopad 2025 r. 10. Informacje dotyczące wydajności poszczególnych studni głębinowych, ujmowanych poziomów wodonośnych oraz wielkości poboru wód podziemnych w zakresie szczególnego korzystania z wód na potrzeby poszczególnych wodociągów zawarte zostały w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych. Wykaz decyzji wodnoprawnych z Załączniku Nr 1 do OWK. 11. Przepisy ustawowe i administracyjne, którymi zastrzeżona jest realizacja przedmiotu umowy koncesji, obowiązującymi w okresie prowadzenia niniejszego postępowania: a) Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami) b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi c) Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z poszczególnych stacji wodociągowych d) Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dz. U. z 2017 r. poz. 1701) e) Uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo f) Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami) g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457 ze zmianami). h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r Nr 8 poz. 70), 12. Wymagania dotyczące realizacji umowy koncesji. Realizacja przedmiotu umowy koncesji , tj. świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo jest zastrzeżone przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z wymogami przedmiotowej ustawy, koncesjonariusz realizujący przedmiot umowy koncesji zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w art. 16 punkt 1 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi w okresie obowiązywania umowy koncesji przepisami prawa i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 13. Zakres usług, o których mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności: a) Eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego) budynków stacji uzdatniania wody, obiektów na terenie stacji uzdatniania wody, studni głębinowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych; b) Eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego) instalacji służących do odprowadzania ścieków - wód popłucznych (całej instalacji, np. rowów - ujścia ścieków, studni chłonnych, odstojników, zbiornika chłonno - odparowującego) w zakresie wynikającym z prowadzonej technologii uzdatniania wody oraz obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, c) Produkcja wody (ujmowanie); d) Wykonywanie badań i kontrola jakości wody i ścieków, w zakresie wymaganym przepisami prawa, w uprawnionych laboratoriach, e) Przekazywanie informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, f) Bieżące przekazywanie Zamawiającemu (nie rzadziej niż ran na miesiąc) informacji (ustnie lub pisemnie) o stanie funkcjonowania wodociągów; g) Dostawa wody wszystkim odbiorcom usług wodociągowych w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach dla wody przeznaczonej do spożycia określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm; h) Odprowadzanie ścieków - wod popłucznych w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości ścieków od obowiązujących norm; i) Zapewnienie całodobowych dyżurów; j) Zapewnienie minimalnego ciśnienia, zgodnie z par. 114 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub podanego w danych warunkach przyłączenia, w zakresie możliwości technicznych stacji i sieci wodociągowych k) Udostępnianie wody z zastępczych punktów poboru ( np. beczkowozy) w sytuacjach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminie dostarczania wody na terenie Gminy Kiszkowo; l) Niezwłoczne usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych na własny koszt z zastrzeżeniem, że: A. Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii na stacji lub sieci wodociągowych, która stwarza zagrożenie utraty zdrowia i życia lub zagrożenie mienia lub generuje straty wody lub uniemożliwia funkcjonowanie wodociągu w ciągu ... /zapis zgodnie ze złożoną ofertą/ B. Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii innych niż wymienione w ppkt a niniejszego punktu, w terminie nie dłuższym niż 3 godziny, od momentu zawiadomienia Koncesjonariusza - zgłoszenia lub stwierdzenia awarii; C. Koncesjonariusz zobowiązuje się do niezwłocznego wstrzymania dostaw wody do nieruchomości, od chwili powzięcia informacji o awarii na przyłączu wodociągowym powodującej wyciek wody, na odcinku od sieci do wodomierza głównego, bez względu na zastane warunki techniczne, do czasu usunięcia awarii; m) Przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych części budowlanych, mechanicznych ora instalacyjnych urządzeń wodociągowych wraz ze sporządzeniem informacji o potrzebie remontów lub modernizacji; n) Przekazywanie Zamawiającemu rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy koncesji - w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni; o) Kontrola i należyte utrzymanie stref ochrony ujęcia wody oraz właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; p) Wydawanie warunków technicznych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowych, przyłączenia do sieci, udziału w odbiorach technicznych wraz z zawieraniem pisemnych umów pomiędzy Koncesjonariuszem, a odbiorcą na dostawę wody; q) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad czynnościami włączenia do sieci wodociągowej, r) opracowywanie i przekazywanie właściwym instytucjom wymaganych przepisami informacji, wykazów oraz sprawozdań statystycznych i przekazywanie kopii tych dokumentów Zamawiającemu, s) prowadzenie ewidencji przyłączy wodociągowych, t) prowadzenie ewidencji wszystkich hydrantów, w tym hydrantów przeciwpożarowych, u) systematyczny i cykliczny (co najmniej 1 raz w roku) przegląd hydrantów, v) prowadzenie ewidencji wszystkich zasuw sieciowych dających możliwość odcięcia poszczególnych gałęzi i odcinków sieci w przypadku awarii i konieczności zamknięcia dopływu do miejsca usterki oraz systematyczny i cykliczny (co najmniej 2 razy w roku) przegląd zasuw, w) opracowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i wnioskowanie o ich zatwierdzenie, zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa, x) rozliczanie i pobór należności za zużytą wodę przez odbiorców usług wodociągowych na podstawie obowiązującej na terenie Gminy Kiszkowo taryfy opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, y) kontrola legalności poboru wody, informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, postępowanie w takich przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz usuwanie nielegalnych poborów wody, z) kontrola legalności wodomierzy, instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z ich zaplombowaniem, aa) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji na terenie Gminy Kiszkowo minimum jednego punktu obsługi odbiorców wody, w którym klienci będą mogli dokonać opłat za zużytą wodę oraz uzyskać informacje dotyczące jakości wody, aktualnego stanu zadłużenia, zgłosić awarie, reklamację dotyczącą wystawionej faktury i funkcjonowania wodomierza, otrzymać umowę na dostawę wody oraz ustalić datę indywidualnych odczytów wodomierzy, bb) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji minimum jednego stanowiska pracy dla inkasenta, celem umożliwienia odbiorcom wody regulowania opłat za pobór wody bez dodatkowych opłat, cc) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji przez Koncesjonariusza strony internetowej, celem zamieszczania bieżących Informacji dotyczących funkcjonowania wodociągów na terenie Gminy Kiszkowo, dd) udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego rocznych inwentaryzacjach środków trwałych, ee) pokrywanie wszelkich opłat i kosztów związanych z produkcją wody i odprowadzaniem wód technologicznych, w tym za: a) zużytą energię elektryczną, b) gospodarcze korzystanie ze środowiska, c) badania wody i ścieków, d) przeglądy techniczne i dozór techniczny, e) paliwo do stałego agregatu prądotwórczego, f) zakup wody, g) szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia z winy Koncesjonariusza również wobec osób trzecich, ff) uzgadnianie projektów technicznych inwestorów w zakresie dotyczącym sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, gg) wykonywanie bieżących remontów i konserwacji sieci, urządzeń wodociągowych i obiektów towarzyszących, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w postanowieniach umowy, hh) likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej w przypadku takiej konieczności, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego lub Odbiorców wody, ii) bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń od Odbiorców wody i reagowanie na nie, jj) lokalizowanie i odkrywanie zakrytych (z wyłączeniem przypadków istniejących już trwałych zakryć np. poprzez zalanie asfaltem lub zabudowanych chodnikami lub kostką itp.) zasuw odcinających na sieci oraz na przyłączach, a w razie konieczności uzupełnienia brakujących elementów np. trzpieni do zasuw, skrzynek, tabliczek informacyjnych, słupków oznaczeniowych, pokryw betonowych, z wyłączeniem przypadków wynikających z udowodnionych działań osób trzecich, kk) każdorazowe powiadamianie Odbiorców wody o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody ll) w zakresie obiektów stacji uzdatniania wody należy także uwzględnić wykonywanie prac w zakresie m.in. wykaszania trawy z częstotliwością zapewniającą właściwe warunki sanitarno-porządkowe, naprawy i konserwacji ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, utrzymania czystości i porządku, mm) prowadzenie rejestru przyjmowanych zgłoszeń awarii, niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o zgłoszonych awariach oraz o czasie przystąpienia do ich usunięcia. Koncesjonariusz obowiązki wynikające z ust. 13 niniejszego paragrafu zobowiązany jest realizować również w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w czasie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy nie planuje budowy nowych stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy istniejących. Ewentualnie możliwe jest doposażenie w stałe agregaty prądotwórcze (zasilanie awaryjne) tych stacji uzdatniania wody, które ich nie posiadają. 14. Wynagrodzenie Koncesjonariusza Za czynności wykonywane w punkcie poprzedzającym zapłatą dla Koncesjonariusza będzie przychód uzyskany z poboru należności za wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych, według obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 15. Obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo Dokumentacja stwierdzająca obowiązujące taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo - załącznik nr 9 Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o umowie koncesji.. wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w okresie realizacji umowy koncesji, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: odczyty i wymiana wodomierzy, pobieranie opłat za pobór wody, bezpośredni nadzór nad pracą stacji wodociągowych i sieci wodociągowych, w zakresie eksploatacji i konserwacji raz usuwania awarii na stacjach wodociągowych i sieciach wodociągowych jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 16.1 Wykonawca, w terminie 10 dni od zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego, wykaz zawiera: a) liczbę pracowników wykonujących określony rodzaj czynności, b) rodzaj wykonywanych przez nich czynności, c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy. W przypadku zatrudnienia nowych osób, lub zmiany osób realizujących przedmiot umowy koncesji, Koncesjonariusz powinien uzupełnić wyżej wymienione oświadczenie i bezzwłocznie przekazać je Zamawiającemu. 16.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 16.2. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16.4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 16.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.2. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy - zał. Nr 4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.1. czynności. 17. pozostałe warunki realizacji usługi [objętej umową koncesji zostały zawarte we wzorze umowy koncesji stanowiącym załącznik nr 4 do OWK.

III.3 Zastosowana procedura zawarcia umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych )

Zostało przeprowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji: Nie
Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o art. ustawy o umowie koncesji
Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowanej podstawy przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia:

III.4 Kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, jeżeli dotyczy)
Kryteria i ich opis:
Kryterium Znaczenie
czas przystąpienia do usunięcia awarii 60,00
wymiana zestawów hydrantowych 20,00
wymiana zasuw na sieci wodociągowej 20,00

III.5 Liczba ofert(jeżeli dotyczy):
Liczba złożonych ofert 1
Liczba ofert złożonych przez wykonawców należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw 1
Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw członkowskich UE 0
Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw, niebędących członkami UE 0
Liczba ofert złożonych drogą elektroniczną 0
III.6 Wartość umowy koncesji
Szacunkowa wartość umowy koncesji: Wartość bez VAT: 0 Waluta:
Wartość zawieranej umowy koncesji: Wartość bez VAT: 0 Waluta:
Zasadnicze warunki finansowe zawartej umowy koncesji (ceny, przychody z opłat i kar, nagrody i płatności na rzecz koncesjonariusza, dotacje i przychody od osób trzecich, wartość dostaw i usług udostępnianych koncesjonariuszowi przez zamawiającego, wartość opcji ):

III.7 Data zawarcia umowy koncesji: 2018-12-31

III.8 Okres obowiązywania umowy koncesji
Okres obowiązywania umowy koncesji w miesiącach 0 albo w dniach 0 , albo
Początek terminu obowiązywania umowy koncesji 2019-01-01
Koniec terminu obowiązywania umowy koncesji 2021-12-31
III.9 Wykonawca
Umowa koncesji została zawarta z grupą wykonawców Nie
Koncesjonariuszem został wykonawca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw Tak
Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa członkowskiego UE Nie
Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa, niebędącego członkiem UE Nie
Imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy:
Spółdzielnia Administracyjno - Usługowa w Rybnie Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny wykonawcy:
784-10-00-982
Adres pocztowy:
Rybno Wielkie, ul. Główna 22, 62-280 Kiszkowo
Miejscowość: Rybno Wielkie, Kod pocztowy: 62-280
Państwo: Polska, Województwo: Wielkopolskie
Tel: 0614277114, Fax: , Email: sm-rybno@list.pl
III.10 Podwykonawstwo
Przewidywane jest wykonanie części przedmiotu umowy koncesji przez podwykonawców: Nie
Zakres lub wartość procentowa części przedmiotu umowy koncesji, która zostanie powierzona podwykonawcom:
/ %
Krótki opis części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców :

Szacunkowa wartość części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców:
Wartość bez VAT: Waluta:

III.8 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.